Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul administratiei publice în dezvoltarea mediului de afaceri în Republica Moldova


Autor: Carpovici Grigore
Gradul:doctor în administrare publică
Specialitatea: 25.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Andrei Groza
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Academia de Administrare Publică

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 noiembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română
Adobe PDF document0.51 Mb / în engleză

Teza

CZU 352/354:334.7(478)(043.3)

Adobe PDF document 2.50 Mb / în română
193 pagini


Cuvinte Cheie

administraţie publică, autorităţi ale administraţiei publice, reforma administraţiei publice, organizare, gestionare, reglementare, interacțiune, mediul de afaceri, integrare europeană, oportunităţi, modernizare, eficientizare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 222 titluri, 8 anexe, 150 pagini de text de bază și 5 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice (3 - în reviste de specialitate şi 4 - în materiale ale conferințelor ştiinţifico-practice).

Scopul lucrării: elucidarea complexă a rolului administraţiei publice în dezvoltarea mediului de afaceri în Republica Moldova şi determinarea modalităţilor de fortificare ale acestuia la etapa actuală.

Obiectivele cercetării: studierea fundamentării teoretice a rolului administrației publice în dezvoltarea mediului de afaceri; cercetarea rolului administraţiei publice în dezvoltarea mediului de afaceri prin prisma cadrului instituţional şi normativ din Republica Moldova; analiza situaţiei actuale privind raporturile administraţiei publice şi mediul de afaceri, identificarea principalilor factori de influenţă şi oportunităţi de dezvoltare a mediului de afaceri în Republica Moldova, inclusiv prin prisma integrării europene a acesteia.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: abordarea multidimensională şi multiinterferenţială a rolului administraţiei publice în dezvoltarea mediului de afaceri în Republica Moldova, în baza utilizării unui număr semnificativ de surse de informare şi formularea propunerilor concrete privind eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice în fortificarea coeziunii dintre întreprinderi, sectorul de produc‟ie şi societate.

Problema ştiinţifică soluţionată: determinarea modalităţilor, căilor de influenţă a administraţiei publice asupra mediului de afaceri din Republica Moldova şi, mai ales, a celor care pot contribui la dezvoltarea economică a republicii în condiţiile continuării cursului de integrare europeană.

Semnificaţia teoretică: precizarea conceptelor și abordărilor fundamentale de asigurare a dezvoltării mediului de afaceri; analiza sub aspect evolutiv a rolului administraţiei publice în procesul de asigurare a dezvoltării mediului de afaceri; identificarea factorilor de influenţă şi a tendinţelor generale de asigurare a dezvoltării mediului de afaceri în condiţiile reformării administraţiei publice şi integrării europene.

Valoarea aplicativă: recomandările formulate în lucrare pot fi utilizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale din Republica Moldova în identificarea posibilităţilor de dezvoltare a mediului de afaceri; materialul expus poate fi utilizat în cercetările ulterioare din domeniul respectiv, folosit în procesul de instruire ai studenţilor şi dezvoltare continuă a angajaţilor din administraţia publică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin publicaţiile ştiinţifice, avizarea unor proiecte de modificări a cadrului normativ, implementarea controlului intern managerial, precum şi includerea unor materiale din teză în programele de dezvoltare profesională a angajaților din cadrul IP Agenției Servicii Publice.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ROLUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ÎN DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI
 • 1.1. Aspecte istoriografice aferente viziunilor şi conceptelor privind rolul administraţiei publice în dezvoltarea mediului de afaceri
 • 1.2. Analiza cercetărilor și abordărilor științifice aferente rolului administraţiei publice în dezvoltarea mediului de afaceri
 • 1.3. Determinarea direcțiilor și metodelor de cercetare științifică a rolului administraţiei publice în dezvoltarea mediului de afaceri în Republica Moldova
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1
2. REPERE ACTUALE ALE RAPORTURILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI MEDIUL DE AFACERI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Cadrul instituțional și normativ – factor determinant al relațiilor dintre administrația publică și mediul de afaceri
 • 2.2. Administrația publică centrală și dezvoltarea mediului de afaceri
 • 2.3. Asigurarea dezvoltării mediului de afaceri de către autoritățile publice locale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
3. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI PERSPECTIVELE MODERNIZĂRII MEDIULUI DE AFACERI IN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Rolul administraţiei publice în identificarea și realizarea oportunităților de dezvoltare a mediului de faceri
 • 3.2. Modernizarea mediului de faceri în baza Acordului de asociere Republica Moldova- Uniunea Europeană
 • 3.3. Optimizarea mediului de afaceri din Republica Moldova prin restructurare și aplicare de mecanisme și instrumente moderne
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE. ANEXE
 • Anexa 1/1 Caracterul multiinterferențial al mediului de afaceri
 • Anexa 2/1 Unitățile de drept înregistrate în RSUD
 • Anexa 2/2 Activitatea agenților economici în anul 2019 după mărimea întreprinderilor
 • Anexa 2/3 Rezultatele activității ÎMM în profil teritorial în anul 2019
 • Anexa 2/4 Activitatea agenților economici în anul 2020 după mărimea întreprinderilor
 • Anexa 2 2/5 Propuneri asupra proiectului de lege privind modificarea Legii 220/200717
 • Anexa 3 Lista ţărilor şi tratatelor bilaterale încheiate cu Republica Moldova
 • Anexa 4 Certificat de implementare a rezultatelor obţinute
 • Diagrama 2.1 Repartizarea UD active pe regiuni
 • Diagrama 2.2 Repartizarea UD active în UAT
 • Diagrama 2.3 Repartizarea UD active în raionul Fălești
 • Diagrama 2.4 Repartizarea UD active în raionul Nisporeni
 • Diagrama 2.5 Repartizarea UD active în raionul Cimișlia

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE