Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influenţa pro-prebioticelor asupra digestibilităţii şi utilizării substanţelor nutritive de către tineretul porcin de reproducere


Autor: Grosu Natalia
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.02.02 - Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Vasile Vrancean
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.39 Mb / în română

Teza

CZU 636.4.084.8

Adobe PDF document 11.92 Mb / în română
233 pagini


Cuvinte Cheie

pro-prebiotice, bacterii, tineret porcin, digestibilitate, bilanţ, schimb de substanţe, microfloră, sacrificare, analize hematologice, performanţe productive

Adnotare

Structura tezei: teza de doctor este structurată conform cerințelor în vigoare, cuprinde întroducere, reviul literaturii de specialitate, material și metode de cercetare, rezultatele cercetărilor și sinteza rezultatelor aprobării în producere, concluzii si recomandari, bibliografie (284 surse), 18 anexe, 52 tabele și 50 figuri, 125 pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 21lucrări ştiintifice.

Domeniul de studiu: 421.02 Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor.

Scopul cercetărilor: justificarea ştiinţifică şi practică a influenței preparatelor pro-prebiotice asupra digestibilității, schimbului de substanțe nutritive și a performanțelor productive la tineretul porcin de reproducere.

Obiectivele cercetărilor: stabilirea nivelului optim de suplimentare în componența nutrețurilor combinate destinate tineretului porcin de reproducere a preparatelor pro-prebiotice prin productivitatea lor și utilizarea substanțelor nutritive; determinarea eficienței influenței preparatelor pro-prebiotice în componența nutrețurilor combinate destinate tineretului porcin de reproducere asupra digestibilității și schimbului de substanțe; identificarea influenței suplimentării preparatelor pro-prebiotice asupra microbiocenozei intestinale; stabilirea impactului nivelelor optime de preparate luate în studiu asupra parametrilor morfologici și biochimici ai profilului sanguin; evaluarea efectului preparatelor pro-prebiotice asupra productivității de carne la tineretul porcin de reproducere; interpretarea fezabilității și argumentarea utilizării pro-prebioticelor în nutriția tineretului porcin.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată au fost efectuate cercetări aprofundate în studierea influenței preparatelor pro-prebiotice asupra utilizării, digestibilității și schimbului de substanțe nutritive la tineretul porcin de reproducere în condițiile Republicii Moldova. S-a stabilit efectul pozitiv al preparatelor luate în studiu asupra dinamicii de creștere și productivității de carne a tineretului porcin de reproducere confirmat prin brevete de invenții № 673(13)Y, MD și № 1044(13)Y, MD.

Rezultatele obținute contribuie la soluționarea problemei privind determinarea eficacității suplimentării preparatelor pro-prebiotice în nutrețul combinat destinat tineretului porcin de reproducere, ceea ce a indus la o mai bună digestibilitate, schimb de substanțe nutritive și a contribuit la sporirea intensității de creștere și reducerea cheltuielilor de nutreț pe unitate de producție.

Semnificaţia teoretică a constat în extinderea și completarea cunoștințelor despre influența preparatelor testate asupra digestibilității, schimbului de substanțe nutritive și productivitatea tineretului suin de reproducție. Cercetările științifice au identificat rezerve suplimentare pentru sporirea productivității suinelor din contul utilizării preparatelor pro-prebiotice noi Biomin® IMBO, PriMix Bionorm K, Vitacorm Bio, Vitacorm Bio Plus și Bilaxan.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul obținerii informațiilor noi cu efect de completare a cunoștințelor despre sporirea valorii biologice a nutrețurilor combinate destinate tineretului suin de reproducere suplimentate cu pro-prebiotice pe fonul creșterii digestibilității și schimbului de substanțe nutritive ce au indus la micșorarea perioadei de creștere și majorarea venitului condiționat. Rezultatele cercetărilor sunt utilizate în elaborarea recomandărilor practice pentru întreprinderile de creștere a suinelor și pentru cursuri speciale destinate studenților și masteranzilor specialităților agricole. Cercetările vizează stimularea și sensibilizarea interesului față de problema studiată, fiind bază pentru experimentele viitoare din această direcție.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost implementate în fermele de creştere a porcilor: SRL „FOCAR-AGRO”, s. Copceac, Ştefan Vodă; SRL „Bucovăţ”, s. Bucovăţ Străşeni și publicate în reviste ştiinţifice şi volume ale Simpozioanelor şi prezentate la expoziţii naţionale şi internaţionale unde au fost apreciate cu medalii de aur, argint, bronz. Au fost îndeplinite 10 teze de licenţă şi 4 teze de master de către studenţii specialităţilor Zootehnie, Biotehnologii agricole și Siguranța produselor agroalimentare, UASM. 5

Cuprins


1. REVIUL LITERATURII DE SPECIALITATE
 • 1.1. Pro-prebiotice: istoric, caracteristica şi clasificarea lor generală
 • 1.2.Bazele fiziologice şi mecanismul de acţiune a pro-prebioticelor
 • 1.3. Efectele utilizării pro-prebioticelor în alimentaţia tineretului porcin.
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Material de cercertare
 • 2.2. Metode de cercetare.
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. REZULTATELE CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE.
 • 3.1. Influenţa preparatului Biomin® IMBO asupra performanţelor productive ale tineretului porcin de reproducere
 • 3.2.Influenţa preparatului PriMix Bionorm K asupra performanţelor productive ale tineretului porcin de reproducere
 • 3.3. Influenţa preparatului Vitacorm Bio asupra performanţelor productive ale tineretului porcin de reproducere
 • 3.4. Influenţa preparatului Bilaxan asupra performanţelor productive ale tineretului porcin de reproducere
 • 3.5. Influenţa preparatului Vitacorm Bio Plus asupra performanţelor productive ale tineretului porcin de reproducere
 • 3.6.Concluzii la capitolul 3.

4. SINTEZA ȘI APROBAREA REZULTATELOR ÎN CONDIŢII DE PRODUCERE
 • 4.1.Particularitățile de întreținere și furajare a tineretului porcin
 • 4.2.Efectul preparatelor pro-prebiotice asupra masei vii la tineretul porcin
 • 4.3.Conversia furajelor sub influența preparatelor pro-prebiotice
 • 4.4. Efectul preparatelor pro-prebiotice asupra profilului sanguin
 • 4.5. Performanţele productive la sacrificarea tineretului porcin
 • 4.6. Fezabilitatea economică a rezultatelor obţinute în condiţii de producere
 • 4.7.Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI
ANEXE