Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Textul ergodic și impactul lui asupra conceptului de literatură


Autor: Gotca Rodica
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.08 - Teoria literaturii
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Aliona Grati
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 decembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română
Adobe PDF document0.79 Mb / în engleză

Teza

CZU 82-1/.-9.09:004(043)

Adobe PDF document 4.57 Mb / în română
205 pagini


Cuvinte Cheie

literatură, literatură ergodică, fenomen literar, antiliteratură, text ergodic, TIC, cybertext, hypertext, IF (interactive fiction), joc textual de aventură, MUD, hyperficțiune, post-literatură, literatură digitală, poezie digitală, e-poezie, poezie vizuală, poezia „zgomotului vizual”, poezie sonoră, videopoezie, holopoezie, click poezie, cyberpoetică, ergocritică, critică literară, cititor, gamer, user, cyborg, digitizare

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 151 de titluri, 153 pagini de text de bază, 2 tabele, 34 de figuri, rezultatele obținute fiind publicate în 17 lucrări științifice.

Scopul lucrării: analiza evoluției textului de la cel liniar și tipărit la cel ergodic și digital, structurarea și descrierea unui inventar de concepte necesare pentru interpretarea textului ergodic din mediul digital.

Obiectivele cercetării: definirea literaturii și a specificului estetic în raport cu evoluția tehnologică; punctarea de pe o nouă situaționare epistemologică a trăsăturilor definitorii ale literaturii; descrierea fenomenului literar ergodic; prezentarea textului ergodic și a formelor acestuia; definirea și descrierea formelor literaturii ergodice: cybertext, hypertext, IF, joc textual de aventură, MUD, hyperficțiune; examinarea post-literaturii în epoca textualismului virtual; descrierea fenomenului literar ergodic digital; stabilirea unei tipologii a poeziei digitale; conturarea unei modalități de abordare teoretică a cybertextualității; propunerea Ergocriticii ca disciplină preocupată de critica textului ergodic; exemplificarea procesului de digitizare prin descrierea unui proiect în baza operei lui M. Eliade.

Noutatea și originalitatea științifică constau în a crea o amplă teorie a literaturii ergodice și în deschiderea unei neexplorate încă în spațiul românesc piste de interpretare a textului ergodic digital, considerat ca parte a evoluției literaturii în epoca tehnologiilor și a virtualității. Se prezintă fenomenul literar ergodic și formele acestuia, se oferă un inventar de analiză teoretică și se alcătuiește o premisă pentru o clasificare a formelor lui în genuri și specii. Inedită este propunerea unei discipline ce s-ar preocupa de analiza critică a textului ergodic pe care am numit-o Ergocritica. Acest model de critică este descris pentru prima dată.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: reconceptualizarea fenomenului literar ca rezultat al influenței evoluției literaturii ergodice, fapt ce a determinat inovarea inventarului teoretic și a orientat cercetarea dată spre definirea și prezentarea Ergocriticii ca disciplină preocupată de interpretarea textului ergodic.

Semnificația teoretică: alcătuirea și descrierea unui inventar de concepte, noțiuni și termeni necesari pentru analiza literaturii ergodice digitale. Valoarea aplicativă: studiul dat facilitează interpretarea literaturii digitale, literaturii ergodice și a producțiilor literare apărute în perioada evoluției tehnologiilor și a extinderii literaturii în spațiul virtual. Propunând disciplina Ergocritica, direcționăm cercetătorii din domeniul filologic spre o modalitate de critică a literaturii ergodice și le punem la dispoziție un inventar aplicabil.

Implementarea rezultatelor științifice: prezentări în cadrul a 10 conferințe internaționale, 16 articole științifice și activități de cercetare în cadrul Proiectului de Stat: Cultura promovării imaginii orașelor din R. Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii, ICI, USM 2020-2023, publicarea unui capitol în monografia Opera literară ca dialog și relație. Noi modele critice: Dialogica Imagologia, Sociocritica, Critica orientată către cititor, Ergocritica, coord. Aliona Grati. Ed. Știința, Chișinău, 2021.

Cuprins


1. DEFINIȚIA LITERATURII ÎN EPOCA DIGITALULUI
 • 1.1. Literatura – noi provocări teoretice
 • 1.1.1. Definiția literaturii în epoca digitalului
 • 1.1.2. Dominanta estetică în literatură
 • 1.1.3. Menirea literaturii actuale
 • 1.2. Concluzii la capitolul 1

2. EVOLUȚIA FENOMENULUI LITERAR:DE LA TEXT LA TEXT ERGODIC
 • 2.1. Criza ideii și a conceptului de literatură
 • 2.1.1. Fenomenul literar ergodic – de la antiliteratură la canon
 • 2.1.2. De la literatură la text – criza conceptelor
 • 2.2. De la text la formele sale metatextuale
 • 2.2.1. Textul ergodic – o redefinire a esteticii literare
 • 2.2.2. Textul ergodic de la „text” la „operă”
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. FORMELE LITERATURII ERGODICE
 • 3.1. Noțiuni TIC: tipologia derivațională a formelor literaturii ergodice
 • 3.2. Cybertextul
 • 3.2.1. Hypertextul
 • 3.2.2. IF (interactive fiction)
 • 3.2.3. Jocul textual de aventură
 • 3.2.4. MUD-urile
 • 3.2.5. Hyperficțiunea mașinilor creatoare de text
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. LITERATURA ERGODICĂ DIGITALĂ – ABORDĂRI TEORETICE ALE CYBERTEXTUALITĂȚII
 • 4.1. Post-literatura sau epoca textualismului virtual
 • 4.2. Literatura digitală – de la postmodernism la post-literatură
 • 4.2.1. Poezia digitală – teorii și definiții
 • 4.2.1.1. O tipologie a poeziei digitale
 • 4.2.1.1.1. E-poezia
 • 4.2.1.1.2. Poezia vizuală
 • 4.2.1.1.3. Poezia „zgomotului vizual”
 • 4.2.1.1.4. Poezia sonoră
 • 4.2.1.1.5. Videopoezia
 • 4.2.1.1.6. Holopoezia
 • 4.2.1.1.7. Click-poezia
 • 4.3. Cyberpoetica – un nou mod de a gândi literatura
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. ERGOCRITICA. UN (EVENTUAL) MODEL DE INTERPRETARE A LITERATURII ERGODICE
 • 5.1. „Inventarul” criticii textului ergodic
 • 5.2. Metamorfoza cititorului în gamer/user/cyborg
 • 5.3 Digitizarea – reciclarea esteticii tradiționale în cybercultură: opera lui Mircea Eliade – pre-text pentru un proiect de digitizare
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CV-UL CANDIDATULUI