Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iulie /

Impactul microelementelor și biofertilizanților asupra realizării potențialului de productivitate și rezistență a viței-de-vie


Autor: David Tatiana
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.04 - Agrochimie
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Sofia Velixar
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iulie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.07 Mb / în română

Teza

CZU 631.81 : 579.64 : 634.8

Adobe PDF document 4.84 Mb / în română
130 pagini


Cuvinte Cheie

viță-de-vie, biofertilizanți, micronutrienți, bacterii care promovează creșterea plantelor, biomasa butaşilor, creștere, productivitate, rezistență, bioabsorbție

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 5 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie – 252 de surse citate, 41 tabele, 7 figuri. Rezultatele sunt publicate în 17 lucrări științifice și 2 brevete.

Domeniu de studiu: 411.03 - Agrochimie Scopul și obiectivele cercetărilor: Relevarea aportului complexului de microelemente Microcom-V şi a produselor bacteriene a tulpinilor PGPB (Azotobacter chroococcum, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aureofaciens) în concentraţii optimale în reglarea nutriției plantelor vizând sporirea productivității și rezistenţei viţei-de-vie la condițiile nefavorabile în perioada de iernare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost efectuate studii complexe în sistemul sol -plantă, direcționate asupra elucidării modificărilor a unor parametri agrochimici, fiziologici și morfologici în funcție de nutriția plantelor și condițiile de creștere, cu scopul elaborarării procedeelor de sporire a rezistenței la iernare și productivității plantelor de Vitis vinifera L. Pentru prima dată a fost studiată interacţiunea și modul de aplicare a complexului de microelemente Microcom-V cu produsele metabolismului bacteriilor PGPB (suspensii, metaboliți, biosurfactant), cunoscute ca biofertilizanți, cu scopul reglării nutriției plantelor de viță-de-vie.

Problema științifică importantă soluționată: A fost demonstrat, că bacteriile PGPB, producând diferite substanțe biologic active, influențează nu doar creșterea, dar și participă activ în diferite procese metabolice, legate de productivitate. A fost evidențiat aportul benefic a microelementelor în doza micșorată și a biofertilizanților în statusul mineral al butașilor și plantelor pe rod a viței-de-vie, în acumularea compușilor stres-protectori (prolină, glucide, pigmenți fotosintetici) în dependență de condițiile de creștere, urmate de sporirea rezistenței și productivității. Aplicarea comună a microîngrășămintelor și biofertilizanților contribuie la sporirea accesibilității elementelor nutritive cu repercusiune asupra calității butașilor, calității și cantității recoltei.

Semnificaţia teoretică: Datele obținute demonstrează rolul inductor al microelementelor și biofertilizatorilor în reglarea nutriției minerale a plantelor, în formarea toleranței la condiții de creștere nefavorabile, în manifestarea cât mai deplină a potenţialului de rezistenţă la iernare a plantelor de viţă-de-vie. Ele completează în mod semnificativ informația disponibilă în literatura de specialitate cu privire la rolul biofertilizanților în metabolismul plantațiilor perene.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele obținute și principiile științifice stabilite, permit elaborarea procedeelor reglării nutriției minerale a plantelor cu scopul sporirii eficienţei celei mai importante ramure ale statului şi facilitează reducerea chimizării mediului înconjurător. Aplicarea dozei micșorate de microelemente și a biofertilizanților permite micșorarea cantității de îngrășăminte chimice.

Implementarea rezultatelor științifice: Procedeele elaborate pot fi aplicate în viticultură, cu scopul sporirii productivității și rezistenței plantelor la factori nefavorabili.

Informația obținută privind rolul complexului de microelemente și biofertilizanți în reglarea nutriției plantelor și sporirea productivității și rezistenței viței-de-vie, poate fi inclusă în cursuri de predare a Agrochimiei, Viticulturii și Ecologiei, în instituțiile de învățământ.

Cuprins


1. ROLUL NUTRIŢIEI MINERALE ÎN AMELIORAREA PRODUCTIVITĂŢII ŞI DURABILITĂŢII VITICULTURII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 1.1. Rolul microelementelor în procesele metabolice a plantelor
 • 1.2. Conţinutul microelementelor în organele viţei-de-vie şi extragerea lor din sol
 • 1.3. Influenţa microelementelor asupra proceselor fiziologice şi biochimice în organele viţei-de-vie şi a fructiferelor
 • 1.4. Influenţa microelementelor asupra creşterii plantelor, calităţii şi cantităţii recoltei
 • 1.5. Influenţa microelementelor asupra rezistenţei viţei-de-vie la condiţiile nefavorabile de creştere
 • 1.6. Rolul biofertilizanților în realizarea potenţialului de productivitate a plantelor
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. CONDIŢIILE DE REALIZARE A INVESTIGAŢIILOR. OBIECTE DE STUDIU, SCHEMA EXPERIENŢELOR ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica obiectelor de cercetare
 • 2.2. Caracteristica meteorologică, în anii efectuării experiențelor
 • 2.3 Principii generale de organizare a lucrării. Schemele experiențelor şi metode de investigare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
3. STATUSUL MINERAL AL PLANTELOR ÎN FUNCȚIE DE FERTILIZARE CU COMPLEXUL DE MICROELEMENTE ŞI BIOFERTILIZANȚI
 • 3.1. Acumularea biomasei butașilor în funcție de nutriția plantelor
 • 3.2. Conţinutul elementelor nutritive în sol în funcţie de aplicarea microelementelor și biofertilizanților
 • 3.3. Conţinutul elementelor nutritive în organele plantelor în funcţie de aplicarea microelementelor și biofertilizanților
 • 3.4. Activitatea nitratreductazei în rizosfera butașilor
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. IMPACTUL MICROELEMENTELOR ȘI BIOFERTILIZANȚILOR ASUPRA MODIFICĂRII CONȚINUTULUI DE PIGMENTI FOTOSINTETICI SI COMPUȘI PROTECTORI ÎN CONDIȚII NEFAVORABILE DE STRES
 • 4.1. Conținutul pigmenților fotosintetici în funcție de aplicarea microelementelor și metaboliților bacterieni
 • 4.2. Conținutul prolinei și carbohidraților în organele viței-de-vie în funcție de fertilizare
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. INFLUIENȚA FERTILIZANȚILOR APLICAȚI ÎN REALIZAREA POTENȚIALULUI DE REZISTENȚĂ ȘI PRODUCTIVITATE A VIȚEI-DE-VIE
 • 5.1. Creșterea și maturarea lăstarilor în funcție de aplicarea biofertilizanților ca indicatorul rezistenței plantelor la iernare
 • 5.2. Efectul fertilizării cu microelemente Microcom-V și biofertilizanți asupra rezistenţei viţei-de-vie la iernare
 • 5.3. Productivitatea viţei-de-vie în funcţie de fertilizarea cu microelemente şi a produselor bacteriene ce promovează creșterea plantelor (PGPR)
 • 5.4. Conclizii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURICULUM VITAE