Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Relaţiile moldo-franceze în contextul procesului integraţionist european : realităţi şi perspective, autor


Autor: Cotilevici Violeta
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Svetlana Cebotari
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română
Adobe PDF document0.27 Mb / în engleză

Teza

CZU 327(44:478):339.924(043)

Adobe PDF document 3.39 Mb / în română
243 pagini


Cuvinte Cheie

relaţii bilaterale, politică externă, proces integraţionist, cooperare, dialog politic, relații economice, dimensiunea socio-culturală, parteneriat francofon, europenizare, modernizare, areal european, tratat

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 310 titluri, 9 anexe, 154 pagini de text de bază, 1 tabel, 9 figuri. Rezultatele tezei sunt reflectate în 24 de lucrări ştiinţifice (2 - în reviste internaționale cu impact, 2 - în reviste internaționale, 5 - în reviste categoria B, 4 – în reviste categoria C, 11 – în materialele conferințelor).

Scopul lucrării constă în studiul conceptual-teoretic, metodologic, analitic al relaţiilor moldo-franceze în contextul procesului integraţionist european precum și perspectiva de dezvoltare a acestora.

Obiectivele cercetării: analiza istoriografiei cercetării relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european; definirea şi analiza fenomenului politicii externe, al relaţiilor bilaterale și al procesului integraționist; identificarea conceptual-teoretică a interacţiunii „relaţii bilaterale” – „proces integraţionist”; formularea abordărilor metodologice ale cercetării relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european; examinarea cadrului juridic al relaţiilor moldo-franceze; estimarea dimensiunii politico-diplomatice a relațiilor moldo-franceze; evaluarea cooperării moldo-franceze din perspectiva economică și socio-culturală în contextul procesului integraționist european; determinarea parteneriatului francofon Republica Moldova – Republica Franceză în contextul procesului integraționist european.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în faptul că pentru prima dată în literatura de specialitate din Republica Moldova, inclusiv cea din străinătate s-a întreprins o încercare de a construi imaginea integrală a principalelor aspecte ale cooperării moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, cât și de a examina interacțiunea „relaţii bilaterale” – „proces integraţionist”.

Rezultatul care contribuie la soluţionarea unei probleme ştiinţifice importante rezidă în determinarea rolului Franței în contextul procesului integraţionist european al Republicii Moldova, fapt ce a confirmat existenţa posibilităţilor reale în vederea consolidării relaţiilor moldo-franceze.

Semnificaţia teoretică se exprimă prin argumentarea necesităţii fortificării relaţiilor moldo-franceze şi identificarea conceptual-teoretică a interacţiunii „relaţii bilaterale” – „proces integraţionist”.

Valoarea aplicativă: rezultatele cercetării, concluziile şi recomandările formulate pot servi drept puncte de reper pentru factorii de decizie în vederea consolidării relaţiilor moldo-franceze care ar putea facilita procesul integraţionist european al Republicii Moldova. Materialele cercetării pot să-şi găsească aplicabilitate în elaborarea cursurilor universitare în domeniu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este reflectată în tezele unor conferinţe naţionale, cât şi internaţionale din România, Polonia, Federaţia Rusă, Georgia; în articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi de peste hotare; în activitatea autorului în calitate de lector la specialitatea Relaţii Internaţionale, Universitatea de Stat din Moldova.

Cuprins


1. ASPECTE ISTORIOGRAFICE ȘI CONCEPTUAL-TEORETICE ALE CERCETĂRII RELAŢIILOR MOLDO-FRANCEZE ÎN CONTEXTUL PROCESULUI INTEGRAŢIONIST EUROPEAN
 • 1.1. Istoriografia cercetării relaţiilor moldo-franceze în contextul procesului integraţionist european
 • 1.2. Identificările conceptual-teoretice ale interacţiunii ,,relaţii bilaterale” - ,,proces integraţionist”
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. EVOLUȚIA RELAȚIILOR MOLDO-FRANCEZE ÎN CONTEXTUL PROCESULUI INTEGRAȚIONIST EUROPEAN: ASPECTE METODOLOGICE
 • 2.1. Abordări metodologice ale cercetării relaţiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european
 • 2.2. Cadrul juridic al relaţiilor Republicii Moldova cu Republica Franceză în contextul procesului integraționist european
 • 2.3. Dimensiunea politico-diplomatică a relațiilor moldo-franceze
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI MOLDO-FRANCEZ ÎN CONTEXTUL PROCESULUI INTEGRAŢIONIST EUROPEAN
 • 3.1. Dimensiunea economică a relaţiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european
 • 3.2. Specificul colaborării moldo-franceze în domeniul socio-cultural
 • 3.3. Parteneriatul francofon Republica Moldova – Republica Franceză în contextul procesului integraționist european
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 160 BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul autorului