Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iunie /

Rolul „GROUP MOVIE THERAPY” în gestionarea nivelului de stres la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii


Autor: Gavriliţă Lucia
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Mihai Şleahtiţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iunie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.43 Mb / în română

Teza

CZU 316.356.2:316.6(043.3)

Adobe PDF document 4.30 Mb / în română
203 pagini


Cuvinte Cheie

stres, gestionarea nivelului de stres, copil cu afecţiuni neuromotorii, mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii, strategii de coping, resurse de coping, GROUP MOVIE THERAPY, film, grup de suport

Adnotare

Structura tezei: Introducere, adnotările, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 210 titluri, 8 anexe; 138 pagini de text de bază, 21 de figuri şi 37 de tabele. Rezultatele cercetării au fost publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Scopul cercetării: fundamentarea teoretică şi validarea empirică a premiselor susceptibile să transforme GROUP MOVIE THERAPY într-o strategie eficientă de gestionare a nivelului de stres la mamele copiilor cu Afecțiuni Neuromotorii.

Obiectivele cercetării: profilarea și interpretarea aspectelor teoretico-conceptuale cu referire la stresul mamelor copiilor cu afecțiuni neuromotorii și caracteristicile „GROUP MOVIE THERAPY”; identificarea locului GROUP MOVIE THERAPY în sistemul strategiilor de intervenţie psihosocială; organizarea şi desfăşurarea unui studiu empiric complex, axat pe identificarea particularităţilor de manifestare a niveluli de stres la mamele copiilor cu afecţiuni neuromotorii şi la mamele copiilor cu dezvoltare tipică; implementarea strategiei GROUP MOVIE THERAPY în scopul diminuării nivelului de stres la mamele copiilor cu afecţiuni neuromotorii; elaborarea concluziilor și recomandărilor de rigoare.

Noutatea și originalitatea știinţifică: proiectarea și punerea în practică a unei platforme epistemico-empirice inedite cu referire la posibilitatea gestionării nivelului de stres la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii prin mijlocirea GROUP MOVIE THERAPY. Lucrarea de față reprezintă, la nivel național, unul din primele studii de factură psihosocială care oferă o viziune unitară asupra principiilor, condițiilor și metodelor care fac posibilă transformarea GROUP MOVIE THERAPY într-o strategie eficientă de gestionare a nivelului de stres la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constă în fundamentarea ştiinţifică a interdisciplinarităţii conceptului de stres, ceea ce a condus la identificarea particularităților de manifestare a stresului la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii, la dezvoltarea resurselor de coping în gestionarea nivelului de stres acestora prin aplicarea strategiei Group Movie Therapy.

Semnificația teoretică: elaborarea şi punerea în aplicare a unei ecuaţii epistemico-empirice unitare cu referire la strategia GROUP MOVIE THERAPY şi rolul acesteia în gestionarea nivelului de stres la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii. Rezultatele cercetării se înscriu în spectrul obiectivelor de bază ale ştiinţei psihosociale contemporane, punând în ordinea de zi o problemă de actualitate, oferind o variantă originală de soluţionare a acesteia.

Valoarea aplicativă: utilizarea rezultatelor cercetării în diverse domenii: în cercetare, contribuind la extinderea graniţelor epistemologice ale teoriei cu referire la GROUP MOVIE THERAPY şi la diversificarea strategiilor ei de punere în aplicare; în activitatea de consiliere a familiilor realizată la diferite nivele de intervenție; la elaborarea programelor de sprijin pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării parentingului pozitiv prin stimularea resurselor de coping, contribuind la prevenirea divorțului, separării și abandonării copilului; în contextul formării inițiale și continue a specialiștilor din domeniul vizat.

Implementarea rezultatelor științifice: elaborarea și implementarea unui program de intervenție psihosocială în gestionarea nivelului de stres, axat pe GROUP MOVIE THERAPY; elaborarea și publicarea a 13 articole în revistele de specialitate, a 12 comunicări sau/și teze în volumele întrunirilor cu caracter științific; crearea unei săli de terapie prin film în cadrul Centrului „Speranța”; dezvoltarea și implementarea programelor de suport pentru familiile copiilor cu dizabilități; formare pentru cadre didactice și manageriale din învățământul general din Republica Moldova cu privire la educația incluzivă.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO-CONCEPTUALE PRIVIND STRESUL MAMELOR COPIILOR CU AFECŢIUNI NEUROMOTORII ȘI CARACTERISTICILE „GROUP MOVIE THERAPY”
 • 1.1. Stresul: repere conceptuale, evolutive și interdisciplinare
 • 1.2. Caracteristicile psihofiziologice și psihosociale ale copilului cu afecțiuni neuromotorii
 • 1.3. Particularităţile manifestării stresului în mediul mamelor care au în îngrijire copii cu afecţiuni neuromotorii
 • 1.4. „GROUP MOVIE THERAPY”: aspecte noționale, istorice și metodologice
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ PRIVIND MANIFESTAREA NIVELULUI DE STRES LA MAMELE COPIILOR CU AFECŢIUNI NEUROMOTORII
 • 2.1. Lotul cercetării și instrumentele aplicate în studiul experimental de constatare
 • 2.2. Studiul comparativ al particularităților de manifestare a nivelului de stres la mamele copiilor cu afecţiuni neuromotorii şi la mamele copiilor cu dezvoltare tipică
 • 2.3. Rezultatele statistice semnificative obținute în cadrul etapei de constatare
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. DESIGNUL DEMERSULUI EXPERIMENTAL - FORMATIV
 • 3.1. Principiile și strategiile de lucru în gestionarea nivelului de stres la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii
 • 3.2. Strategia „GROUP MOVIE THERAPY” și posibilitățile de aplicare în gestionarea nivelului de stres la mamele copiilor cu afecțiuni neuromotorii
 • 3.3. Rolul strategiei „GROUP MOVIE THERAPY” în gestionarea nivelului de stres la mamele copiilor cu afecţiuni neuromotorii
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTOAREI
ADNOTARE