Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iunie /

Conversiunea – modalitate de îndreptare a cauzelor de nulitate ale actului juridic civil


Autor: Șargarovschi Mariana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Sergiu Băieşu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română
Adobe PDF document0.72 Mb / în engleză

Teza

CZU 347.441.86(043.2)

Adobe PDF document 2.68 Mb / în română
194 pagini


Cuvinte Cheie

conversiune, modalitate de îndreptare, nulitate, act juridic civil, manifestare de voință, fapt juridic complex, efecte reale, efecte obligaționale, caracter judiciar, succesiune, testament, legat, acceptare a moștenirii, contract, antecontract, fidejusiune, cambie, funcții.

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 160 de titluri, 178 de pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 19 lucrări științifice.

Scopul lucrării: justificarea necesității reglementării conversiunii actului juridic civil ca modalitate de îndreptare a cauzelor de nulitate ale actului juridic, prin prisma utilității pe care această instituție juridică o poate prezenta pentru dinamizarea raporturilor juridice.

Obiectivele cercetării: cercetarea utilității conversiunii actului juridic civil ca modalitate de îndreptare a cauzelor de nulitate ale actului juridic; edificarea unei construcții teoretice care să reflecte cu exactitate esența fenomenului cercetat; soluționarea controverselor teoretice; elaborarea recomandărilor și a propunerilor de lege ferenda.

Noutatea și originalitatea științifică: este o cercetare fundamentală a conversiunii ca modalitate de îndreptare a cauzelor de nulitate ale actului juridic civil, care neutralizează cauza de nulitate ce infestează actul juridic și îi permite să își producă efectele juridice. În lucrare se formulează concluzii de ordin teoretic și practic și se înaintează propuneri de lege ferenda, pentru îmbogățirea doctrinei și a legislației în vigoare.

Rezultatul obținut constă în elaborarea unui cadru conceptual al conversiunii ca modalitate de îndreptare a cauzelor de nulitate ale actului juridic civil, ceea ce contribuie la justificarea acestei instituții juridice pentru circuitul civil al bunurilor și valorilor, în vederea implementării conversiunii în legislația Republicii Moldova. Semnificația teoretică rezidă în cercetarea complexă a conversiunii actului juridic civil, fundamentarea ei teoretică, prin prisma conceptelor doctrinare autohtone și străine și a elementelor de drept comparat.

Valoarea aplicativă: identificarea condițiilor și ipotezelor de operare a conversiunii actului juridic civil, prin prisma sistemului Codului civil modernizat. Teza poate servi drept suport didactic pentru studenții, masteranzii și doctoranzii facultăților de drept.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetării pot fi utilizate pentru perfecționarea cadrului legislativ existent și a practicii judiciare în domeniul nulității actului juridic civil. 7

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL CONVERSIUNII ACTULUI JURIDIC CIVIL
 • 1.1. Considerații generale privind geneza instituției conversiunii actului juridic civil
 • 1.2. Nivelul investigațiilor teoretice referitoare la conversiune în doctrina Republicii Moldova și a altor state
 • 1.3. Identificarea problemei științifice și a obiectivelor ce urmează a fi realizate
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. NATURA JURIDICĂ ȘI FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A CONVERSIUNII ACTULUI JURIDIC CIVIL
 • 2.1. Noțiuni generale privind modalitățile de îndreptare a cauzelor de nulitate ale actului juridic civil
 • 2.1.1. Refacerea actului juridic civil
 • 2.1.2. Confirmarea actului juridic civil
 • 2.1.3. Conversiunea actului juridic civil
 • 2.2. Determinarea naturii juridice a conversiunii actului juridic civil
 • 2.3. Fundamentarea teoretică a conversiunii ca modalitate de îndreptare a cauzelor de nulitate ale actului juridic civil
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONVERSIUNEA CA MODALITATE DE ÎNDREPTARE A CAUZELOR DE NULITATE ALE ACTULUI JURIDIC CIVIL
 • 3.1. Noțiunea de conversiune și clasificarea conversiunii
 • 3.2. Elementele conversiunii actului juridic civil ca fapt juridic complex
 • 3.2.1. Nulitatea actului juridic inițial
 • 3.2.2. Manifestarea de voință valabil exprimată în actul juridic inițial lovit de nulitate
 • 3.2.3. Manifestarea expresă a voinței de a opera conversiunea
 • 3.3. Efectele conversiunii actului juridic civil
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ABORDAREA VALORII APLICATIVE ȘI A IMPORTANȚEI PRACTICE A CONVERSIUNII CA MODALITATE DE ÎNDREPTARE A CAUZELOR DE NULITATE ALE ACTULUI JURIDIC CIVIL
 • 4.1. Cazurile de conversiune ale actului juridic civil
 • 4.1.1. Cazurile de conversiune în materie succesorală
 • 4.1.1.1. Conversiunea formei testamentare
 • 4.1.1.2. Acceptarea tacită a succesiunii printr-un act de înstrăinare a bunului succesoral lovit de nulitate
 • 4.1.1.3. Revocarea legatului printr-un act de înstrăinare a obiectului legatului lovit de nulitate
 • 4.1.2. Cazurile de conversiune în materie de obligații
 • 4.1.2.1. Conversiunea unui contract lovit de nulitate într-un antecontract
 • 4.1.2.2. Conversiunea unei garanții personale autonome în fidejusiune
 • 4.1.2.3. Conversiunea cambiei într-o confirmare de datorie
 • 4.2. Delimitarea conversiunii actului juridic civil de instituții conexe
 • 4.2.1. Conversiunea și confirmarea
 • 4.2.2. Conversiunea și refacerea
 • 4.2.3. Conversiunea și nulitatea parțială
 • 4.2.4. Conversiunea și calificarea
 • 4.2.5. Conversiunea și novația
 • 4.2.6. Conversiunea și simulația
 • 4.2.7. Conversiunea și eficiența (eficacitatea)
 • 4.3. Funcțiile conversiunii ca modalitate de îndreptare a cauzelor de nulitate ale actului juridic civil
 • 4.3.1. Funcția de atenuare a impactului nulității actului juridic civil
 • 4.3.2. Funcția stimulatorie
 • 4.3.3. Funcția de facilitare a continuității circuitului civil al bunurilor
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL CANDIDATULUI