Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Integrarea Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în procesul de predareînvățare a biologiei din cadrul învățământului gimnazial din Israel


Autor: Badarne Ghalib
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Vasile Grati
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 noiembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română
Adobe PDF document0.44 Mb / în engleză

Teza

CZU [37.016:57](569.4)+004.9(043..3)

Adobe PDF document 2.73 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

Tehnologii Informaționale și Comunicaționale (TIC), biologie, predare-învățare, pedagogie inovatoare, motivație, curriculum gimnazial la biologie, învățământ gimnazial din Israel, învățare semnificativă, competențe, metode didactice, metodologie

Adnotare

Structura tezei: Adnotare (în limbile română, rusă și engleză), lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 183 de titluri, 8 anexe, 125 de pagini de text de bază, 21 tabele, 15 figuri. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 8 articole științifice, dintre care 4 articole în reviste științifice de categoria B și C și 4 comunicări la conferințe naționale și internaționale.

Scopul lucrării: fundamentarea teoretică, elaborarea și validarea unui model pedagogic de integrare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei în gimnaziu menit să contribuie la progresul rezultatelor școlare ale elevilor.

Obiectivele cercetării: studiul practicilor educaționale de implementare și integrare a TIC în mediile de învățare; analiza avantajelor oferite de tehnologiile informaționale și comunicaționale și argumentarea necesității implementării lor în învățământul gimnazial la biologie; elaborarea unui model pedagogic de integrare a TIC în procesul de predare-învățare a biologiei; dezvăluirea reperelor metodologice de implementare a modelului pedagogic elaborat; validarea prin experiment pedagogic a eficienței modelului pedagogic de integrare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei.

Noutatea și originalitatea științificăconstă în fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic de integrare a TIC în procesul de predare-învățare a biologiei prin dovezi teoretice și practice conform cărora utilizarea TIC în predare/învățare contribuie la: îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor la biologie; creșterea motivației pentru învățarea biologiei și a auto-eficienței în învățare; adoptarea atitudinii pozitive a elevilor față de integrarea TIC în procesul de studiere a biologiei; îmbunătățirea optimală pe dimensiunile învățării semnificative.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constă în determinarea fundamentelor teoretice și metodologice ale eficientizării procesului de predareînvățare a biologiei în gimnaziu prin intermediul TIC, fapt ce a condus la fundamentarea teoretică și elaborarea modelului pedagogic de integrare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei.

Semnificația teoretică a investigației constă în identificarea, analiza și dezvoltarea reperelor teoretice cu privire la implementarea TIC în procesul didactic la biologie; determinarea fundamentelor teoretico-metodologice ale modelului pedagogic de integrare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea și validarea experimentală a setului de instrumente metodologice și praxiologice incluse în modelul pedagogic de integrare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei. Reperele identificate, dezvoltate și valorificate au contribuit la creșterea rezultatelor școlare la biologie ale elevilor din școala gimnazială din Israel. Cercetarea desfășurată a permis demonstrarea aplicativității în practica educațională la clasă a tuturor instrumentelor pedagogice și tehnologice concentrate în modelul pedagogic elaborat și validat.

Implementarea rezultatelor științifice a avut loc în cadrul experimentului pedagogic în care au fost implicați 145 de elevi din clasele a 9-a din gimnaziul Kafr Yasif, districtul de nord, Israel. De asemenea, la organizarea și desfășurarea experimentului au participat 3 profesori de biologie ce predau la clasele implicate în experiment, un profesor de informatică și managerul școlii. Perioada desfășurării experimentului a fost 2017-2018.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE ALE UTILIZĂRII TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE ÎN PROCESUL DIDACTIC LA BIOLOGIE
 • 1.1. Percepția generală și politici ce țin de implementarea Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în educație
 • 1.1.1. Abordări generale vis-a-vis de Tehnologiile Informaționale și Comunicaționale
 • 1.1.2. Programul național israelian pentru adaptarea sistemului educațional la secolul XXI
 • 1.1.3. Factorii implicați în implementarea programului național TIC
 • 1.1.4. Variabilele ce susțin sau inhibă inovația pedagogică bazată pe integrarea TIC
 • 1.1.5. Expectanțe ale integrării TIC în sistemul de învățământ și în studiul științelor
 • 1.1.6 Implementarea programelor TIC în țările din întreaga lume și în Moldova
 • 1.2. Integrarea TIC în studiul științelor prin abordarea constructivistă: implicații asupra dezvoltării proceselor cognitive de nivel superior și asupra creșterii motivației de învățare
 • 1.2.1. Revizuirea studiilor de cercetare a efectului TIC asupra motivației de învățare a Științelor .
 • 1.2.2. Abordarea constructivistă și influența acesteia asupra proceselor cognitive de nivel superior în utilizarea TIC
 • 1.3. Aspecte ale implementării TIC în școli - modele și metode de predare
 • 1.3.1. Modele și metode de predare în integrarea TIC la clasă
 • 1.3.2. Instrumente și servicii tehnologice utilizate de profesor pentru implementarea predăriiînvățării digitale
 • 1.3.3. Evaluarea activităților bazate pe TIC
 • 1.4. Pedagogia inovativă bazată pe TIC și influența acesteia asupra capacității de învățare semnificativă în domeniul științelor
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. REPERE TEORETICO-METODOLOGICE DE IMPLEMENTARE A TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A BIOLOGIEI
 • 2.1. Premise conceptuale ale modelului pedagogic de integrare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei
 • 2.1.1. Curriculum-ul gimnazial din aria Știință și Tehnologie din Israel
 • 2.1.2. Utilizarea TIC în predarea biologiei și științelor în gimnaziul din Israel în comparație cu țările dezvoltate din OCDE
 • 2.1.3. Îmbunătățirea predării biologiei și științelor prin TIC
 • 2.2. Modelul pedagogic de integrare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei
 • 2.3. Premise practice ale modelului pedagogic de integrare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei
 • 2.3.1. Utilizarea TIC de către profesori în procesul de predare a biologiei
 • 2.3.2. Instrumente specifice TIC utilizate de elevi pentru învățarea biologiei
 • 2.3.3. Evaluarea prin intermediul TIC a cunoștințelor la biologie
 • 2.4. Metodologia de implementare a modelului pedagogic elaborat
 • 2.4.1. Programul de intervenție experimentală la nivelul profesorilor
 • 2.4.2. Program de intervenție experimentală la nivelul elevilor: metode și modalități de integrare TIC în învățarea Biologiei și sarcini bazate pe TIC 81
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2
3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI MODELULUI PEDAGOGIC DE INTEGRARE A TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A BIOLOGIEI ȘI A METODOLOGIEI ELABORATE
 • 3.1. Metodologia cercetării
 • 3.2. Descrierea experimentului de constatare
 • 3.3. Validarea modelului pedagogic de integrare TIC în cadrul lecțiilor de biologie
 • 3.3.1. Efectele integrării TIC la Biologie asupra nivelului de cunoștințe ale elevilor
 • 3.3.2. Efectele învățării bazate pe integrarea TIC asupra motivației și auto-eficienței elevilor de a învăța biologia
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE