Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iulie /

Regimul juridic al obligațiilor pecuniare în dreptul civil al Republicii Moldova


Autor: Palamarciuc Vladimir
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Sergiu Băieşu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iulie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română
Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 347.41/.43(043.3)

Adobe PDF document 2.22 Mb / în română
227 pagini


Cuvinte Cheie

banii, obligație pecuniară, ficțiune juridică, monedă, valută străină, executarea obligației, metodă de executare, plata în numerar, plata prin transfer, locul executării obligației, termenul executării obligației, nominalism, dobândă, insolvabilitate

Adnotare

Pentru participarea la ședință în regim ONLINE se accesează linkul:
https://us02web.zoom.us/j/87235833644?pwd=bnlKOGFYRWRkZnp3TmIraHNIRTVUdz09

Structura tezei: este formată din introducere, patru capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 252 de titluri și 198 de pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 3 lucrări științifice.

Scopul general al tezei: să determine științific caracterul sistemic și particularitățile regimului juridic civil al banilor și obligațiilor pecuniare în sistemul reglementării obligațiilor juridice civile.

Obiectivele principale ale cercetării: identificarea unei teorii juridice civile a banilor și analiza sistemului juridic al obligațiilor pecuniare și a efectelor obligațiilor pecuniare. Un alt obiectiv al cercetării este identificarea cunoștințelor științifice cu privire la regimul juridic al banilor și obligațiilor pecuniare și analiza lor în contextul cadrului normativ național. Noutatea științifică a tezei: constă, în primul rând, în domeniul de cercetare ales, cel al banilor și obligațiilor pecuniare în dreptul civil, subiect care nu a fost suspus cercetării sistemice la nivel național. Noutatea științifică este susținută de literatura de specialitate străină analizată și integrată în sistemul cunoștințelor științifice al Republicii Moldova.

Originalitatea științifică a tezei: este demonstrată prin analiza complexă, inter- și intradisciplinară a instituției banilor aferentă viziunii dreptului civil, precum și prin analiza obligațiilor civile pecuniare. Cercetarea juridică asupra banilor demonstrează că banii nu sunt o instituție juridică clasică pentru știința dreptului, în general, și a dreptului civil, în special. Astfel, originalitatea științifică constă în abordarea și prezentarea integrată a cunoștințelor cu privire la regimul juridic al banilor. De asemenea, originalitatea cercetării rezidă în configurarea științifică a regimului obligațiilor civile pecuniare, care au constituit obiectul evoluțiilor legislative și practice la nivel național în ultimele decenii, și, în mod remarcabil, al reformei de modificare a Codului civil al Republicii Moldova, intrată în vigoare la 1 martie 2019.

Rezultatele lucrării: se constituie din câteva dimensiuni atât teoretice, cât și practice. La nivel teoretic, teza propune o teorie juridică a banilor – teoria ficțiunii juridice a banilor în dreptul privat, care este susceptibilă de a oferi direcții noi de cercetare a banilor în dreptul civil, precum și a instituțiilor juridice civile asociate cu fenomenul banilor. Teza înlesnește configurarea cunoștințelor științifice despre sistemul obligațiilor civile pecuniare, impactul normativ al acestora asupra sistemului de reglementare a obligațiilor civile, precum și despre calificarea unor instituții juridice civile pe care le determină. La nivel practic, cercetarea asupra tezei de doctorat a contribuit la redactarea mai multor articole din Codul civil al Republicii Moldova intrate în vigoare la 1 martie 2019. Lucrarea contribuie la interpretarea reglementărilor privind obligațiile pecuniare, atât din optica regimului nou, cât și a dreptului tranzitoriu, pentru aplicabilitatea acestora mult mai uniformă în practica juridică. Semnificația teoretică a tezei: se demonstrează prin analiza comparativă, istorică și integrată a diverselor discipline racordabile la cunoașterea în știința dreptului civil. Totodată, autorul expune o viziune critică în raport cu diverse demersuri științifice și cu aplicarea lor în practica judiciară națională.

Valoarea aplicativă a tezei: se manifestă prin oferirea unei viziuni critice asupra interpretării și aplicării în practică a diverselor instituții cercetate. Procesul de cercetare asupra tezei de doctorat a contribuit la adoptarea unor reglementări noi, incluse în redacția articolelor din Codul civil al Republicii Moldova revizuit. Noile reglementări civile, atât cele propuse de autor, cât și alte prevederi adoptate cu privire la regimul obligațiilor pecuniare, necesită o ghidare pentru a fi aplicate în practică. Astfel, practicienii din domeniul dreptului vor identifica în conținutul tezei informație și analiză critică, care vor constitui obiectul de argumentare, soluționare și motivare a diverselor situații și decizii în practica juridică legată de obligațiile pecuniare.

Implementarea rezultatelor științifice:este realizată prin transferul cunoștințelor către mediul academic și științific, precum și către practicienii din domeniul dreptului, care vor fi utilizate la studierea instituțiilor de drept civil și la aplicarea lor în practică, bazându-se pe o viziune originală și descifrată metodic cu privire la bani și obligații pecuniare în dreptul civil. Rezultatele cercetării, incluse în publicații științifice și propuneri de lege ferenda, au servit la modificarea legislației civile naționale, materializate în Legea nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative, astfel fiind direct implementate în sistemul normativ național.

Totodată, cercetarea din teză conține abordarea și problematizarea juridică a diverselor situații practice identificate la nivel național și internațional, ceea ce constituie sursă importantă de analiză și inspirație pentru știința și practica din Republica Moldova. Unele propuneri ale autorului, incluse deja în Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 modificat, pot deveni sursă de inspirație pentru modificarea regulilor-model în domeniul dreptului privat, cum ar fi Principiile Contractelor Comerciale Internaționale (denumite în continuare „Principii UNIDROIT” sau ”PICC”) elaborate de Institutul Internațional de Unificare a Dreptului Privat (UNIDROIT), Proiectul Cadrului Comun de Referințe (DCFR), precum și pentru legiuitorii altor state. Prezenta teză poate servi în calitate de bază științifică pentru Curtea Supremă de Justiție la elaborarea unei hotărâri explicative noi, la actualizarea hotărârilor explicative deja existente sau la elaborarea unor recomandări cu privire la aplicarea legislației civile privind regimul obligațiilor pecuniare în practică. 9

Cuprins


ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL REGIMULUI JURIDIC AL BANILOR OBLIGAȚIILOR PECUNIARE

1. TEORIA JURIDICĂ A BANILOR

 • 1.1. Introducere
 • 2 1.2. Teoria statală a banilor
 • 1.3. Teoria socială a banilor
 • 1.4. Teoria ficțiunii juridice a banilor în dreptul privat
 • 1.5. Alte considerații juridice cu privire la bani

2. CARACTERISTICA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR PECUNIARE
 • 2.1. Noțiunea și clasificarea obligațiilor pecuniare
 • 2.1.1. Noțiunea obligațiilor pecuniare 0
 • 2.1.2. Clasificarea obligațiilor pecuniare
 • 2.2. Executarea obligațiilor pecuniare
 • 2.2.1. Reguli generale de executare a obligațiilor pecuniare
 • 2.2.1.1. Dreptul de a pretinde executarea obligației pecuniare
 • 2.2.1.2. Plata obligației monetare – act juridic sau fapt juridic?
 • 2.2.2. Metoda de executare a obligației pecuniare
 • 2.2.2.1. Plata obligației pecuniare în numerar
 • 2.2.2.2. Plata obligației pecuniare fără numerar
 • 2.2.2.3. Executarea obligației pecuniare prin consemnare

3. PARTICULARITĂȚILE EXECUTĂRII OBLIGAȚIILOR PECUNIARE
 • 3.1. Mijloacele de plată
 • 3.1.1. Moneda fiduciară
 • 3.1.2. Moneda scripturală
 • 3.1.3. Moneda electronică și moneda virtuală
 • 3.2. Instrumentele de plată a obligațiilor pecuniare
 • 3.3. Moneda de executare a obligațiilor pecuniare
 • 3.3.1. Moneda de cont și moneda de plată
 • 3.3.2. Valuta străină între conceptul de bani și bun
 • 3.3.3. Restricții de plată în utilizarea monedei
 • 3.3.4. Prestația în cazul schimbării cursului valutar
 • 3.4. Locul executării obligației pecuniare
 • 3.5. Termenul de executare a obligației pecuniare
 • 3.5.1. Dreptul creditorului de a cere executarea obligației pecuniare înainte de termen
 • 3.6. Imputația executării plății obligației pecuniare
 • 3.6.1. Aspecte introductive privind analiza comparativă
 • 3.6.2. Imputația plăților în lumina reformelor codurilor civile în Republica Moldova, România și Federația Rusă
 • 3.6.3. Analiza comparativă cu privire la criteriile de aplicare a imputației plății
 • 3.7. Nominalismul monetar
 • 3.8. Măsuri de excludere a efectelor nominalismului monetar
 • 3.8.1. Datoria de valoare
 • 3.8.2. Clauza de aur și clauzele valutare
 • 3.8.3. Ajustarea contractului în caz de schimbare excepțională a circumstanțelor

4. EFECTELE SPECIFICE ALE OBLIGAȚIILOR PECUNIARE
 • 4.1. Introducere cu privire la efectele obligațiilor pecuniare
 • 4.2. Dobânda ca efect al obligației pecuniare
 • 4.2.1. Generalități despre dobândă
 • 4.2.2. Clasificarea dobânzilor
 • 4.2.3. Dobânda de întârziere ca efect al neexecutării obligației pecuniare
 • 4.2.4. Anatocismul și capitalizarea
 • 4.2.5. Coraportul dintre dobândă și obligația principală
 • 4.3. Alte efecte specifice ale obligațiilor pecuniare
 • 4.3.1. Cheltuieli de recuperare a creanțelor pecuniare ale profesionistului
 • 4.3.2. Exercitarea dreptului de gaj asupra mijloacelor bănești
 • 4.3.3. Particularitățile cesiunii obligațiilor pecuniare
 • 4.3.4. Corelația dintre obligațiile pecuniare și procesul de insolvabilitate

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI PRINCIPALE