Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Controlul biologic al coleopterelor curculionoide dăunători ai culturilor agricole


Autor: Moldovan Anna
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2021
Conducători ştiinţifici: Mihai Leşanu
doctor, conferenţiar universitar
Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie
Instituţia: Institutul de Zoologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 februarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.92 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 9.40 Mb / în română
209 pagini


Cuvinte Cheie

Sitona lineatus, Hypera postica, Protapion apricans, Curculionoidea, microflora fungică, control biologic, Republica Moldova

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 533 de titluri, anexe, 140 de pagini text de bază, 66 figuri, 10 tabele. Rezultatele cercetării au fost publicate în 18 publicații ştiinţifice.

Scopul lucrării: investigarea microflorei fungice a dăunătorilor Sitona lineatus L., Hypera postica (Gyll.) și Protapion apricans (Hbst.) (Coleoptera, Curculionoidea), selectarea agenților de control biologic al dăunătorilor și caracterizarea proprietăților fiziologice ale tulpinilor autohtone de fungi pentru producerea și aplicarea bioinsecticidelor în cadrul agroecosistemelor.

Obiectivele cercetării: izolarea și identificarea tulpinilor autohtone de micromicete din microflora speciilor S. lineatus, H. postica și P. apricans; investigarea susceptibilității dăunătorilor S. lineatus, H. postica și P. apricans la infecția cu tulpinile de fungi izolate cu potențial de utilizare în calitate de agenți de control biologic; determinarea activității insecticide a tulpinilor fungice selectate asupra dăunătorilor țintă S. lineatus, H. postica și P. apricans; caracterizarea particularităților de creștere și dezvoltare a tulpinilor fungice cu activitate insecticidă sporită în diferite condiții ale mediului ambiant pentru elaborarea procedeului de obținere a preparatului autohton cu poprietăți insecticide și recomandărilor de aplicare în ecosistemele agricole.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în microflora coleopterelor curculionoide investigate, au fost evidențiate 55 tulpini fungice, identificate la nivel de specie în baza markerilor moleculari, porțiunea de gena nucleară ARNr 18S și fragmentul ITS. Pentru prima dată a fost evidențiată prezența micromicetelor entomopatogene din genurile Beauveria şi Isaria în microflora insectelor S. lineatus și H. postica, pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru prima dată a fost investigată microflora fungică a speciei P. apricans. Prezenţa speciilor fitopatogene în microbiota fungică a insectelor implică investigarea dăunătorilor vizați ca potenţiali vectori. Tulpina de fungi Beauveria bassiana CNMN-FE-01 posedă activitate insecticidă sporită (brevet de invenție MD 4560) și proprietăți avantajoase pentru formularea și aplicarea bioinsecticidelor.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constă în: evidențierea tulpinilor noi autohtone de fungi cu activitate insecticidă, selectarea tulpinii cu virulență sporită, proprietăți fiziologice și biochimice de importanță tehnologică, stabilirea agentului bioactiv al preparatului insecticid ceea ce a condus la elaborarea procedeului de obținere și aplicare a preparatului bioinsecticid în vederea integrării acestuia în sistemele de producție agricolă.

Semnificația teoretică: au fost obținute date noi privind comunitățile fungice ce constituie microflora dăunătorilor culturilor agricole; speciile de dăunători au fost atestați ca potențiali vectori ai micromicetelor fitopatogene accentuând importanța elaborării metodelor eficiente și inofensive de control al acestora; a fost argumentat științific potențialul de aplicare a tulpinilor autohtone de Beauveria bassiana în calitate de agent bioactiv pentru producerea locală a preparatelor insecticide; a fost propus procedeul de obținere a preparatului insecticid destinat controlului biologic al coleopterelor curculionoide.

Valoarea aplicativă: se propune un procedeu de obținere a unui preparat insecticid natural pe baza tulpinii autohtone noi de B. bassiana CNMN-FE-01, pentru controlul biologic al speciei Sitona lineatus. Tulpina posedă proprietăți fiziologice și biochimice promițătoare care vor permite de a elabora biopreparate aplicate pe scară largă pentru protecția culturilor de Fabaceae.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele sunt utilizate în calitate de material didactic pentru instruirea studenților la specialitățile Biologie, Biologie moleculară (licență), Științe biologice aplicate (master), în cadrul cursurilor de instruire a formatorilor și a fermierilor în domeniul agriculturii ecologice și metodelor biologice de combatere a dăunătorilor. 7

Cuprins


1. CONTROLUL BIOLOGIC AL COLEOPTERELOR CURCULIONOIDE: PROBLEME ȘI REALIZĂRI
 • 1.1 Coleopterele curculionoide dăunători ai culturilor agricole
 • 1.2 Metode utilizate în combaterea coleopterelor curculionoide dăunătoare
 • 1.3 Istoricul cercetărilor privind controlul biologic al dăunătorilor
 • 1.3.1 Agenții de control biologic al insectelor
 • 1.3.2 Agenții de control biologic aplicați împotriva coleopterelor curculionoide
 • 1.4 Biotehnologia producerii și aplicării preparatelor entomopatogene fungice.
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE
 • 2.1 Obiectele de studiu
 • 2.1.1 Speciile de insecte (Coleoptera, Curculionoidea) incluse în cercetare
 • 2.1.2 Speciile de fungi entomopatogeni (Hypocreales) incluse în cercetare
 • 2.2. Metodele de studiu
 • 2.2.1 Metode entomologice
 • 2.2.2 Metode microbiologice
 • 2.2.3 Metode molecular-genetice
 • 2.2.4 Metode statistice și bioinformaţionale
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

' 3. MICROFLORA FUNGICĂ A SPECIILOR DE COLEOPTERE CURCULIONOIDE INVESTIGATE
 • 3.1 Identificarea tulpinilor fungice cu utilizarea metodelor molecular-genetice
 • 3.2 Identificarea tulpinilor fungice în baza caracterelor morfologice
 • 3.3 Poziția taxonomică și importanța practică a tulpinilor fungice identificate
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

' 4. ELABORAREA PROCEDEULUI DE PRODUCERE ȘI APLICARE A AGENȚILOR FUNGICI DE CONTROL BIOLOGIC AL COLEOPTERELOR CURCULIONOIDE
 • 4.1 Estimarea susceptibilității insectelor țintă la infecția cu tulpinile fungice potențial entomopatogene
 • 4.2 Evaluarea activității insecticide a tulpinii Beauveria bassiana L1/6 (CNMN-FE-01)
 • 4.3 Proprietățile fiziologice ale tulpinii de fungi Beauveria bassiana CNMN-FE-01
 • 4.3.1 Influența temperaturii asupra creșterii și dezvoltării tulpinii de fungi Beauveria bassiana CNMN-FE-01
 • 4.3.2 Influența radiațiilor UV asupra creșterii și dezvoltării tulpinii de fungi Beauveria bassiana CNMN-FE-01
 • 4.3.3 Influența pH-ului mediului ambiant asupra creșterii și dezvoltării tulpinii de fungi Beauveria bassiana CNMN-FE-01
 • 4.3.4 Influența salinității mediului ambiant asupra creșterii și dezvoltării tulpinii de fungi Beauveria bassiana CNMN-FE-01
 • 4.3.5 Influența presiunii osmotice a mediului asupra creșterii și dezvoltării tulpinii de fungi Beauveria bassiana CNMN-FE-01
 • 4.4 Elaborarea și aplicarea preparatelor bioinsecticide pe baza tulpinii de fungi Beauveria bassiana CNMN-FE-01
 • 4.5 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE.
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI