Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularitățile dreptului la cetățenie în reglementările naționale și ale dreptului comparat


Autor: Darii Victoria
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Veaceslav Zaporojan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 noiembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.87 Mb / în română
Adobe PDF document0.79 Mb / în engleză

Teza

CZU 342.71(043.3)

Adobe PDF document 1.33 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

Constituția Republicii Moldova, dreptul la cetățenie, ius sanguinis, ius solis garanții constituționale, dobândirea cetățeniei, modalități de dobândire a cetățeniei, standarde internaționale, instituția cetățeniei, egalitate în viața socială, evoluția dreptului la cetățenie

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, 163 pagini de text de bază, bibliografie din 188 titluri. Rezultatele obținute sunt publicate în 7 lucrări științifice.

Scopul și obiectivele lucrării: Lucrarea presupune analiza gradului de cercetare a problematicii dreptului la cetățenie ca drept fundamental al persoanei în literatura de specialitate din Republica Moldova și din alte state, modalitățile de dobândire a acestui drept, care nu numai că stabilește apartenența unei persoane la un stat, dar și faptul că această persoană se bucură de toate drepturile și obligațiile consfințite de Constituție. Atingerea scopului propus presupune identificarea rezervelor pentru sporirea gradului de aplicabilitate directă a normelor constituționale în procesul de realizare a acestui drept fundamental, inclusiv prin eficientizarea accesului la garanțiile sociale, dobândite prin obținerea dreptului la cetățenia unui stat; cercetarea sistemului de reglementare a garanțiilor dreptului la cetățenie, pe fundalul determinării elementelor componente ale acestuia; evidențierea rolului practicii internaționale în procesul de asigurare a unei aplicări adecvate a garanțiilor dreptului la cetățenie.

Studierea instituției dreptului la cetățenie, a garanțiilor și limitelor acesteia, ca elemente ale dreptului constituțional, cu supunerea unei expertize compatibilitatea limitelor constituționale naționale cu cele internaționale în domeniul protecției dreptului la cetățenie cu normele Convenției CEDO și jurisprudența CtEDO, argumentarea unor schimbări în vederea ajustării normelor naționale la cele internaționale.

Noutatea și originalitatea științifică: Problema științifică soluționată rezidă în identificarea lacunelor, cât și a elementelor constituționale de reglementare și protecție juridică a dreptului de la cetățenie, cetățenia multiplă în Republica Moldova, fapt care a determinat fundamentarea intervențiilor având ca model experiențele avansate a statelor Europene, cu elaborarea unor propuneri de completare a normelor ce prevăd dobândirea cetățeniei, cât și dreptul de a deține mai multe cetățenii cu impact direct asupra realizării garanțiilor sociale a acestui drept fundamental, completarea sau lărgirea sferei garanțiilor instituite la nivel constituțional.

Rezultatele obținute: Acestea sunt determinate de scopul cercetării reperelor conceptuale a normelor constituționale care formează obligații de protecție a dreptului la cetățenie, ca unul din drepturile fundamentale, derivate din modalitatea de abordare a problemei, din însuși natura obiectului de cercetare. Astfel, noutatea științifică este reprezentată de cercetarea evoluției cetățeniei și a particularităților dreptului la cetățenie în evoluția sa de la origine și până în prezent, cum s-a dezvoltat și s-a perfecționat, cu încadrarea perfectă în reglementările internaționale privind cetățenia.

Semnificația teoretică: Deducțiile formulate în lucrare vor contribui la dezvoltarea Dreptului constituțional, în special în studiul privind mecanismul de obținere/acordarea/retragere a cetățeniei; investigarea dreptului la cetățenie ca parte a sistemului de drepturi și libertăți fundamentale ale omului, garantate prin Constituție, realizabilul din punct de vedere a evoluției istorice din perspectiva comparativă cu elaborarea unor răspunsuri la problemele apărute în cazul a protecției constituționale a dreptului la cetățenie, corespunzător tendințelor unei atitudini constituționale moderne la nivel național și internațional. Rezultatele cercetării pot servi la elaborarea unor lucrări de sinteză, nu numai pentru Dreptul constituțional, dar și pentru Dreptul internațional, mecanismele naționale și internaționale având o conexiune strânsă la nivel de respectarea a regulilor de obținere/acordarea/retragerea cetățeniei.

Valoarea aplicativă: Eficientizarea aplicabilității garanțiilor constituționale ale dreptului la cetățenie, prin crearea unei anumite baze teoretice și practice ce poate contribui la producerea efectelor directe în vederea protejării dreptului la cetățenie ca drept esențial și fundamental al oricărui individ, ca persoană distinctă.

Implementarea rezultatelor științifice: În plan teoretico practic, se conturează și se analizează conținutul garanțiilor constituționale ale dreptului la cetățenie, aplicabile în sistemul de drept al Republicii Moldova. au fost folosite în publicarea în articole științifice, cât și în activitatea de jurisconsult.