Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Manifestările clinico-imagistice, funcționale și microbiologice în bronșiectazii la adult


Autor: Munteanu Oxana
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2023
Consultant ştiinţific: Victor Botnaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 noiembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document1.72 Mb / în română
Adobe PDF document1.68 Mb / în engleză

Teza

CZU 616.233-007.64-07(043.2)

Adobe PDF document 11.36 Mb / în română
282 pagini


Cuvinte Cheie

bronșiectazii, etiologie, imagistică, Pseudomonas, fenotip, aspergiloză

Adnotare

Structura tezei: introducere, șase capitole, concluzii, bibliografia din 401 surse, 86 de figuri, 92 de tabele, 1 anexă. Rezultatele studiului au fost publicate în 67 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: medicina internă, pulmonologie.

Scopul cercetării: evidențierea particularităților etiologice și fenotipice, corelate cu aspectele clinico-imagistice, funcționale și microbiologice, pentru elaborarea strategiei de conduită în bronșiectazii la adulți.

Obiectivele cercetării: determinarea profilului etiologic al bronșiectaziilor la adult; evidențierea spectrului microbiologic în bronșiectazii corelat cu pattern-ul funcțional și imagistic; evaluarea semnificației diagnostice și prognostice a metodelor imagistice în bronșiectazii; relevarea rolului abordării multidimensionale în conduita pacienților cu bronșiectazii, inclusiv prin aplicarea unor instrumente de severitate (BSI, FACED, E-FACED) și de evaluare a comorbidităților (BACI, Charlson); evaluarea impactului hipertensiunii pulmonare la pacienții cu bronșiectazii; evaluarea rolului unor markeri inflamatori în estimarea severității exacerbărilor și în evoluția bronșiectaziilor; evidențierea unor fenotipuri de bronșiectazii cu potențial rol în abordarea personalizată a pacientului; evidențierea factorilor pentru o evoluție nefavorabilă a dilatărilor bronșice permanente de severitate diferită.

Noutatea și originalitatea științifică. În baza studiului a fost constatată și sistematizată diversitatea etiologică a bronșiectaziilor la adulți (inclusiv formele rare), cu prezentarea caracteristicilor imagistice și a testelor paraclinice necesare pentru confirmarea. Monitorizarea prin sputoculturi a scos în evidență tipurile și ponderea germenilor patogeni care colonizează căile aeriene, precum și spectrul rezistențelor bacteriene. În premieră a fost demonstrată semnificația testului rapid bazat pe imunocromatografie flux lateral în identificarea aspergilozelor pulmonare printre pacienții cu bronșiectazii. Prin analiza particularităților clinice, radiologice, microbiologice și funcționale au fost evidențiate fenotipuri de bronșiectazii, în vederea abordării personalizate a pacienților cu dilatări bronșice în Republica Moldova. A fost demonstrată valoarea aplicativă și prognostică a scorurilor imagistice și a indicilor multidimensionali în evaluarea severității bolii și impactul asupra calității vieții la pacienții cu bronșiectazii.

Rezultatele noi pentru știință și practică. În baza studiului a fost demonstrată valoarea științifică a diverselor instrumente clinice și paraclinice în evaluarea multidimensională a pacienților cu bronșiectazii, a fost consemnat rolul unor markeri inflamatori în evaluarea severității exacerbărilor și au fost stabiliți predictorii evoluției nefavorabile în bronșiectazii. A fost elucidat spectrul comorbidităților și rolul lor prognostic și a fost demonstrată utilitatea interpretării modificărilor imagistice relevante pentru diagnosticul HTP și pentru leziunile de vase coronariene prin examenul HRCT torace, care vin să completeze implementarea unor strategii moderne de diagnostic și tratament țintit pentru anumite sub-populații de pacienți.

Semnificația teoretică rezidă în elaborarea unui cadru conceptual și metodologic complex în plan analitic de explorare științifică și practică a problematicii heterogenității bronșiectaziilor. Conceptualizarea monitorizării pacientului cu bronșiectazii din perspectivă multidimensională a permis evidențierea unor corelații dintre etiologia bronșiectaziilor, manifestările imagistice, disfuncțiile ventilatorii și infecția cronică a căilor aeriene. Analiza determinantelor responsabile de severitatea bolii, cu identificarea predictorilor pentru evoluția nefavorabilă, a permis elaborarea unui algoritm de diagnostic și de conduită, oferind direcții noi în ameliorarea îngrijirii pacienților cu bronșiectazii.

Valoarea aplicativă. Rezultatele studiului au fost aplicate pentru elaborarea algoritmilor de conduită, de diagnostic diferențial și de tratament al bronșiectaziilor, cu includerea acestora în protocoalele clinice naționale.

Implementarea rezultatelor științifice. Recomandările studiului sunt utilizate în procesul didactic de pregătire a cadrelor medicale la Disciplina de Pneumologie și Alergologie, în secția de ftiziopneumologie a IMSP IFP “Chiril Draganiuc” și secția de terapie generală cu alergologie a IMSP SCR “Timofei Moșneaga”. Au fost înregistrate 3 certificate de inovator și 3 acte de implementare a rezultatelor.

Cuprins


1.BRONȘIECTAZIILE LA ADULȚI – ASPECTE ETIOLOGICE, IMAGISTICE,MICROBILOGICE ȘI EVOLUTIVE (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1 Bronșiectaziile: definiție, clasificări, aspecte etiologice
 • 1.1.1. Metode de diagnostic etiologic – accesibilitate, aplicabilitate, valoare diagnostică, impactul asupra conduitei medicale
 • 1.2 Rolul diagnostic și prognostic al metodelor imagistice în bronșiectazii
 • 1.3 Evaluarea exacerbărilor în bronșiectazii. Dificultăți de diagnostic și conduită, factorii determinanți
 • 1.4 Profilul microbiologic la pacienții cu bronșiectazii și impactul acestora asupra funcției pulmonare și a calității vieții
 • 1.5 Instrumente de evaluare a severității în bronșiectazii. Valoarea indicilor multidimensionali în conduita pacienților cu bronșiectazii
 • 1.6 Fenotipurile în bronșiectazii și rolul acestora în evaluarea personalizată a pacientului cu bronșiectazii
 • 1.7 Comorbiditățile în bronșiectazii
 • 1.8 Concluzii capitolul 1

2 . MATERIAL ŞI METODE DE INVESTIGARE
 • 2.1 Caracteristica generală a studiului, etapele de realizare ale cercetării
 • 2.2 Metoda de selectare a materialului de studiu și designul studiului
 • 2.3 Metode de cercetare, de laborator, microbiologice, funcționale și imagistice
 • 2.4 Metode de prelucrare statistică
 • 2.5 Respectarea principiilor de etică a cercetării clinice
 • 2.6 Concluzii capitolul 2

3.ASPECTEETIOLOGICE, CARACTERISTICI CLINICE, IMAGISTICE, MICROBIOLOGICE ȘI FUNCŢIONALE LA PACIENŢII CU BRONȘIECTAZII
 • 3.1 Caracteristica generală a lotului de studiu
 • 3.1.1 Caracteristici ale pacienților cu forme rare de BNFC
 • 3.2 Caracteristici ale pacienților cu bronșiectazii non-fibroză chistică funcție de etiologie126
 • 3.3 Caracteristici ale pacienților cu BNFC în funcție de gen
 • 3.4 Profilul microbiologic corelat cu manifestările clinice, disfuncțiile ventilatorii, pattern-ul imagistic, etiologia și calitatea vieții la pacienții cu bronșiectazii
 • 3.5 Infecția cu fungi din genul Aspergillus la pacienții cu bronșiectazii
 • 3.5.1 Caracteristica lotului de pacienți cu BNFC și aspergiloză pulmonară cronică
 • 3.5.2 Rolul testului rapid imunocromatografic Aspergillus ICT IgG-IgM (flux lateral) în identificarea aspergilozelor la pacienții cu bronșiectazii
 • 3.6 Exacerbările în bronșiectazii. Rolul biomarkerilor inflamatori în evidențierea exacerbărilor pneumonice
 • 3.7 Concluzii capitolul 3

4.ASPECTE IMAGISTICE LA PACIENȚII CU BRONȘIECTAZII
 • 4.1 Pattern-uri imagistice în bronșiectazii
 • 4.2 Rolul scorurilor imagistice
 • 4.3 Rolul diagnostic și prognostic al semnelor imagistice de HTP la examenul prin HRCT torace la pacienții cu BNFC
 • 4.4 Concluzii capitolul 4

5.EVALUAREA MULTIDIMENSIONALĂ A PACIENȚILOR CU BRONȘIECTAZII
 • 5.1 Indici multidimensionali în evaluarea bronșiectaziilor: aplicabilitate, relevanță clinică
 • 5.2 Comorbidități în bronșiectazii și impactul acestora asupra letalității
 • 5.3 Predictorii evoluției nefavorabile a BNFC
 • 5.4 Fenotipuri în bronșiectazii
 • 5.5 Concluziile capitolului 5

6.SINTEZA REZULTATELOR PROPRII
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
ACTE DE IMPLEMENTARE DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AL AUTORULUI