Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dimensiuni tranzitorii ale autonomiei locale în Republica Moldova


Autor: Ștefanița Anastasia
Gradul:doctor în administrare publică
Specialitatea: 25.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Aurel Sâmboteanu
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Academia de Administrare Publică

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română
Adobe PDF document0.50 Mb / în engleză

Teza

CZU 352/354(478)(043.3)

Adobe PDF document 2.63 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

autonomie locală, dimensiuni tranzitorii, Republica Moldova, etape, administrație publică locală, reforma administrativă, Carta europeană a autonomiei local

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 255 titluri, 8 anexe, 146 pagini text de bază, 14 figuri, 7 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 17 lucrări științifice.

Scopul lucrării reprezintă cercetarea teoretică și empirică a dimensiunilor tranzitorii ale autonomiei locale în Republica Moldova din perspectiva încadrării în contextul proceselor reformatoare din administrația publică.

Obiectivele de cercetare: definirea conceptului de autonomie locală în baza ideilor reprezentanților gândirii politico-administrative din diverse perioade istorice și cadru geografic diferit; studierea practicilor statelor europene cu tradiție în democrație, și a experienței comparative a țărilor din regiunea Parteneriatului Estic privind autonomia locală; investigarea dimensiunilor tranzitorii ale autonomiei locale în Republica Moldova prin determinarea etapelor de evoluție în contextul proceselor reformării administrației publice; analiza corelativă a cadrului legal și a evoluției instituționale din domeniul autonomiei locale în Republica Moldova; evaluarea nivelului de aplicare a principiului autonomiei locale de către autoritățile Republica Moldova prin prisma prevederilor Cartei europene a autonomiei locale; evidențierea impactului proceselor de europenizare a Republicii Moldova din punct de vedere al autonomiei locale; identificarea aspectelor prospective ale autonomiei locale în contextul modernizării administrației publice din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în realizarea sintezei ample privind conceptul de autonomie locală din perspectivă istoriografică, prin încadrarea temporală și geografică. Caracterul inovator al lucrării se explică prin încercarea autoarei de a identifica dimensiunile tranzitorii și delimita etapele de evoluție a autonomiei locale în Republica Moldova în baza unui set de criterii elaborat și aplicat. Evaluarea nivelului de respectare a autonomiei locale conform prevederilor Cartei europene a autonomiei locale reprezintă un element de noutate. Acest lucru a permis evidențierea impedimentelor și neajunsurile privind aplicarea coerentă a autonomiei locale în Republica Moldova. Toate acestea sunt corelate și completate de aprecierea impactului proceselor euro-integraționiste asupra autonomiei locale. Dimensiunile tranzitorii ale autonomiei locale în Republica Moldova sunt redate sub aspectul perspectivelor strategice de dezvoltare a țării.

Problema științifică importantă soluționată: fundamentarea științifică a autonomiei locale din Republica Moldova în aspect tranzitoriu, inclusiv prin formularea concluziilor și recomandărilor privind consolidarea și funcționarea autonomiei locale în Republica Moldova.

Semnificația teoretică a cercetării: rezidă din valorificarea cercetărilor autorilor străini și autohtoni din diverse perioade istorice și din diferite domenii de investigație, precum și în fundamentarea conceptuală de către autor a unor componente a procesului tranzitoriu a autonomiei locale în Republica Moldova prin formularea definițiilor proprii și emiterea anumitor legități și tendințe. Reinterpretarea datelor și informațiilor din rapoartele analitice, cele de monitorizare și evaluare a proceselor reformatoare, precum și a rapoartelor de monitorizare a Republicii Moldova de către instituțiile europene în materie de autonomie locală reprezintă o importanță deosebită.

Valoarea aplicativă se explică prin determinarea factorilor care au condiționat evoluția autonomiei locale în Republica Moldova în diverse perioade de dezvoltare a țării, ce servesc drept bază pentru formularea priorităților strategice și a măsurilor de reformare a sistemului de administrație publică, inclusiv locală, în baza recomandărilor elaborate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin publicarea articolelor în reviste de specialitate și prezentări la conferințe naționale și internaționale, precum și prin participarea în proiect interministerial privind dezvoltarea regională, locală și urbană.

Cuprins


1. ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE ȘI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND AUTONOMIA LOCALĂ
 • 1.1. Geneza și evoluția abordărilor istoriografice corelative conceptului de autonomie locală
 • 1.2. Variabile teoretico-conceptuale instituționalizate ale autonomiei locale
 • 1.3. Cadrul metodologic de cercetare a dimensiunilor tranzitorii ale autonomiei locale
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. PRACTICI EUROPENE PRIVIND AUTONOMIA LOCALĂ
 • 2.1. Mecanisme tranzitorii ale autonomiei locale în statele membre ale Uniunii Europene
 • 2.2. Particularități tranzitorii ale autonomiei locale în spațiul Parteneriatului Estic
 • 2.3. Concluzii la Capitolul

3. EVOLUȚIA AUTONOMIEI LOCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • ;;;
 • 3.1. Cadrul legal privind autonomia locală în contextul
 • 3.2. Evoluția cadrului instituțional de afirmare a autonomiei locale
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. AUTONOMIA LOCALĂ ÎN CONTEXTUL PROCESELOR EURO-INTEGRAȚIONISTE
 • 4.1. Impactul europenizării administrației publice asupra autonomiei locale din Republica Moldova
 • 4.2. Conținuturi tranzitorii prospective ale autonomiei locale în Republica Moldova
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul autoarei