Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Relațiile moldo-ruse în contextul proceselor integraționiste europene versus euroasiatice


Autor: TCACI Anatoli
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Svetlana Cebotari
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 februarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 iunie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.60 Mb / în română
Adobe PDF document0.61 Mb / în rusă

Teza

CZU 327[(478+(470+571)](043.3)

Adobe PDF document 1.39 Mb / în rusă
204 pagini


Cuvinte Cheie

relațiile moldo-ruse, politică externă, proces integraționist, sistem internațional, strategie de politică externă, parteneriat strategic, interes național, Republica Moldova, Federația Rusă, Uniunea Europeană, Comunitatea Statelor Independente, Uniunea Economică Eurasia

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 326 de titluri, 4 anexe, 155 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 de lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în cercetarea stării și evaluărea potențialului relațiilor moldo-ruse în contextul proceselor integraționiste în cadrul asociațiilor existente Uniunea Europeană și Uniunea Economică Eurasiatică și determinarea abordării strategice a politicii externe Republicii Moldova în noile realități geopolitice.

Obiectivele cercetării: analiza istoriografiei străine a studiului relațiilor moldo-ruse în contextul proceselor integraționiste europene și eurasiatice; analiza istoriografiei din Republica Moldova a studiului relațiilor moldo-ruse în contextul proceselor integraționiste europene și eurasiatice; identificarea abordărilor teoretico-conceptuale ale relației triadice ,,politică externă-proces de integrare-sistem internațional”; determinarea metodologiei de cercetare a relațiilor moldo-ruse în contextul proceselor integraționiste europene și eurasiatice; investigarea cadrului politicojuridic de cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Federația Rusă; reliefarea specificului reconfigurării politicii externe a Republicii Moldova în cadrul procesului de integrare europeană și a relațiilor cu Federația Rusă și CSI; identificarea strategiei de politică externă de convergență a intereselor Republicii Moldova în cadrul proceselor integraționiste europene și eurasiatice; evaluarea potențialului și a perspectivelor parteneriatului strategic al Republicii Moldova cu Federația Rusă în condițiile noi.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării „Relațiilor moldo-ruse în contextul proceselor integraționiste europene versus euroasiatice”, rezultă din faptul că: pentru prima dată în literatura de specialitate s -a încercat analiza procesului de reconfigurare a politicii externe a Republicii Moldova și evoluția relațiilor cu Federația Rusă în contextul proceselor integraționite; se dezvăluie gradul de influență a mediului sistemului internațional (procese geopolitice) asupra politicii externe și potențialul realizării interesului național în condițiile de concurență între asociații integraționiste și centrele de putere; la nivel teoretic și conceptual, a fost prezentată interconectarea „politicii externe - procesul de integrare - sistemul internațional”, care a stat la baza propunerii „strategiei de convergență a politicii externe”.

Problema științifică importantă soluționată prin dezvoltarea unei viziuni holistice a interdependenței politicei externe și a proceselor integraționiste în cadrul unui sistem de transformare a relațiilor internaționale, un fapt care în realitățile geopolitice moderne determină natura și dinamica relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Federația Rusă și orientarea politicii externe în contextul proceselor integraționiste. A fost determinat gradul de influență a factorilor de mediu, a centrelor de putere și a divizării politice interne în procesul de formulare și implementare a politicii externe a Republicii Moldova. Semnificație teoretică constă în completarea bazelor teoretice și metodologice fundamentate și motivate științific ale naturii interdisciplinare a studiului relațiilor internaționale și a politicii externe; în dezvoltarea unui cadru conceptual care să reflecte tendințele unei abordări științifice a studiului relațiilor moldo-ruse în contextul proceselor integraționiste europeane și eurasiatice și identificarea interdependenței și influenței proceselor internaționale asupra naturii politicii externe; în formularea definițiilor, argumentarea științifică a relației dintre conceptele de „politică externă”, „proces de integrare”, „sistem internațional” și condiționalitatea acestora; să justifice necesitatea dezvoltării cooperării cu asociațiile integraționiste din Vest (Uniunea Europeană) și de Est (CSI, Uniunea Economică Eurasiatică), prin „strategia de convergență” propusă, care contribuie la dezvoltarea parteneriatului strategic cu Federația Rusă și la punerea în aplicare a unui interes național consolidat.

Valoarea aplicativă: constă în strategia de politică externă propusă, care reprezintă baza pentru o analiză de specialitate a experților din instituții specializate, cum ar fi Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Parlamentul Republicii Moldova și discuția publică a fundamentelor conceptuale ale politicii externe în realitățile geopolitice moderne.

Implementarea rezultatelor științifice: teza de doctor a fost elaborată în cadrul Școlii doctorale Științe Sociale, Universitatea de Stat din Moldova.

Cuprins


1. ИСТОРИОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛДО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗАПАДНОЙ, РОССИЙСКОЙ И МОЛДАВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
 • 1.1. Зарубежная историография исследования молдо-российских отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции
 • 1.2. Молдавская историография исследования молдо-российских отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции
 • 1.3. Выводы к первой главе

2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ, ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ
 • 2.1. Анализ теоретико-концептуальных основ и взаимосвязи понятий «внешняя политика», «процесс интеграции», «международная система»
 • 2.2. Методология исследования молдо-российских отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции
 • 2.3. Выводы ко второй главе

3. СПЕЦИФИКА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
 • 3.1. Политико-правовая база двустороннего сотрудничества Республики Молдова и Российской Федерации
 • 3.2. Реконфигурация внешней политики Республики Молдова в рамках процесса европейской интеграции и отношений с Российской Федерацией и СНГ
 • 3.3. Выводы к третьей главе

ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ
 • 4.1. Внешнеполитическая стратегия конвергенции интересов Республики Молдова в рамках процессов европейской и евразийской интеграции
 • 4.2. Потенциал и перспективы стратегического партнёрства Республики Молдова и Российской Федерации в современных условиях
 • 4.3. Выводы к четвёртой главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV АВТОРА