Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Elemente semiotico-pragmatice în textul dramatic basarabean


Autor: Driga Ina
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Alexandra Gherasim
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 octombrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 noiembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.40 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 4.35 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

semantică, pragmatică, text dramatic, acte de limbaj, didascalii, nonverbal/paraverbal, dialog/monolog, nume proprii, intertext

Adnotare

Structura tezei: introducere; trei capitole; concluzii generale și recomandări; bibliografie din 162 de titluri; figuri (5), tabele (4), diagrame (4), anexe (6). Textul de bază cuprinde 146 de pagini. Rezultatele obținute sunt publicate în 14 articole științifice.

Scopul constă în elucidarea și analiza textului dramatic basarabean din perspectiva semioticii și a pragmaticii lingvistice. Pentru a atinge scopul prevăzut, ne-am propus următoarele obiective de cercetare: stabilirea modalităților de comentare a textului dramatic al autorilor basarabeni (C. Cheianu, V. Butnaru și D. Crudu); ilustrarea celor mai importante aspecte ale pragmaticii și semioticii, precum: implicatura conversațională, maximele conversaționale, actele de limbaj etc.; efectuarea unui studiu de caz cu privire la gradul de frecvență a elementelor intertextuale cu valoare strategică de evocare (citatul, parodia și aluzia) în operele dramaturgilor basarabeni.

Noutatea și originalitatea științifică constă în elaborarea unui studiu multiaspectual al textului dramatic, respectând standardele textualității și proiectând noi perspective interpretative cu referire la actele de limbaj, didascalii, elemente nonverbale-paraverbale, deictice, dialog, monolog, elemente ale intertextualității, valorificate pe deplin în cadrul textelor dramatice.

Rezultatele obţinute care contribuie la soluţionarea unei probleme ştiinţifice importante. În teză a fost interpretat ştiinţific modul de organizare și manifestare a elementelor semioticopragmatice în textul dramatic modern, valorificându-se din plin discursul dramatic basarabean.

Metodologia cercetării ştiinţifice o constituie: analiza structural-semantică, pragmasemantică, metoda analizei selective, metoda analizei contextuale, metoda statistică, studiul de caz etc. Semnificația teoretică constă în: aprofundarea cercetării textului dramatic basarabean; analiza materialelor științifice ce abordează pragmatica și semiotica discursului dramatic; sistematizarea strategiilor discursive; descrierea convergenței semnelor nonverbale și paraverbale în didascalii.

Valoarea aplicativă a cercetării. Rezultatele obţinute ar putea fi folosite la elaborarea cursurilor universitare de pragmatică lingvistică, de semantică, de analiză a textului și de artă teatrală pentru studenții și masteranzii de la specialitățile umanistice.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin prezentarea cercetărilor efectuate la diverse forumuri științifice. Acestea vor putea fi abordate în procesul de predare a cursurilor universitare pentru studenții de la facultățile cu profil filologiс, astfel vor constitui un fundament pentru investigațiile ulterioare în domeniul discursului dramatic.

Cuprins


1. SEMIOTICA ȘI PRAGMATICA – DIMENSIUNI ALE TEXTULUI DRAMATIC
 • 1.1. Semiotica – teoria codurilor în comunicare
 • 1.2. Conceptele de bază ale pragmaticii. Maximele conversaționale în textul dramatic
 • 1.2.1. Abordări pragmatice ale conceptului de discurs
 • 1.2.2. Abordarea pragmatică a discursului dramatic
 • 1.3. Repere conceptuale despre textul dramatic
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONFIGURAȚIE PRAGMATICĂ ȘI TIPOLOGII DERIVATE DIN STRUCTURA TEXTULUI DRAMATIC
 • 2.1. Note distinctive ale semnului în semiotica textului dramatic
 • 2.2. Tipologia actelor de limbaj și actualizarea lor în textul dramatic modern
 • 2.3. Convergența elementelor semiotico-pragmatice nonverbale și paraverbale în didascalii
 • 2.4. Relevanța comunicațională a deicticelor în textul dramatic
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. STRATEGII DISCURSIVE ÎN TEXTUL DRAMATIC BASARABEAN
 • 3.1. Întrebarea – element declanșator al dialogului în textul dramatic
 • 3.2. Strategii discursive în monologul dramatic
 • 3.3. Strategii ale politeţii în textul dramatic
 • 3.4. Semioza numelui propriu în textul dramatic – strategie implicită
 • 3.5. O strategie cu funcție de evocare - elemente de intertextualitate în textele dramatice ale lui C. Cheianu, V. Butnaru și D. Crudu
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
GLOSAR DE TERMENI
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI