Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Poluanții organici persistenți în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova


Autor: Ivanova Anastasia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.16 - Ecologie
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Elena Zubcov
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie
Instituţia: Institutul de Zoologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 aprilie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.75 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.81 Mb / în română

Teza

CZU 504.064:574.58(478)(043.2)

Adobe PDF document 4.32 Mb / în română
148 pagini


Cuvinte Cheie

poluanți organici persistenți, ecosistem acvatic, Nistru, Prut.

Adnotare

Structura tezei. Teza include adnotare, introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, referințe bibliografice care includ 290 surse. Materialul ilustrativ cuprinde 59 figuri, 10 tabele și 8 anexe, volumul total al lucrării constituie 148 pagini. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniu de studiu: 166.01. Ecologie.

Scopul tezei constă în investigarea poluanților organici persistenți și proceselor de acumulare a lor în unele componente ale ecosistemelor acvatice ale fluviului Nistru și râului Prut prin implementarea metodelor, tehnicilor moderne de laborator și echipamentului analitic performant.

Obiectivele de cercetare: Studiul, testarea și implementarea metodelor analitice moderne pentru determinarea poluanților organici persistenți în componentele ecosistemelor acvatice, conform standardelor și metodelor internaționale; determinarea dinamicii conținutului pesticidelor organoclorurate și altor POP în apele ecosistemelor acvatice transfrontaliere în limitele Republicii Moldova; stabilirea nivelului de acumulare în depunerile subacvatice a reziduurilor de pesticide organoclorurate, bifenili policlorurați și difenileteri polibromurați, estimarea calității ecologice a depunerilor acvatice după conținutul POP; precizarea aspectelor metodologice privind determinarea pesticidelor în țesuturile de pești și analiza lor în mușchii corpului, ficat și gonade la 2 specii cu diferit tip de nutriție (bentofagi și răpitori).

Noutatea și originalitatea științifică constă în stabilirea dinamicii conținutului reziduurilor de Σ4HCH, Σ6DDT, ΣHAP în apele, depunerile subacvatice și țesuturile de pești din ecosistemele acvatice transfrontaliere, descifrarea migrației acestor substanțe în timp și spațiu fiind temeiul pentru dezvoltarea teoriei funcționării ecosistemelor acvatice. În premieră, au fost stabilite unele legități de acumulare a Σ20BPC și Σ34DEPB în depunerile subacvatice și evaluată starea ecologică a acestora după conținutul POP. Prin ajustarea, implementarea tehnicilor și instrumentului analitic performant a fost determinat nivelul POP în țesuturile a 2 specii de pești.

Problema științifică soluționată constă în fundamentarea științifică a monitoringului complex al migrației POP în ecosistemele acvatice transfrontaliere ale Republicii Moldova, prin implementarea tehnicilor și echipamentului analitic de performanță care permit evidențierea reziduurilor acestor poluanți în mediul acvatic, ceea ce va contribui la dezvoltarea aspectelor teoretice ale funcționării ecosistemelor acvatice.

Semnificația teoretică. Metodele testate, tehnicile analitice performante implementat în cercetare, aprobat în Republica Moldova și Suedia, au permis obținerea rezultatelor veridice și stabilirea unor legități privind acumularea și migrația POP, a reziduurilor formate în procesul transformării acestora în depunerile subacvatice și materialul biologic.

Valoarea aplicativă. Rezultatele testării tehnicilor de analiză a POP în componentele ecosistemelor acvatice contribuie la dezvoltarea bazei metodologice a studiilor ecotoxicologice. Rezultatele privind conținutul POP sunt valoroase pentru estimarea calității apelor de suprafață și a stării ecologice a depunerilor subacvatice.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetărilor privind starea ecosistemelor acvatice prezintă interes pentru Ministerul Mediului și agențiile subordonate. Ele sunt implementate la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați. Rezultatele au devenit parte componentă a 2 proiecte internaționale (BSB27 MONITOX, BSB165 HydroEcoNex) și a 1 proiect național în cadrul Programului de Stat 2020-2023 (20.80009.7007.06 AQUABIO).

Cuprins


1. POLUANȚII ORGANICI PERSISTENȚI ÎN MEDIUL ACVATIC
 • 1.1 Caracteristica poluanților organici persistenți
 • 1.2 Surse de poluare, persistență și transformare a poluanților organici persistenți
 • 1.3 Migrația și acumularea poluanților organici persistenți în ecosisteme acvatice
 • 1.4 Problema poluanților organici persistenți în ecosistemele acvatice
 • Concluzii la capitol 1

2. ECOSISTEMELE ACVATICE INVESTIGATE
 • 2.1 Obiectele de studiu
 • 2.2 Prelevarea probelor
 • Concluzii la capitol 2
3 METODODOLOGIA ȘI TEHNICILE DE CERCETARE
 • 3.1 Caracteristica tehnicilor analitice utilizate
 • 3.2 Proceduri analitice
 • 3.3 Asigurarea și controlul calității
 • Concluzii la capitol 3

4 POLUANȚII ORGANICI PERSISTENȚI ÎN ECOSISTEMELE ACVATICE ALE REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1 Pesticidele organoclorurate în apele ecosistemelor fl. Nistru și r. Prut
 • 4.2 Hidrocarburile aromatice policiclice in apele ecosistemelor fl. Nistru și r.Prut
 • 4.3 Poluanții organici persistenți în depunerile subacvatice ale ecosistemelor fl. Nistru și r. Prut
 • 4.3.1 Pesticidele organoclorurate in depunerile subacvatice
 • 4.3.2 Bifenilii policlorurați (BPC) și difenileterii polibromurați (DEPB) în depunerile subacvatice
 • 4.4 Evaluarea stării ecologice a depunerilor subacvatice
 • 4.5 Acumularea unor pesticide organoclorurate în peștii din fl. Nistru
 • Concluzii la capitol 4

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI