Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Augmentarea osoasa în atrofiile procesului alveolar mandibular cu utilizarea factorului de creștere plachetar derivat recombinant uman - BB (studiu clinico-experimental)


Autor: Pălărie Victor
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.41 - Transplantologie şi organe artificiale
Anul:2021
Conducători ştiinţifici: Viorel Nacu
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Al Nawas Bilal
doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,
Consultant ştiinţific: Valentin Topalo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 aprilie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 iunie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document16.00 Mb / în română

Teza

CZU 616.716.85-007.23-089.844+616.314-089.843(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

regenerare osoasă ghidată, factori de creștere, grefă osoasă, atrofie osoasă

Adnotare

Structura tezei. Teza de doctor în științe medicale are 157 de pagini și conține: adnotare în limbile română, rusă și engleză, introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie cu 230 surse biliografice. Materialul ilustrativ include 7 tabele și 89 figuri. Rezultatele cercetărilor efectuate au fost reflectate în 11 publicații științifice: 3 articole în reviste naționale (inclusiv 2 articole monoautor) și 8 articole în reviste internaționale cu impact factor.

Domeniul de studiu: se referă la medicina regenerativă, inginerie tisulară, stomatologie. Scopul lucrării: reconstrucţia proceselor alveolare atrofiate la nivelul mandibulei prin utilizarea factorului de creștere plachetar derivat recombinant uman - BB.

Obiectivele cercetării. Determinarea proprietăților osteoconductive ale implanturilor de titan acoperite cu calciu-fosfat; aprecierea reformării osoase după aplicarea matricei osoase deproteinizate; elaborarea metodei de augmentare osoasă cu implantare dentară simultană, folosind matrice din biomaterial crestal; determinarea influenței membranei de colagen și a factorului de creștere recombinant derivat din trombocite asupra augmentării; evaluarea retrospectivă clinică a implanturilor dentare inserate simultan cu augmentarea osoasă la nivelul mandibulei.

Noutatea și originalitatea științifică. A fost demonstrată proprietatea implanturilor bioactive de a induce creșterea osoasă. Au fost obținute rezultate privitor la: regenerărea osoasă cu utilizarea xenogrefei; procesele biochimice ce au loc în perioada de remodelare osoasă; factorii ce influențează procesele de remodelare ale osului la diverse intervale de timp, evoluția stabilității implanturilor dentare instalate concomitent cu procedurile de regenerare osoasă ghidată; rata de supraviețuire a acestor implanturi.

Semnificația teoretică. Constă în crearea unui concept de reconstrucție osoasă utilizând principii moderne de inginerie tisulară cu posibiliatea de utilizare în diverse domenii ale medicinii.

Valoarea aplicativă. Datele experimentale şi clinice obţinute sunt utilizate pentru optimizarea regenerării osoase dereglate şi au potențial de utilizare în tratamentul implantologic.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute au fost implementate în procesul didactic al cursului de Medicina regenerativă și în procesul de cercatre științific al laboratorului de Inginerie tisulară și culturi celulare.

Cuprins


1. ASPECTE ALE INGINERIEI TISULARE ÎN AUGMENTAREA OSOASĂ
 • 1.1 Fiziologia osului
 • 1.2. Vindecarea osoasă
 • 1.3. Aspecte ale defectelor și resorbției osoase
 • 1.4. Aplicarea biologiei osoase în implantologia dentară
 • 1.5. Principiile ingineriei tisulare
 • 1.6. Aplicații practice ale rhPDGF-BB în chirurgia orală și implantologia dentară
 • 1.7. Sinteză la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Modelul animal experimental și grupurile de studiu
 • 2.2. Implanturile și biomaterialele folosite în experimente
 • 2.3. Procedurile chirurgicale
 • 2.4. Biopsiile și analiza histologică
 • 2.5. Evaluarea statistică experimentală
 • 2.6. Evaluarea retrospectivă clinică
 • 2.7. Evaluarea statistică clinică
 • 2.8. Sinteză la capitolul 2

3. CARACTERISTICILE EXPERIMENTELOR PE ANIMALE FOLOSIND BIOMATERIALE
 • 3.1. Caracteristicile osteoconductive ale implanturilor de titan cu suprafețe acoperite cu calciu-fosfat
 • 3.2. Reformarea osoasă precoce după aplicarea matricei osoase bovine deproteinizate
 • 3.3. Augmentarea osoasă cu implantare dentară simultană folosind matrice din biomaterial crestal
 • 3.4 Influența membranei de colagen și a factorului de creștere recombinant derivat din trombocite asupra augmentării osoase cu os bovin deproteinizat fixat cu implant
 • 3.5. Sinteza rezultatelor obținute în capitolul 3

4. STUDIUL CLINIC RETROSPECTIV CU UTILIZAREA IMPLANTURILOR DENTARE ÎN AUGMENTAREA OSOASĂ ÎN ATROFIILE PROCESULUI ALEVOLAR AL MANDIBULEI
 • 4.1. Caracteristica stabilității primare și secundare a implanturilor dentare
 • 4.2. Caracteristica criteriilor ratei de supraviețuire și de succes a implanturilor dentare
 • 4.3. Sinteza rezultatelor obținute la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXA 1
ANEXA 2
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI