Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul politicilor macroeconomice în baza modelului de echilibru general aplicat (cazul Republicii Moldova)


Autor: Prohnițchi Valeriu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Aurelia Tomşa
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.45 Mb / în română
Adobe PDF document1.57 Mb / în engleză

Teza

CZU 338.23:330.101.541:330.362(043) (478)

Adobe PDF document 2.53 Mb / în română
232 pagini


Cuvinte Cheie

Echilibru economic general, model de echilibru general aplicat cu rezoluție geografică, Matrice de Contabilitate Socială, sistem de conturi naționale, evaluare de impact

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole de bază, capitol de concluzii generale și recomandări, bibliografie compusă din 116 surse, 14 figuri, 39 tabele, 21 anexe tabulare. Cercetările efectuate au fost reflectate în 5 publicații științifice.

Scopul lucrării: Dezvoltarea unui cadru conceptual coerent și adaptarea unui model economico-matematic aplicativ pentru evaluarea de impact a politicii macroeconomice, cu accent pe politicile fiscale, comerciale și structurale în Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: Compilarea unui set de date coerent în aspect micro-, mezo- și macroeconomic; identificarea interdependențelor structurale în economia națională; adaptarea unui model cantitativ pentru evaluarea opțiunilor de politică; calibrarea matematică și estimarea econometrică a parametrilor modelului; simularea ex-ante a unor șocuri de politică macroeconomică și evaluarea impactului cantitativ și distributiv al acestora.

Noutatea și originalitatea științifică: Aprofundarea cercetărilor teoretice și practice privind evaluarea ex-ante sistemică a impactului șocurilor; testarea unor modalități noi de integrare a regiunilor și de reprezentare a cadrului decizional în mecanismul de echilibru economic general; combinarea metodelor de calibrare matematică cu metodele de estimare econometrică a parametrilor structurali și de elasticitate a modelelor de echilibru general aplicat.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: A fost elaborată o Matrice de Contabilitate Socială cu fluxuri reale pentru economia națională; a fost elaborat model de echilibru general aplicat cu rezoluție geografică (REMMO); a fost elucidată interacțiunea dintre politici și economia reală; a fost cuantificat impactul distributiv al politicilor macroeconomice în aspect regional.

Semnificația teoretică: Dezvoltarea bazei metodologice pentru integrarea aspectului regional în modelele de echilibru general aplicat; reprezentarea detaliată a instrumentelor de politici fiscale, comerciale și structurale; detalierea fluxurilor sectorului guvernamental pe nivele administrative relevante; interpretarea teoretică a rezultatelor simulărilor.

Valoarea aplicativă: Modelul de Echilibru General Aplicat poate fi utilizat pentru evaluarea ex-ante a impactului politicilor macroeconomice în economia națională, în special a celor fiscale, bugetare, comerciale și structurale. Modelul este pretabil și pentru estimarea impactului unor șocuri de natură exogenă, cum ar fi fenomene naturale, tehnologice sau epidemiologice extreme. Matricea de Contabilitate Socială care integrează sectorul real dezagregat pe criterii geografice este un alt rezultat în sine care poate fi utilizat într-o serie de alte aplicații.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele obținute în procesul de elaborare a tezei au fost utilizate pentru instruirea personalului-cheie din Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova în aplicarea modelelor de echilibru general pentru evaluarea ex-ante a impactului politicilor fiscale. Modelul a fost utilizat pentru efectuarea unor estimări economice solicitate de Ministerul Economiei și Infrastructurii (impactul socioeconomic al restricțiilor economice cauzate de pandemia COVID- 19), Banca Mondială (impactul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător) și ONU (impactul COVID-19 în contextul economiei intergeneraționale).

Cuprins


1 CADRUL TEORETICO-METODOLOGIC AL ECHILIBRULUI ECONOMIC GENERAL
 • 1.1 Retrospectiva abordărilor și modelelor teoretice de echilibru economic general 1
 • 1.2 Modelele de Echilibru General Aplicat: caracteristici și utilizări
 • 1.3 Aspecte metodologice și practice de implementare și calibrare a modelelor de echilibru aplicat
 • 1.4 Concluzii la Capitolul 1

2 COMPILAREA MODELULUI DE ECHILIBRU GENERAL APLICAT PENTRU ECONOMIA NAȚIONALĂ
 • 2.1 Elaborarea Matricei de Contabilitate Socială a Republicii Moldova ................................. 54
 • 2.2 Specificarea matematică și calibrarea parametrilor structurali ai modelului REMMO ..... 87
 • 2.3 Estimarea parametrilor Armington de elasticitate a substituției și a cererii de echilibru de factori de producție
 • 2.4 Concluzii la Capitolul 2

3 SIMULAREA IMPACTULUI ȘOCURILOR DE POLITICI MACROECONOMICE ASUPRA ECHILIBRULUI GENERAL ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ
 • 3.1 Simularea impactului politicii fiscale
 • 3.2 Simularea impactului politicii comerciale
 • 3.3 Simularea impactului politicii structurale
 • 3.4 Sensibilitatea rezultatelor la ipoteza privind flexibilitatea pieței muncii
 • 3.5 Concluzii la Capitolul 3

4 CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 5 BIBLIOGRAFIE
6 ANEXE
7 DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
8 CURRICULUM VITAE