Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Conduita de diagnostic al anomaliilor dento-maxilare la copiii cu dereglări neurologice


Autor: Poștaru Cristina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2022
Conducători ştiinţifici: Diana Uncuţă
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Postnikov Mikhail
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină din Samara, Federația Rusă
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 septembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.12 Mb / în română
Adobe PDF document1.27 Mb / în engleză

Teza

CZU 616.31-007:616.8-07-053.2(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
156 pagini


Adnotare

Volumul și structura tezei. Teza este expusă pe 156 de pagini de text electronic, 122 de pagini text de bază cu următoarele compartimente: cuprins, lista abrevierilor, introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări practice. Indicele bibliografic citează 187 de surse literare. Teza este ilustrată cu 27 de tabele, 74 de figuri, 7 anexe.

Publicații la tema tezei. Materialele studiului au fost reflectate în 19 publicații științifice, inclusiv 2 articole în reviste internaționale, 2 articole în reviste internaționale recenzate, 6 articole în reviste naționale, 2 articole în lucrările conferințelor internaționale, 6 teze în lucrările conferințelor internaționale, 1 publicație de monoautor, 3 brevete de invenție.

Problema științifică importantă soluționată: • Rezultatele obținute aprofundează cunoștințele specialistului privind caracterul și natura dereglărilor neuromusculare la copiii cu AnDM. • EMG evidențiază formele mixte de AnDM, facilitând aplicarea tratamentului diferențiat. • Investigațiile morfofuncționale asociate cu examenul neurofiziologic permit evaluarea dereglărilor atipice al AnDM. Semnificația teoretică a studiului constă în abordarea polisistemică a masticației la copiii cu AnDM prin studierea actului neuroreflector și completează cu metode noi de diagnostic.

Valoarea aplicativă a lucrării:• Contribuții la fortificarea instruirii stomatologilor-pediatri în problemele abordării AnDM. • Elaborarea unui algoritm de diagnostic al formelor atipice de manifestare clinică a AnDM. • Fortificarea profilaxiei complicațiilor secundare și sporirea diagnosticului ortodontic. • Utilizarea datelor obținute în procesul de instruire a studenților și a personalului medical.

Rezultatele principale înaintate spre susținere:
1. Factorii nocivi în AnDM au acțiune eterogenă în manifestarea clinică a parametrilor masivului cranian și facial, a parametrilor liniari și unghiulari ai oaselor maxilare, a stadiilor de formare a rădăcinilor caninilor permanenți, premolarilor secunzi inferiori și în determinarea capacității duratei medii de contracție musculară (s) în actul masticator la copii.
2. Examenul TC la copiii cu AnDM pune în evidență dismorfismul craniofacial dobândit.
3. Monitoringul EMG este o metodă accesibilă, neinvazivă, sporește valoarea diagnostică a modificărilor morfologice și funcționale din mușchii masticatori în AnDM la copii.
4. Evaluarea patternului de interferență a EMG prin parametrii medii de amplitudine (μV) și durata medie de contracție musculară (s) la copii cu AnDM are importanță decisivă pentru aprecierea gradului de compensare a tulburărilor motorii și a sindromului algic.
5. Evaluarea variantelor neurofiziologice ale aparatului masticator la copiii cu AnDM ajută la determinarea localizării și a naturii fenomenului algic.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele studiului au fost implementate în procesul instructiv-metodic și de cercetare în cadrul IP USMF Nicolae Testemițanu, în special:
1. Metoda de diagnostic al dereglărilor neuromusculare la copiii cu anomalii oromaxilofaciale (Brevet de invenție nr. 1293 MD 1293 Z 2019.06.30).
2. Metoda de diagnostic al anomaliilor dento-maxilare la copiii cu tulburări senzoriale centrale (Brevet de invenție nr. 1402 MD 1402 Z 2020.09.30).
3. Utilizarea unui chestionar pentru diagnosticul cefaleei de tensiune la copiii cu anomalii dento-maxilare (AnDM) (20.11.2018, IMSP IM și C, departamentul consultativ).
4. Utilizarea metodei de diagnostic al dereglărilor neuromusculare la copiii cu anomalii oromaxilofaciale (30.05.2019, departamentul de diagnostic funcțional, IMSP IMC).
5. Способ компексной диагностики оклюзии (Hotărâre pozitivă a Патент на изобретение №2694175 din 09.07.2019).
6. Metodă de diagnostic a anomaliilor dento-maxilare la copii cu tulburări senzoriale centrale (Hotărâre pozitivă a Brevetului de invenție nr. A61B 5/0488 din 30.10.2019).
7. Utilizarea metodei de diagnostic în manifestările clinice ale asimetriilor faciale sindromale și nesindromale la copii (10.02.2020, IP USMF Nicolae Testemițanu, clinica de neuropediatrie).

Aprobarea rezultatelor. Rezultatele cercetărilor realizate au fost prezentate în format PPT la diverse foruri științifice și au fost discutate la: Congresele Asociației Europene de Ortodonție (Suedia, Stockholm – 2016; Elveția, Montreaux – 2017; Marea Britania, Edinburg – 2018; Franța, Nice – 2019); Congresul internațional UNAS, București, România (2017,2018, 2019); Conferința științifică anuală Zilele Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (2017,2019); Congresul Societății Balcanice de Stomatologie (BaSS, Thessaloniki, Grecia, 2017); Международный симпозиум по ортодонтии и детской стоматологии, Samara, Federația Rusă (2017,2019); Congresul Societății Balcanice de Stomatologie (Iași, România,2018); Congresul VII Internațional al studenților și tinerilor medici MedEspera (Chișinău, Republica Moldova, 2018).