Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Controlul intern și impactul acestuia asupra dezvoltării guvernanței corporative


Autor: BÎRCĂ Aliona
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2021
Consultanţi ştiinţifici: Viorel Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
TABĂRĂ Neculai
doctor în științe economice, profesor universitar, România
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 ianuarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.43 Mb / în română

Teza

CZU 657.6:005.35(478)(043)

Adobe PDF document 4.59 Mb / în română
348 pagini


Cuvinte Cheie

controlul intern, mediul de control, guvernanța corporativă, managementul de top, transparența informației, sistemul bugetar, sistemul de evaluare a performanței, tabloul de bord sustenabil, centrele de responsabilitate, costurile raționale

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 339 de titluri, 39 de anexe, 251 pagini de text partea principală a tezei, 38 de figuri și 38 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 60 de lucrări științifice.

Scopul lucrării: cercetarea și ajustarea cadrului conceptual, fundamentarea direcțiilor de perfecționare a aspectelor metodologice și practice în organizarea, documentarea și raportarea procedeelor controlului intern ale entităților din sectorul corporativ, în vederea asigurării dezvoltării guvernanței corporative.

Obiectivele cercetării: dezvoltarea conceptuală a noțiunilor specifice controlului și a structurii acestora prin prezentarea lor într-un sistem dialectic argumentat; argumentarea relațiilor esențiale dintre controlul intern și guvernanța corporativă în asigurarea transparenței activității entității; analiza și elucidarea problematicii privind relațiile dintre controlul intern, audit și contabilitate; specificarea particularităților controlului intern în legătură cu strategiile manageriale, sistemul bugetar și sistemul de evaluare a performanței; fundamentarea direcțiilor actuale în organizarea procedeelor de control intern contabil din perspectiva raportării financiare și a altor rapoarte furnizate de contabilitate; perfecționarea metodologiei privind documentarea și evaluarea procedeelor de control intern contabil prin elaborarea unui model optim de control; evidențierea principalelor obiective ale controlului intern prin prisma impactului asupra dezvoltării guvernanței corporative; testarea și validarea cunoștințelor prezentate pe parcursul cercetării.

Noutatea și originalitatea științifică: fundamentarea obiectivelor controlului intern și raționalizarea utilizării instrumentelor contabilității financiare și a celor de gestiune, precum și a sistemului bugetar și a celui de evaluare a performanței; elaborarea formulelor de calcul pentru sistemul de control intern și controlul intern contabil. Rezultatele obținute: decurg din scopul, obiectivele și ipotezele prezentului demers al cercetării și constau în redefinirea, reorganizarea și dezvoltarea conceptuală a noilor elemente ale controlului intern în asigurarea dezvoltării guvernanței corporative a entității; evidențierea noilor direcții ale controlului intern contabil în cadrul științelor gestiunii.

Semnificația teoretică: elucidarea rolului contabilității financiare și de gestiune în organizarea controlului intern; fundamentarea legăturilor dintre controlul intern și audit; investigarea problematicii de organizare a procedeelor de controlul intern și recomandarea cadrului conceptual privind buna guvernanță și sistemul controlului intern; identificarea elementelor necesare asigurării transparenței, fiabilității informațiilor din raportările furnizate de contabilitate.

Valoarea aplicativă: identificarea și dezvoltarea unui șir de probleme din perspectiva legăturilor dintre controlul intern și controlul de gestiune; elaborarea modelului privind documentarea și evaluarea procedeelor de control intern din perspectiva obiectivelor operaționale, de raportare și de conformitate.

Implementarea rezultatelor științifice: sunt realizate prin elaborarea unui regulament cu privire la buna guvernanță și controlul intern și a unui model de organizare a acestor procedee, necesar în revizuirea, funcționalitatea, documentarea, evaluarea și prezentarea în raportul conducerii pentru entitățile din sectorul corporativ industrial și de prestări servicii din RM.

Cuprins


1.FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND CONTROLUL INTERN ȘIGUVERNANŢA CORPORATIVĂ
 • 1.1.Concepte și abordări contabile privind controlul intern
 • 1.2. Caracteristici generale privind guvernanţa corporativă
 • 1.3. Analiza teoriilor specifice controlului intern și ale guvernanţei corporative
 • 1.4.Concluzii la capitolul 1

2.ABORDAREA MULTIDIMENSIONALĂ A CONTROLULUI INTERN ÎNCONTEXTUL GUVERNANȚEI CORPORATIVE
 • 2.1. Impactul cadrului juridic internațional asupra dezvoltării controlului intern, a auditului și a guvernanței corporative la nivel național
 • 2.2. Poziționarea controlului intern: între contabilitate și audit
 • 2.3. Implicațiile strategiilor manageriale și ale sistemului de planificare asupra controlului intern
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3.FUNCȚIONALITATEA CONTROLULUI INTERN – INTERFAȚĂ DINTRECONTROLUL BUGETAR, SISTEMUL DE EVALUARE A PERFORMANȚEI ȘICONTABILITATE
 • 3.1. Controlul bugetar - parte integrantă a sistemului de control intern al entității
 • 3.2.Poziționarea instrumentelor de evaluare a performanței în cadrul situației privind buna guvernanță a entității
 • 3.3.Obiectivele de raportare ale controlului intern din perspectiva contabilității
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4.IMPLICAȚIILE EVALUĂRII CONTROLULUI INTERN LA ÎNTOCMIREARAPORTULUI CONDUCERII CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREAGUVERNANȚEI CORPORATIVE
 • 4.1. Semnificația mediului de control și a riscului în evaluarea controlului intern
 • 4.2. Evaluarea activităților de control prin prisma centrelor de responsabilitate
 • 4.3. Misiunile informării, ale comunicării și supravegherii activităților pentru luarea deciziilor manageriale și pentru întocmirea raportului conducerii
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5.APRECIEREA IMPACTULUI SISTEMULUI DE CONTROL INTERN ASUPRADEZVOLTĂRII GUVERNANȚEI CORPORATIVE A ENTITĂȚII
 • 5.1. Determinarea elementelor specifice sistemului de control intern din perspectiva normativă și a impactului asupra dezvoltării guvernanței corporative
 • 5.2. Analiza paradigmelor clasice în elaborarea modelului de control intern contabil
 • 5.3. Cercetare empirică a factorilor cu influență semnificativă asupra sistemului controlului intern prin prisma modelului econometric
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
CERTIFICATE DE IMPLEMENTARE
DECLARAȚIA PRIVIND PROPRIA RĂSPUNDERE
CV-ul AUTORULUI