Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cântecul propriu-zis din Valea Nistrului


Autor: Dragoi Vasile
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Diana Bunea
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 781.7(478)(043.3)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
437 pagini


Adnotare

Structura tezei include: introducere, 4 capitole, 144 de pagini ale textului de bază, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 144 titluri, 2 anexe.

Domeniul de studiu: folclor muzical, etnomuzicologie.

Scopul cercetării constă în elaborarea unei viziuni complexe asupra repertoriului de cântec propriu-zis din Valea Nistrului. Obiectivele lucrării: identificarea și selectarea materialelor pentru studiu din arhiva de folclor a AMTAP, arhiva personală și colecții de folclor; transcrierea și introducerea în circuitul științific a repertoriului selectat din zona nistreană; relevarea contribuției personalităților care au colectat și publicat folclor muzical din Valea Nistrului; sistematizarea sub aspect statistic, comparativ, a conținuturilor poetice; analiza morfologică și trasarea principalelor caracteristici ale melodicii cântecului propriu-zis din spațiul delimitat.

Noutatea și originalitatea științifică. Caracterul științific original al lucrării este determinat de investigarea în premieră a unor fonduri de arhivă cu valoare de patrimoniu cultural, ce vizează cântecul propriu-zis de pe ambele maluri ale Nistrului. Pentru prima dată a fost identificat, selectat, transcris, cercetat, caracterizat pe plan muzical și introdus în circuitul științific un repertoriu reprezentativ de cântec propriu-zis din această regiune. A fost descoperit și a analizat Fondul de manuscrise al E. Lebedeva (1922-1935), necunoscut anterior. Studiul este bazat pe transcrierea documentelor sonore de arhivă, cu valoare de patrimoniu, necercetate anterior.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constă în elaborarea unui tablou sintetic asupra cântecului propriu-zis din spațiul cercetat, prin selectarea și transcrierea unui repertoriu reprezentativ din surse de arhivă și din colecția personală, și reflectarea principalelor sale trăsături morfologice, fapt ce a determinat înlăturarea lacunelor în ce privește cunoașterea și valorificarea acestei specii lirice din zona dată.

Semnificația teoretică a tezei constă în sintetizarea teoretico-științifică, în baza metodologiilor specifice etnomuzicologiei contemporane, a unor aspecte istorice, socioculturale și muzical-poetice ale cântecului propriu-zis din Valea Nistrului; lărgirea spectrului cunoștințelor științifice asupra unei specii importante a folclorului românesc din zona cercetată. Importanța studiului rezidă și în stabilirea, în baza unui repertoriu colectat și transcris de autor, a unor trăsături structural-muzicale specifice, care deschid posibilitatea desfășurării cercetărilor tipologice, comparative, etc., în domeniul dat.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării pot servi drept suport pentru studii științifice ulterioare, ca sursă pentru creația componistică și pot fi utilizate în cadrul disciplinelor de Folclor muzical, Canto popular, Istoria interpretării vocale și altele.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice au fost realizate în contextul activităților profesionale didactice-științifice și interpretative ale autorului, la Institutul de Arte din Tiraspol și la AMTAP, cât și prin participarea la conferințe și simpozioane științifice naționale și internaționale organizate în Republica Moldova, România și Belarus, fiind reflectate în 19 publicații.

Cuprins


1. CÂNTECUL PROPRIU-ZIS DIN VALEA NISTRULUI CA SPECIE LIRICĂ DISTINCTĂ: METODĂ, CADRU TEMPORAL ȘI GEOGRAFIC AL CERCETĂRII
 • 1.1. Cântecul propriu-zis ca specie lirică în literatura de specialitate contemporană
 • 1.2. Delimitarea spațiului geografic și a perioadelor temporale ale cercetării
 • 1.3. Perspective metodologice ale cercetării
 • 1.4. Tendințe și particularități ale colectării și publicării folclorului muzical pe parcursul secolului XX – începutul secolului XXI
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. CÂNTECUL PROPRIU-ZIS DIN VALEA NISTRULUI ÎN PUBLICAȚII DE FOLCLOR DIN SECOLELE XX-XXI
 • 2.1. Colecții de folclor editate în prima jumătate a secolului XX
 • 2.2. Publicații de folclor din cea de-a doua jumătate a secolului XX – secolul XXI
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. CÂNTECUL PROPRIU-ZIS DIN VALEA NISTRULUI ÎN COLECȚII ȘI ARHIVE
 • 3.1. Fondul Ecaterina Lebedeva (anii 1922-1935) din Muzeul național al muzicii din Rusia
 • 3.2. Cântecul propriu-zis din Valea Nistrului în Arhiva de folclor a AMTAP, Chișinău
 • 3.3. Purtători de folclor și repertoriul de cântec propriu-zis din Valea Nistrului în contemporaneitate
 • 3.4. Aspecte ale interpretării cântecului propriu-zis din Valea Nistrului
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚI STRUCTURALE ALE CÂNTECULUI PROPRIU-ZIS DIN VALEA NISTRULUI
 • 4.1. Motive și teme literare specifice
 • 4.2. Particularități ale versului popular cântat
 • 4.3. Trăsături ale structurii melodice
 • 4.4. Structuri ritmice caracteristice
 • 4.5. Organizarea arhitectonică
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
CV VASILE DRAGOI