Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea politicii monetare prin gestiunea așteptărilor inflaționiste


Autor: Hinev Olga
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Victoria Cociug
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.61 Mb / în română
Adobe PDF document1.66 Mb / în engleză

Teza

CZU [338.23:336.74]:336.748.12(478)(043)

Adobe PDF document 5.23 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

bancă centrală, așteptări inflaționiste, politică monetară, stabilitatea prețurilor, inflație, transparența, independența, responsabilitatea, comunicarea băncii centrale

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 210 titluri, 8 anexe, 137 de pagini text de bază (până la Bibliografie), 36 de figuri și 25 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Științe economice.

Scopul lucrării: constă în optimizarea politicii monetare din perspectiva asigurării stabilității prețurilor prin prisma gestiunii așteptărilor inflaționiste pe fondul maximizării și consolidării credibilității băncii centrale pe seama transparenței, comunicării, independenței și responsabilității băncii centrale.

Obiectivele cercetării se rezumă la definitivarea noțiunii de politică monetară optimă; identificarea mecanismului de formare și de gestiune a așteptărilor inflaționiste; studierea performanței politicii monetare în cadrul experienței internaționale prin prisma gestiunii așteptărilor inflaționiste; estimarea econometrică a volatilității procesului inflaționist în Republica Moldova; estimarea gradului de independență și transparență a BNM; concretizarea aspectului legal de responsabilitate a BNM; simularea modelului econometric cauzal cu integrarea așteptărilor inflaționiste în procesul de formare a prețurilor în Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică este reflectată în fundamentarea unei definiții exhaustive a politicii monetare optime cu argumentarea exigenței unui cadru instituțional solid asociat independenței, transparenței și responsabilității băncii centrale în gestiunea așteptărilor inflaționiste, alături de evaluarea modului în care așteptările inflaționiste sunt capabile să cauzeze evoluția procesului inflaționist și deducerea importanței includerii acestora în modele de analiză și prognoză aplicabile la evaluarea și stabilirea politicii monetare din perspectiva optimizării acesteia.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei importante se referă la identificarea unei definiții exhaustive a politicii monetare optime, definirea pilonilor de natură să asigure gestiunea așteptărilor inflaționiste, precum și la găsirea oportunității persistenței așteptărilor inflaționiste mixte în procesul de formare a prețurilor în Republica Moldova, atât celor bazate pe forward-looking, cât și a componentei de backward-looking. Aceasta, la rândul său, implică consolidarea credibilității instituționale de natură să asigure gestiunea așteptărilor inflaționiste raționale, pe de o parte și, respectiv, sporirea gradului de educație financiară a populației, pe de altă parte, de natură să asimileze informațiile furnizate de autoritatea monetară.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obținute în cadrul cercetării poartă un caracter de recomandare pentru autoritatea monetară din Republica Moldova, conferind o nișă de optimizare a politicii monetare pe seama gestiunii așteptărilor inflaționiste și valorificării potențialului de formare a așteptărilor de tipul forward-looking. Formulările analitice și sintezele expuse în teză, reprezentate prin scheme, indicatori și modele econometrice sunt utile pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, specialiști și experți în domeniul de cercetare.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost prezentate autorității de resort în domeniu, fiind susținute și apreciate de Banca Națională a Moldovei și de Academia de Studii Economice a Moldovei, fapt confirmat prin certificatele de implementare anexate la teza respectivă.

Cuprins


1. ABORDAREA TEORETICO-CONCEPTUALĂ A POSIBILITĂȚII OPTIMIZĂRII POLITICII MONETARE PRIN PRISMA GESTIUNII AȘTEPTĂRILOR INFLAȚIONISTE
 • 1.1. Dimensiuni teoretice de optimalitate a politicii monetare
 • 1.2. Așteptările inflaționiste: aspecte teoretice și estimative
 • 1.3. Optimul de politică monetară pe seama gestiunii așteptărilor inflaționiste
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. GESTIUNEA AȘTEPTĂRILOR INFLAȚIONISTE DIN PERSPECTIVA EXPERIENȚEI INTERNAȚIONALE
 • 2.1. Tendințele cadrului instituțional ale principalilor bănci centrale
 • 2.2. Gestiunea așteptărilor inflaționiste din perspectiva asigurării obiectivului de politică monetară
 • 2.3. Estimarea econometrică a relației cauzale dintre așteptările inflaționiste și procesul inflaționist
 • în Cehia și Polonia prin utilizarea modelului econometric VAR
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CONTRIBUȚIA AȘTEPTĂRILOR INFLAȚIONISTE ÎN OPTIMIZAREA GESTIUNII PROCESULUI INFLAȚIONIST DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Studiul cadrului instituțional și operațional asociat promovării politicii monetare în Republica Moldova
 • 3.1.1. Cuantificarea gradului de transparență a băncii centrale din Republica Moldova
 • 3.1.2. Cuantificarea gradului de independență și identificarea nivelului de responsabilitate legală a Băncii Naționale a Moldovei
 • 3.1.3. Studiul cadrului operațional asociat promovării politicii monetare de Banca Națională a Moldovei
 • 3.2. Evoluția procesului inflaționist în Republica Moldova și cuantificarea econometrică a volatilității acestuia
 • 3.3. Impactul așteptărilor inflaționiste asupra procesului inflaționist din Republica Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE