Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sporirea eficacității funcționării sistemului de distribuție al semănătoarei pentru culturi cerealiere


Autor: Gheorghița Andrei
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Vladimir Serbin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 aprilie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 iulie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.19 Mb / în română

Teza

CZU 631.331.81

Adobe PDF document 6.99 Mb / în română
142 pagini


Cuvinte Cheie

semănat; mașină pentru semănat; aparat de dozare de tip cilindru canelat; sistem de transportare; uniformitate de repartizare; sistem de distribuție

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 112 titluri, 3 anexe, 122 pagini de text de bază, 148 figuri și 21 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 6 lucrări științifice și 1 brevet de invenție.

Scopul lucrării: îmbunătățirea indicatorilor tehnologici ai calității semănatului culturilor cerealiere prin optimizarea parametrilor constructivi-funcționali a sistemului de distribuție a semințelor la mașinile pentru semănat culturi cerealiere.

Obiectivele cercetării: sinteza informației privind sporirea eficacității funcționării sistemului de distribuție al mașinilor pentru semănatul culturilor cerealiere și căile perfecționării; cercetarea teoretico-experimentală, asistată de calculator, a procesului de dozare, distribuție și transportare a semințelor în baza modelului 3D elaborat; elaborarea bazelor teoretice ale procesului de funcționare a sistemului de dozare și transportare a semințelor spre locul de încorporare; elaborarea, în baza cercetărilor teoretice, a mostrelor experimentale și efectuarea încercărilor de stand în laborator, în canalul cu sol și în condiții de producție, cu evaluarea capacităților funcționale și a indicilor agrotehnici impuși; argumentarea parametrilor și regimurilor de funcționare ale sistemului de distribuție și transportare a semințelor în baza rezultatelor obținute.

Noutatea și originalitatea științifică: a fost elaborată teoria și construcția sistemului pneumomecanic de dozare și transportare a semințelor, au fost stabilite valorile parametrilor constructivi și tehnologici optimali a sistemului și a fost stabilit modelul matematic de regresie coeficientului de variație a distribuției semințelor de-a lungul rândului.

Rezultatele obținute: utilizarea sistemului de distribuție experimental în componența mașinilor pentru semănat culturi cerealiere a permis micșorarea coeficientului de variație a distanței dintre semințe, la repartizarea de-a lungul rândului, până la 39,22% și majorarea vitezei de lucru a agregatului până la 12 km/h.

Semnificația teoretică: argumentarea bazelor teoretice pentru determinarea parametrilor optimali ai dispozitivelor de dozare și transportare din componența sistemelor de distribuție ale mașinilor de semănat.

Valoarea aplicativă: rezultatele cercetării servesc ca bază pentru elaborarea construcției și justificării parametrilor optimi ai sistemului de dozare și transportare pneumomecanic. Acestea pot fi utilizate pentru modernizarea mașinilor de semănat existente, dar și la proiectarea aparatelor noi, care să funcționeze la viteze de lucru sporite contribuind la sporirea recoltei cu 9,91%. Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetărilor au fost implementate în SDE „Petricani” a UASM, precum și SRL „Vadalex-Agro”, SA „ATC-Agrotehcomerț”.

Cuprins


1 ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE PRIVIND SISTEMELE DE DISTRIBUȚIE
 • Dispozitive de dozare volumetrică a semințelor
 • Dispozitive de transportare și distribuire a fluxului de semințe
 • Clasificarea sistemelor de distribuție ale mașinilor de semănat
 • Căile de perfecționare a construcției dispozitivelor de dozare
 • Concluzii

2 CERCETĂRI TEORETICE PRIVIND ELABORAREA SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE
 • Analiza mișcării semințelor la evacuarea din dispozitivul de dozare
 • Analiza mișcării semințelor în dispozitivul de transportare
 • Concluzii

3 METODOLOGIA CERCETĂRILOR EXPERIMENTALE
 • Aparate, dispozitive și programe utilizate
 • Standul experimental de testare
 • Instalația experimentală asistată de calculator
 • Instalația experimentală pentru canalul cu sol
 • Semănătoarea experimentală utilizată la efectuarea cercetărilor în condiții de câmp

4 ANALIZA REZULTATELOR CERCETĂRILOR EXPERIMENTALE
 • Rezultatele cercetărilor experimentale de laborator
 • Rezultatele cercetărilor în câmp
 • Argumentarea parametrilor constructivi ai sistemului de distribuție
 • Concluzii

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
Anexa A.1. Rezultatele cercetărilor
Anexa A.2. Eficacitatea economică
Anexa A.3. Brevet de invenție și acte de implementare
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE