Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iulie /

Regiunea Nistrului Mijlociu în secolele XI-III a. Chr


Autor: Băț Mihail
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Aurel Zanoci
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.82 Mb / în română

Teza

CZU 903ʺ638ʺ(282.247.314)(043)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
504 pagini


Cuvinte Cheie

epoca fierului, cultura Holercani-Hansca, cultura Cozia-Saharna, cultura Basarabi-Șoldănești, cultura traco-getică, microzonă, așezare deschisă, sistem defensiv, necropolă, cercetări interdisciplinare

Adnotare

Structura tezei: introducere; trei capitole; concluzii și recomandări; bibliografie din 334 de titluri; anexe din 302 de figuri și tabele; 155 de pagini de text de bază.

Scopul lucrării constă în cercetarea integrată și interdisciplinară a vestigiilor epocii fierului din cele trei microzone ale regiunii Nistrului Mijlociu, utilizând o abordare bazată pe tehnicile și metodele actuale de studiu ale arheologiei peisajului.

Obiectivele cercetării: 1) Cartarea și actualizarea bazei de date a siturilor epocii fierului din bazinul Nistrului de Mijloc; 2) Realizarea analizelor spațiale SIG în scopul descrierii dinamicii comunităților umane din epoca fierului în diferite condiții de mediu; 3) Analiza procesului de formare a sistemului de așezări din arealul dat; 4) Identificarea trăsăturilor specifice ale amenajărilor de habitat ale epocii fierului din arealul de lucru; 5) Analiza materialului arheologic din structurile de habitat; 6) Studierea și evidențierea trăsăturilor specifice ale comportamentului funerar; 7) Ajustarea unor secvențe cronologice din evoluția acestor comunități și identificarea de noi posibilități de datare prin combinarea informațiilor cronologice furnizate de datele radiometrice cu cele oferite de cronologia importurilor; 8) Elucidarea relațiilor de schimb și a circulației bunurilor aparținând comunităților din această regiune cu lumea greacă, celtică și scitică.

Noutatea și originalitatea cercetării rezidă în abordarea integrată a vestigiilor arheologice din epoca fierului și a fenomenelor culturale conexe, derulate în regiunea Nistrului Mijlociu. De rând cu cercetarea tradițională, au fost puse în valoare rezultatele investigațiilor interdisciplinare, precum analizele spațiale, geofizice, antropologice, ceramologice etc. Pentru prima dată, este utilizată analiza bayesiană a datelor radiocarbon pentru situri din a doua epocă a fierului din spațiul dintre Prut și Nistru.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constă în elaborarea unui model de abordare interdisciplinară a habitatului în epoca fierului, fapt ce a confirmat oportunitatea cercetărilor pluridisciplinare, în vederea aplicării lor pentru studierea pre- și protoistoriei.

Semnificația teoreticăconstă în fundamentarea conceptului de model regional de cercetare a siturilor arheologice. E introdusă definiția de la microzone la macrozonă, care relevă caracterul uniform al evoluției habitatului, pe de o parte, și potențialul metodologic oferit în cercetarea evoluției unei comunități sau populații dintr-o regiune, pe de altă parte.

Valoarea aplicativă: Rezultatele obținute vor fi utilizate, în primul rând, în proiectul 20.80009.1606.14 din cadrul Programului de Stat (2020-2023). În al doilea rând, ele vor servi drept bază pentru elaborarea de noi proiecte de cercetare științifică naționale și internaționale. Totodată, acestea vor avea impact asupra salvgardării și promovării patrimoniului arheologic din raioanele Rezina și Șoldănești, contribuind la dezvoltarea mediului de afaceri din domeniul arheoturismului. De asemenea, rezultatele vor fi utilizate la elaborarea de cursuri universitare, precum și a tezelor de licență, de master și de doctorat.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute în timpul elaborării tezei de doctorat au constituit subiectul unei lucrări monografice și a 48 de articole publicate în reviste și culegeri din țară și străinătate. Rezultatele acestei cercetări au servit drept punct de plecare pentru elaborarea a trei proiecte naționale și internaționale, precum și la întocmirea a două cursuri universitare.

Cuprins


1. ISTORICUL CERCETĂRII ȘI ISTORIOGRAFIA PROBLEMEI
 • 1.1. Istoricul cercetărilor arheologice de teren
 • 1.2. Istoriografia problemei
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. BAZINUL NISTRULUI DE MIJLOC ÎN PERIOADA CUPRINSĂ ÎNTRE A DOUA JUMĂTATE / SFÂRȘITUL SECOLULUI XII A. CHR. ȘI SECOLUL VII A. CHR.
 • 2.1. Cultura Holercani – Hansca
 • 2.1.1. Așezări
 • 2.1.2. Materialul arheologic
 • 2.2. Cultura Cozia – Saharna
 • 2.2.1. Așezări
 • 2.2.2. Descoperiri funerare
 • 2.2.3. Materialul arheologic
 • 2.3. Cultura Basarabi – Șoldănești
 • 2.3.1. Așezări
 • 2.3.2. Descoperiri funerare
 • 2.3.3. Materialul arheologic
 • 2.4. Repere cronologice
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. REGIUNEA NISTRULUI MIJLOCIU ÎN SECOLELE VI – III A. CHR. CULTURA GETICĂ
 • 3.1. Așezări
 • 3.2. Descoperiri funerare
 • 3.3. Materialul arheologic
 • 3.4. Repere cronologice
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL CANDIDATULUI