Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iulie /

Legități de transformare fotochimică a unor substanțe tiolice în sistemele acvatice


Autor: Lis Angela
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.20 - Chimie ecologică
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Viorica Gladchi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Gheorghe Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iulie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.13 Mb / în română

Teza

CZU C.Z.U.: 574.5:544.52:547.367(043)

Adobe PDF document 4.81 Mb / în română
226 pagini


Cuvinte Cheie

cisteină (Cys), glutation (GSH), acid tioglicolic (ATG), tiouree (TU), tiol, fotoliză directă, indusă, sensibilizată; randament cuantic, actinometru chimic, capacitate de autopurificare

Adnotare

Structura tezei: introducere, șase capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 261 de titluri, 133 pagini de text de bază, 26 tabele, 52 figuri și 43 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 28 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 145.02 - chimie ecologică a apei

Scopul tezei: constă în cercetarea transformărilor fotochimice ale unor substanțe tiolice și rolul lor în formarea calității mediului acvatic.

Obiectivele de cercetare: sinteza rezultatelor cercetărilor privind locul și rolul substanțelor tiolice în mediul acvatic; determinarea intensității, fluxului de lumină și a energiei surselor de iradiere folosite în studiu; studierea legităților și stabilirea mecanismelor reacțiilor posibile de transformare fotochimică a unor substanțe tiolice în mediul acvatic; determinarea parametrilor cinetici ai reacțiilor fotochimice cu participarea tiolilor; stabilirea influenței tiolilor asupra procesului de autopurificare radicalică a sistemelor acvatice; monitoringul compușilor tiolici în unele obiecte acvatice de pe teritoriul Republicii Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în elucidarea legităților cinetice ale proceselor de fotoliză a tiolilor: TU, Cys, GSH și ATG sub influența diferitelor surse de iradiere. A fost determinată intensitatea luminoasă, fluxul de lumină și energie ale surselor de iradiere. Au fost determinate randamentele cuantice ale reacțiilor fotochimice de transformare ale TU, Cys și GSH. S-a constatat că vitezele proceselor fotochimice ce decurg în sistemele acvatice sunt influențate de mai mulți factori: concentrațiile componenților, a peroxidului de hidrogen, a ionilor metalelor cu valență variabilă (pe exemplul ionilor de Cu(II) și Fe(III)), calitatea și cantitatea radiațiilor, anotimp, temperatură, nebulozitate ș.a. Pentru prima dată au fost determinați parametrii cinetici ai proceselor de fotoliză directă, indusă și sensibilizată pentru TU, Cys, GSH și ATG la iradiere cu diverse surse de radiații UV. S-a demonstrat că tiolii investigați interacționează cu ionii de Cu(II) și Fe(III) și formează complecși care consumă cantități mai mari de agenți oxidativi în comparație cu substanțele tiolice inițiale. Au fost monitorizate concentrațiile tiolilor în unele râuri și lacuri din Republica Moldova. A fost stabilită influența tiolilor investigați asupra proceselor de autopurificare radicalică a sistemelor acvatice.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante constau în stabilirea legităților de transformări fotochimice, determinarea parametrilor cinetici ai fotolizei directe, induse și sensibilizate și evaluarea influenței unor substanțe tiolice în sistemele acvatice asupra intensității proceselor de autopurificare radicalică ale acestora. În plan practic aceste rezultate contribuie la rezolvarea unei din cele trei probleme principale ale chimiei ecologice, legate de influenţa substanţelor poluante asupra mediului ambiant și evaluarea vitezei de transformare fotochimică a substanţelor poluante în funcţie de factorii de mediu prin utilizarea parametrilor cinetici pentru prognozarea comportării acestora în apele naturale.

Semnificația teoretică constă în fundamentarea cunoștințelor în domeniul chimiei ecologice cu privire la transformările fotochimice ale unor substanțe tiolice pentru formarea unei compoziții chimice adecvate unei valori de abitare și îmbunătățirea procesului de autopurificare chimică. Rezultatele au confirmat eficiența abordării cinetice în cercetarea proceselor fotochimice din sistemele acvatice. A fost completată bază de date privind transformările fotochimice ale tiolilor (Cys, GSH, TU, ATG).

Valoarea aplicativă se referă la utilizarea datelor experimentale pentru determinarea toxicității redox și proceselor de autopurificare ale apelor naturale, precum și a prevenirii poluării sistemelor acvatice cu substanțe tiolice.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele experimentale au fost folosite pentru determinarea capacității de autopurificare a apelor naturale, monitorizarea concentrației de tioli stabilite în unele obiecte acvatice naturale, evaluarea nivelului de poluare și prognozarea consecințelor pentru sistemele acvatice. Rezultatele obținute sunt folosite în procesul didactic studenților prin formarea abilităților de tratare a sistemelor acvatice în cadrul cursului “Tehnologii de epurare a apelor reziduale”. La fel, rezultatele obținute sunt confirmate prin trei acte de implementare a activității științifice în practică, locurile implementării: Primăria satului Ustia, raionul Dubăsari (17.05.2019); Primăria satului Dănceni, raionul Ialoveni (25.05.2019); Grupul-client, satul Hagimus, raionul Căușeni (15.06.2021).

Cuprins


1. Rolul tiolilor în sisteme acvatice și transformări ale acestora
 • 1.1. Surse și rolul substanțelor tiolice în sisteme acvatice. Componenți redox în apele naturale
 • 1.2. Procese de poluare şi autopurificare a apelor naturale
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. Materiale și metode de cercetare
 • 2.1. Caracteristica aparatelor, reactivilor, obiectelor de studiu, surselor de iradiere folosite și organizarea experimentului
 • 2.2. Tehnici utilizate în cercetare
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. Fotoliza directă a unor substanțe tiolice
 • 3.1. Determinarea intensității luminoase a surselor de lumină cu ajutorul actinometrului chimic ferioxalat de potasiu
 • 3.2. Fotoliza directă a tiolilor analizați
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. Fotoliza indusă a unor substanțe tiolice
 • 4.1. Fotoliza indusă a tiolilor de origine autohtonă pe exemplul Cys și GSH
 • 4.2. Fotoliza indusă a tiolilor de origine alohtonă pe exemplul TU și ATG
 • 4.3. Influența ionilor de Cu(II) și Fe(III) asupra procesului de fotoliză indusă al TU, Cys, GSH și ATG
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. Fotoliza sensibilizată a unor substanțe tiolice
 • 5.1. Influența SsH asupra procesului de fotoliză sensibilizată a unor tioli autohtoni
 • 5.2. Influența SsH asupra procesului de fotoliză sensibilizată a unor tioli alohtoni
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

6. Influența unor substanțe tiolice asupra procesului de autopurificare radicalică a sistemelor acvatice
 • 6.1. Răspândirea substanțelor tiolice în obiecte acvatice naturale
 • 6.2. Influența tiolilor autohtoni, pe exemplul Cys și GSH, asupra proceselor de autopurificare radicalică a sistemelor acvatice
 • 6.3. Influența tiolilor alohtoni, pe exemplul TU și ATG, asupra proceselor de autopurificare radicalică ale sistemelor acvatice
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul candidatului