Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / martie /

Studiu contrastiv al terminologiei din domeniul educației în limbile engleză și română


Autor: Solovei Victoria
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Gabriela Şaganean
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 martie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română
Adobe PDF document0.48 Mb / în engleză

Teza

CZU [811.111'276.6'25+811.135.1'276.6'25]:37.091(043.3)

Adobe PDF document 3.54 Mb / în română
230 pagini


Cuvinte Cheie

termen, terminologie, concept, limbaj specializat, limbaj comun, procedeu de formare a termenilor, traducere specializată, dificultate de traducere, tehnică de traducere

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 3 tabele, 19 figuri, bibliografie compusă din 189 de titluri, 3 anexe, 167 de pagini (text de bază).

Rezultatele cercetării sunt publicate în 11 lucrări științifice.

Scopul lucrării constă în cercetarea complexă a terminologiei din domeniul educației în limbile engleză și română sub aspect lexico-semantic și traductologic.

Obiectivele stabilite în cadrul cercetării sunt: analiza mijloacelor de formare a terminologiei educației în limba română și limba engleză; prezentarea fenomenelor de ordin semantic ce caracterizează terminologia educației; identificarea și tipologizarea dificultăților ce apar în traducerea termenilor din domeniul educației din limba engleză în limba română; stabilirea impactului limbii engleze asupra limbii române în domeniul terminologiei educației, prin analiza calitativă și cantitativă a tehnicilor de traducere aplicate.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării rezidă în identificarea particularităților de ordin structural, semantic și traductologic ale terminologiei educației în limba română, în plan contrastiv cu limba engleză.

Problema științifică soluționată vizează determinarea particularităților de dezvoltare și organizare a terminologiei educației în limba română, prin analiza calitativ-descriptivă și cantitativă a tiparelor lingvistice folosite în procesul de traducere a termenilor din limba engleză în limba română.

Importanța teoretică: studiul prezintă analiza contrastivă sub aspect lexico-semantic și traductologic al terminologiei din domeniul educațional. Sunt puse în evidență mijloacele de formare a termenilor educaționali, precum și particularitățile morfologice și lexico-semantice ale termenilor situați pe axa sintagmatică atât în limba engleză, cât și în limba română.

Valoarea aplicativă a lucrării se confirmă prin explorarea și inventarierea unui număr relevant de termeni din domeniul educației în limba engleză și în limba română, evidențiindu-se comportamentul semantic și discursiv al acestora sub impactul traducerii. Materialul faptic analizat poate fi utilizat în elaborarea unor glosare care să asigure o mai bună comunicare la nivel internațional.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost prezentate în cadrul conferințelor naționale și internaționale și publicate în culegerile acestora, precum și în reviste de specialitate.

Cuprins


1. TERMINOLOGIA: DELIMITĂRI CONCEPTUALE
 • 1.1. Accepții ale conceptului de terminologie
 • 1.2. Dezvoltarea terminologiei ca știință
 • 1.3. Interdependența termen ̶ concept ̶ definiție
 • 1.4. Relația limbaj specializat ̶ limbaj comun
 • 1.5. Terminologia educației ̶ între universalitate și specializare
 • 1.6. Noua paradigmă a învățământului superior
 • Concluzii la capitolul 1

2. DIMENSIUNEA LEXICO-SEMANTICĂ A TERMINOLOGIEI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN LIMBILE ENGLEZĂ ȘI ROMÂNĂ
 • 2.1. Metode și instrumente de analiză lingvistică a terminologiei din domeniul învățământului superior
 • 2.2. Procedee de formare a termenilor din domeniul învățământului superior
 • 2.2.1. Procedee morfologice de formare a termenilor
 • 2.2.2. Procedee brahigrafice de formare a termenilor
 • 2.2.3. Procedee semantice de formare a termenilor
 • 2.2.4. Împrumuturi lexicale
 • 2.2.5. Calcuri
 • 2.3. Particularități semantice ale terminologiei din domeniul învățământului superior
 • 2.3.1. Sinonimia
 • 2.3.2. Polisemia
 • 2.3.3. Antonimia
 • 2.3.4. Hiperonimia/hiponimia
 • Concluzii la capitolul 2

3. TRADUCEREA TERMINOLOGIEI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN LIMBA ENGLEZĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ
 • 3.1. Traducerea specializată ̶ considerații generale
 • 3.2. Importanța corpusului paralel în studiul contrastiv-traductologic
 • 3.3. Traducerea specializată în domeniul educațional: dificultăți și provocări
 • 3.4. Dificultăți de ordin conceptual în traducerea termenilor din domeniul învățământului superior
 • 3.4.1. Suprapunerea parțială a conceptelor
 • 3.4.2. Golurile terminologice și lipsa formelor lingvistice standardizate
 • 3.5. Dificultăți de ordin semantic în traducerea termenilor din domeniul învățământului superior
 • 3.5.1. Traducerea termenilor sinonimici
 • 3.5.2. Traducerea termenilor polisemantici
 • 3.5.3. Traducerea metaforei terminologice
 • 3.6. Dificultăți de ordin formal în traducerea termenilor din domeniul învățământului superior
 • 3.6.1. Traducerea termenilor brahigrafici
 • 3.6.2. Traducerea termenilor sintagmatici polilexicali
 • 3.6.3. „Prietenii perfizi” la nivel de limbaj specializat al învățământului superior
 • 3.7. Tehnici de traducere a termenilor din domeniul învățământului superior
 • 3.7.1. Tehnici de traducere directă
 • 3.7.1.1.Împrumutul
 • 3.7.1.2. Hibridizarea/semicalcul
 • 3.7.1.3.Calcul
 • 3.7.2 Tehnici de traducere indirectă
 • 3.7.2.1. Pseudocalcul
 • 3.7.2.2. Amplificarea
 • 3.7.2.3. Condensarea
 • 3.7.2.4. Reducerea
 • 3.7.2.5. Modularea
 • 3.7.2.6. Transpoziția
 • 3.7.3. Tehnici de traducere combinate
 • 3.7.4. Tehnici alternative de traducere
 • Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului