Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Reglementarea juridica a cambiei prin prisma legisla?iei Republicii Moldova și a Uniunii Europen


Autor: Novac-Diaconu Laurențiu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Leonid Chirtoacă
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română
Adobe PDF document0.69 Mb / în engleză

Teza

CZU 347.746(478+4)(043.3)

Adobe PDF document 1.33 Mb / în română
174 pagini


Cuvinte Cheie

ambia, biletul la ordin, trata, titlu de credit, titlu de plată, obligații cambiale, plata cambiei, acceptarea cambiei, protestul cambiei, girul, avalul

Adnotare

Data susținerii: 11 iunie, ora 10.00, în regim on-line
Link-ul pentru trasmisiunea in regim online:
https://us02web.zoom.us/j/89387946382?pwd=ckszU0E5NXZobFRqM3NwOCtPMEpMUT09

Structura tezei: Teza cuprinde adnotare în limba română, engleză și rusă, introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia cu 246 de referințe, 2 anexe și 143 pagini text de bază. Rezultatele științifice au fost publicate în 14 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Lucrarea fundamentează un studiu complex din sfera dreptului civil, axat pe reglementarea juridică a cambiei prin prisma legislației Republicii Moldova și a Uniunii Europene.

Scopul cercetării: constă în efectuarea unei investigații științifice în vederea identificării și analizei condițiilor generale și a particularităților cambiei prin prisma legislației civile a Republicii Moldova și a unor state din Uniunea Europeană, cu specială privire la România, elucidarea carențelor existente și elaborarea unor recomandări de îmbunătățire a cadrului legal. Obiectivele cercetării: identificarea premiselor apariției și evoluția cambiei în calitate de titlu de credit și de plată; elucidarea particularităților titlurilor de credit; analiza și definirea cambiei ca titlu de credit și mijloc de plată; analiza legislației cambiale în sistemul de drept al RM, corelația acesteia cu legislația internațională și a unor state din Uniunea Europeană; analiza și identificarea caracteristicilor structurale, naturii juridice și funcțiilor cambiei; identificarea și examinarea condițiilor de valabilitate și a modalităților de transmitere și acceptare a cambiei, precum și a efectelor juridice ale acesteia; analiza consecințelor juridice privind neexecutarea obligațiilor cambiale și a modalităților de valorificare a drepturilor cambiale; formularea recomandărilor și propunerilor în scopul îmbunătățirii conținutului cadrului legal existent.

Noutatea și originalitatea științifică: constă în realizarea unei ample investigații științifice, cu caracter de pionierat, a cambiei ca titlu de credit și de plată, prin prisma dreptului comparat cu specială privire la legislația RM. Cercetarea în cauză aprofundează aspectele lacunare ale demersurilor teoretice și practice realizate până în prezent și constituie un îndemn pentru îmbunătățirea și perfecționarea cadrului normativ și a practicii judiciare în acest domeniu.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: rezidă în identificarea particularităților și condițiilor de valabilitate ale cambiei prin prisma legislației Republicii Moldova, având ca rezultat elucidarea carențelor privind emiterea, transmiterea, acceptarea și plata cambiei, precum și a consecințelor juridice în cazul neexecutării obligațiilor cambiale, în vederea aplicării uniforme a reglementărilor legale din acest domeniu.

Semnificația teoretică: fiind prima lucrare de o asemenea amploare în Republica Moldova, dedicată cambiei ca titlu de credit și de plată, aceasta va constitui un îndemn pentru dezvoltarea în continuare a acestei tematici și formularea de noi soluții orientate spre perfecționarea cadrului normativ și a practicii în domeniu. Conținutul lucrării poate servi în calitate de ghid teoretic pentru perfecționarea specialiștilor în domeniu și ca suport didactic în cadrul disciplinelor: drept civil, drept bancar și teoria generală a obligațiilor.

Valoarea aplicativă a lucrării: este atestată de articolele științifice publicate în revistele de specialitate și condiționată de aplicabilitatea studiului efectuat și a propunerilor de lege ferenda elaborate.

Implementarea rezultatelor științifice: își găsesc materializare în procesul de instruire în cadrul instituțiilor de învățământ din domeniul juridic și economic, perfecționarea programelor de studii, instruirea personalului sistemului juridic și bancar și a practicienilor în domeniu. Concluziile formulate pot facilita activitatea de interpretare și aplicare a legislației ce vizează titlurile de valoare în general și titlurile de credit în special.