Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Imaginea obiectelor publicitare din perspectivă lingvistică


Autor: Svetlana Dragancea
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Anatol Ciobanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Teza

CZU 81’1(043.3)

Adobe PDF document 1.01 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

axa sintagmatică şi axa paradigmatică, câmp asociativ, cod iconic/cod lingvistic, conotaţie/denotaţie, compoziţia imaginii, emiţătorul mesajului, tema erotică, magică, a sentimentului combativ, tema tragică, figuri retorice, funcţii lingvistice, funcţia poetică, funcţia emotivă, funcţia conativă, funcţia fatică şi metalingvistică, spectaculară, funcţia referenţială, funcţia de invalidare, iconografie, iconologie, izotopie, limbaj vizual, manifest publicitar, mesaj publicitar (mixt), mesaj informativ, mesaj conotativ - simbolic, mesaj vizual, mesaj verbal-iconic, metaforă iconică, paradigmă iconică, percepţia imaginii, polisemia imaginii, producătorul imaginii, raportul imagine/text, receptorul mesajului, retorica, retorica imaginii, semioză, semiotică, semn, semne extraculturale şi intraculturale, semn iconic, semn plastic, semn vizual, semnificant, semnificat, semiologie, sigle, sintagma iconică, sistem, sinestezie, stereotip, structură, structură publicitară

Adnotare

Problematica acestui studiu ţine de imaginea publicitară - mijloc de comunicare de o frecvenţă sporită. Cercetarea reprezintă o analiză din diferite perspective a mesajelor publicitare ce au apărut în ultimii ani în presa din ţară şi de peste hotarele ei. Manifestul publicitar conţine o imagine şi un text ce poate varia de la un cuvânt la un enunţ. Totodată e de menţionat că există o conjugare a acestor două elemente verbal-iconice în discursul publicitar. Obiectul prezentei lucrări l-a constituit imaginea publicitară, or importanţa ei fiind, la ora actuală, în ascensiune.

Scopul general al cercetării a fost de a stabili semnificaţia imaginii fixe din cadrul mesajului publicitar din diferite perspective: lingvistică, psihologică şi socială. Purtătorul de sens în imagine poate fi considerat semnul iconic. Definitivarea acestuia prezintă subiectul de cercetare a multor şcoli: americană, canadiană, belgiană, franceză, italiană. O imagine conţine, în general, mai multe semne iconice ce au un caracter analogic la nivel calitativ şi cantitativ. Pornind de la corelaţia dintre semnul iconic şi semnul lingvistic şi comparând aceste semne, au fost stabilite nişte tehnici specifice limbajului verbal, aplicabile la imaginea publicitară. Astfel, funcţiile limbajului verbal le putem regăsi în funcţiile imaginii fixe, unele din acestea fiind productive, altele mai puţin fertile.

Figurile retorice mai frecvent folosite în limbajul verbal sunt utilizate la crearea imaginii publicitare. E vorba atât de figurile la nivelul paradigmei, cât şi de cele la nivelul sintagmei. Trecerea de la semn la sens se face prin intermediul retoricii care permite apropierea de o problemă fundamentală, şi anume de cea a sensului ce se vrea exprimat printr-un semn, în cazul studiului dat- a semnului vizual (verbal-iconic).

Aspectul psihologic în percepţia şi decodificarea mesajului publicitar este de o importanţă primordială. Orice element inclus în manifestul publicitar (personaj, obiect, text sau lipsa acestora) urmăreşte scopul ca omul să cumpere produsul oferit de publicitate. Există anumite teme ce sunt exploatate preferenţial de către emiţătorii manifestelor publicitare. Aici e de menţionat caracterul estetic al imaginilor, ele adesea apropiindu-se de operele de artă.

Prezenta cercetare este o primă tentativă de genul acesta în Republica Moldova. Deoarece imaginile nu necesită traducere, s-ar putea considera acest mijloc de comunicare ca fiind unul internaţional şi prin urmare studiile de acest gen poartă un caracter oarecum universal.

Cuprins


CAPITOLUL I. Factorii situaţiei de comunicare publicitară
 • 1 Emiţătorul, receptorul şi mesajul publicitar
 • 2 Canalul şi diversitatea codurilor
 • 3 Rolul celorlalţi factori ai comunicării
 • 4 Structura mesajului publicitar

CAPITOLUL II. Semiologia imaginii publicitare
 • 1. Aspecte definitorii ale semnului iconic
 • 2. Raportul text/imagine în mesajul publicitar
 • 3. Compoziţia imaginii pe cele două axe: sintagmatică şi paradigmatică
 • 4 Interferenţe socio-culturale

CAPITOLUL III. Funcţii lingvistice în comunicarea publicitară
 • 1. Funcţia poetică şi aspectul estetic al mesajului iconic
 • a) preliminarii
 • b) crearea imaginii iconice prin sinteză
 • c) crearea imaginii iconice prin omitere
 • 2. Rolul celorlalte funcţii lingvistice pentru mesajul publicitar (emotivă, referenţială, fatică, conativă, magică)

CAPITOLUL IV. Retorica imaginii publicitare
 • 1. Figurile retorice la nivelul paradigmei în cadrul mesajului publicitar
 • 2. Figurile retorice la nivelul sintagmei în cadrul mesajului publicitar

CAPITOLUL V Psihologia manifestului publicitar
 • 1. Elementul ludic în mesajul publicitar
 • 2. Temele stereotipice ale publicităţii mixte