Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iunie /

Valorificarea filosofiei baladei Miorița în crearea spectacolului coregrafic


Autor: Bețișor Angela
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Zoia Guţu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.70 Mb / în română
Adobe PDF document0.76 Mb / în engleză

Teza

CZU 792.83:398.87:1 (043.2)

Adobe PDF document 0.97 Mb / în română
79 pagini


Cuvinte Cheie

spectacol coregrafic, filosofia baladei Miorița, dramaturgie, scenariu, ideal estetic, folclor, tipologia chipurilor scenice, artă coregrafică

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea cuprinde: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 140 de titluri (în limbile română, engleză, franceză, rusă), 67 pagini text de bază, 1 tabel și 3 figuri. Rezultatele cercetării au fost reflectate în 8 publicații, dintre care 5 articole în reviste științifice de profil și 3 rezumate/teze la foruri științifice naționale și internaționale.

Domeniul de studiu: Arta coregrafică.

Scopul tezei constă în conceptualizarea, crearea și montarea spectacolului coregrafic Miorița, valorificând estetica, filosofia și dramaturgia baladei.

Obiectivele cercetării: analiza contextului social-istoric, reflectat în balada Miorița; analiza demersului estetic, filosofic și dramaturgic al baladei Miorița și reflecția acestora asupra concepției spectacolului coregrafic; conceptualizarea artistică a spectacolului coregrafic Miorița; stabilirea dramaturgiei și scenariului spectacolului coregrafic Miorița; crearea și montarea spectacolului coregrafic Miorița; prezentarea (filmarea) spectacolului coregrafic Miorița.

Noutatea ştiinţifică și originalitatea conceptului artistic sunt obiectivate în fundamentarea demersurilor de valorificare a aspectelor estetice, filosofice și dramatice ale baladei Miorița în conceperea unui spectacol coregrafic; conceptualizarea artistică a spectacolului coregrafic Miorița din perspectiva paradigmei filosofice a baladei Miorița; stabilirea dramaturgiei și scenariului spectacolului coregrafic Miorița axate pe principiile artei coregrafice și principiile de interconexiune a artei coregrafice și a artei literare (în baza unei opere epice); extinderea mijloacelor de promovare a valorilor literare naționale prin intermediu artei coregrafice. Problema științifică și artistică soluționată în cercetare constă în transferul și exprimarea esteticii, filosofiei și dramaturgiei baladei Miorița cu mijloacele artistice în crearea spectacolului coregrafic.

Semnificația teoretică și artistică a сercetării este justificată de: dezvoltarea teoriei și practicii artei coregrafice prin conceptualizarea spectacolului coregrafic în baza operei epice Miorița; fundamentarea principiilor generale de creare a spectacolului coregrafic, dar și principiilor de valorificare a esteticii, filosofiei și dramaturgiei baladei Miorița.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în posibilitatea aplicării rezultatelor cercetării în formarea inițială și continuă a coregrafilor; în montarea altor spectacole coregrafice și în prezentarea spectacolului Miorița publicului larg. Teza de doctorat poate fi recomandată în calitate de material didactic în cadrul studierii disciplinelor Arta Maestrului de balet, Compoziția și montarea dansului, Regia în coregrafie, Regia spectacolului coregrafic și poate servi ca suport pentru cercetările ulterioare în domeniu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Teza a fost realizată în cadrul Școlii doctorale Studiul Artelor și Culturologie din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova, fiind discutată și recomandată pentru susținere de Comisia de îndrumare și de Consiliul Școlii doctorale. Rezultatele cercetării au fost reflectate în 8 publicații, dintre care 5 articole în reviste științifice de profil și 3 rezumate/teze la foruri științifice naționale și internaționale.

Cuprins


1. BALADA MIORIȚA CA SURSĂ ESTETICO-FILOSOFICĂ ȘI DRAMATURGICĂ A CREĂRII ȘI MONTĂRII SPECTACOLULUI COREGRAFIC
  • 1.1. Din istoricul baladei Mioriţa
  • 1.2. Motivele și demersurile estetico-filosofice în conținutul baladei Miorița sub aspectul realizării unui spectacol coregrafic
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUL, DRAMATURGIA ȘI SCENARIUL SPECTACOLULUI COREGRAFIC MIORIȚA
  • 2.1. Viziunea conceptuală asupra spectacolului coregrafic
  • 2.2. Dramaturgia și scenariul spectacolului coregrafic Miorița
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. COMPOZITIA ȘI MIJLOACELE DE EXPRESIE A SPECTACOLULUI COREGRAFIC MIORIȚA
  • 3.1. Tipologizarea și crearea chipurilor scenice a personajelor spectacolului coregrafic Mioriţa
  • 3.2. Mijloacele de expresie coregrafice .
  • 3.3. Mijloacele scenice de expresie în spectacolul coregrafic Miorița
  • 3.4. Concluzii la capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE