Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea regimurilor de funcționare și a parametrilor constructivi - tehnologici ai instalației ecologice automatizate cu frig natural și artificial pentru răcirea laptelui


Autor: Daicu Anatolie
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Liviu Volconovici
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 ianuarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.12 Mb / în română
Adobe PDF document1.30 Mb / în engleză

Teza

CZU 621.56/.57+637.117(043.3)

Adobe PDF document 5.04 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

instalație frigorifică, acumulator cu apă, frig natural, răcirea laptelui, model matematic, eficiență energetică, grafuri automate, algoritm de funcționare

Adnotare

Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 113 titluri, 6 anexe, 117 pagini de text de bază, 47 de figuri, 15 tabele, 127 formule. Rezultatele cercetărilor sunt reflectate în 24 de lucrări științifice, inclusiv o monografie, 7 articole în reviste internaționale, 16 articole în reviste naționale.

Scopul lucrării constă în argumentarea metodologiei de răcire a laptelui cu frig natural și artificial prin determinarea parametrilor constructivi și tehnologici ai instalației ecologice automatizate.

Obiectivele cercetării: îmbunătățirea indicilor tehnici, energetici și economici ai instalației frigorifice combinate prin utilizarea frigului natural și a celui artificial; reducerea puterii electrice a instalației frigorifice combinate; reducerea esențială a consumului specific de energie electrică necesară la răcirea laptelui; perfecționarea regimurilor de funcționare și argumentarea parametrilor constructivi și tehnologici ai instalațiilor cu frig natural și artificial pentru răcirea laptelui; evaluarea eficacității utilizării instalațiilor cu frig natural și artificial pentru răcirea laptelui ținând cont de defectarea echipamentelor electrice.

Noutatea și originalitatea științificăconstă în fundamentarea metodologică a utilizării frigului natural și artificial în cadrul utilajului de răcire a laptelui și a dimensiunii acumulatorului cu frig care permite argumentarea parametrilor constructivi și tehnologici ai instalației ecologice automatizate.

Problema științifică importantă soluționată: îmbunătățirea indicilor tehnici, energetici și economici ai instalației frigorifice combinate prin utilizarea frigului natural și a celui artificial în baza modelului matematic elaborat în corelație cu legea distribuției temperaturii aerului atmosferic pentru zona din centrul Republicii Moldova.

Semnificația teoretică a lucrării constă în contribuția metodologică la determinarea parametrilor optimali ai instalației frigorifice combinate pentru Republica Moldova, care asigură o economisire a resurselor energetice.

Valoarea aplicativă a lucrării: a fost modernizată instalația frigorifică cu frig natural și artificial cu argumentarea parametrilor constructivi tehnologici optimali ai acumulatorului cu frig.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetărilor au fost implementate în cadrul proiectului transfrontalier MIS ETC 1549 „Promovarea producției sustenabile şi implementarea bunelor practici în fermele de bovine din zona transfrontalieră România, Republica Moldova și Ucraina”. Componenta teoretică a cercetării este implementată în cadrul proiectului 20.80009.5107.04 „Adaptarea tehnologiilor durabile și ecologice de producere și păstrare a fructelor sub aspect cantitativ și calitativ în funcție de integritatea sistemei de cultură și schimbărilor climatice ” pe perioada 2020-2023. Abordarea teoretică a cercetărilor efectuate se utilizează în cursurile de prelegeri „Surse regenerabile de energie în sectorul agrar” și „Proiectarea sistemelor de electrificare în sectorul agrar” respectiv pentru studenții anului 3 și 4 a Facultății de Inginerie Agrară și Transport Auto în cadrul UASM

Cuprins


1. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND UTILIZAREA FRIGULUI NATURAL ȘI A CELUI ARTIFICIAL ÎN PROCESUL DE RĂCIRE A LAPTELUI
 • 1.1. Caracteristica generală și modelul monitoringului biotehnologic al producerii și prelucrării primare a laptelui în Complexul Didactico-Experimental al UASM
 • 1.2. Studiu privind instalațiile frigorifice pentru răcirea laptelui
 • 1.3 Studiu privind utilizarea frigului natural și a celui artificial pentru răcirea laptelui
 • Concluzii la capitolul 1

2. SPORIREA PERFORMANȚEI INSTALAȚIILOR CU FRIG NATURAL ŞI ARTIFICIAL PENTRU RĂCIREA LAPTELUI, UTILIZATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Perfecționarea regimului de funcționare a instalațiilor cu frig natural cu acțiune sezonieră în liniile cu răcire în flux
 • 2.2. Studiu privind regimul de răcire a apei în acumulatorul cu frig natural în intervalele dintre mulsori
 • 2.3. Determinarea duratei și eficienței de utilizare a instalațiilor cu frig natural cu acțiune sezonieră pe teritoriul Republicii Moldova
 • 2.4. Modelul matematic al instalației modernizate cu frig natural pentru răcirea laptelui cu acțiune sezonieră
 • 2.5. Identificarea resurselor tehnologice de reducere a energiei electrice prin utilizarea frigului natural și a celui artificial pentru răcirea laptelui
 • 2.6. Evaluarea performanței instalațiilor cu frig natural și artificial pentru răcirea laptelui în funcție de defecțiunile echipamentelor
 • Concluzii la capitolul II

3. STUDIU INSTALAȚIILOR MODERNIZATE COMBINATE PENTRU RĂCIREA LAPTELUI CU FRIG NATURAL ȘI ARTIFICIAL CA OBIECT DE DIRIJARE
 • 3.1 Contribuții la elaborarea schemei structural-funcționale a grafurilor automate și a algoritmilor de funcționare a instalației frigorifice pentru răcirea laptelui cu consum redus de energie electrică
 • 3.2. Schema structural-funcţională, grafurile automate și algoritmii de funcționare a receptorului-acumulator cu frig natural și artificial pentru răcirea laptelui în răcitorul în flux
 • 3.3. Schema structurală și funcțională, grafurile automate și algoritmii de funcționare a instalației cu frig natural și artificial pentru răcirea laptelui în răcitor capacitiv
 • 3.4. Liniile tehnologice automatizate cu consum redus de energie electrică utilizate la prelucrarea primară a laptelui
 • 3.5 Evaluarea indicilor de exploatare și tehnologici ai instalațiilor cu frig natural și artificial
 • 3.6. Contribuții la elaborarea modelelor matematice ale liniilor tehnologice automatizate de prelucrare primară a laptelui
 • Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA PROPRIEI RĂSPUNDERI