Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularitățile robusteței și identității psihosociale la persoane cu diverse tipuri de percepție a veniturilor


Autor: Doncenco Igor
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ludmila Anţibor
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.10 Mb / în română
Adobe PDF document1.38 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.19 Mb / în rusă

Teza

CZU 159.923(043.3)=161.1

Adobe PDF document 3.96 Mb / în rusă
193 pagini


Cuvinte Cheie

robustețe, identitate psihosocială, identitate a personalității, sfera motivației, tipul de percepție a veniturilor

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea constă din adnotare în limbile română, engleză şi rusă, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia lucrărilor ştiinţifice (190 titluri), 8 anexe, 24 figuri şi 32 tabele. Teza are 145 de pagini. Rezultatele cercetării au fost publicate în 10 articole științifice.

Domeniul de cercetare: 511.01 – Psihologie Generală.

Scopul cercetării constă în studierea particularităților de manifestare a robusteței, identității psihosociale a personalității și relația lor cu tipurile de percepție a veniturilor.

Obiectivele cercetării: analiza aspectelor teoretice din literatura de specialitate cu referire la robustețe, identitatea psihosocială a personalității și percepția veniturilor; identificarea și descrierea diverselor tipuri de percepție a veniturilor; analiza comparativă a relațiilor identificate dintre robustețe și identitatea psihosocială la persoanele cu diferite tipuri de percepție a veniturilor; elaborarea recomandărilor pentru creșterea robusteței, consolidarea și reevaluarea identității personalității în cadrul consilierii psihologice.

Noutatea și originalitatea științifică. Studiul realizat reprezintă o cercetare complexă a particularităților de manifestare a robusteței, a identității psihosociale a personalității și relația lor cu tipurile de percepție a veniturilor. A fost elaborat un model și au fost dezvoltate metode de studiere a problemei percepției veniturilor, fiind analizați factori de influență asupra procesului de percepere a veniturilor precum identitatea psihosocială a personalității și robustețea. Different types of income perception have been identified and described. A fost elaborat un program de consiliere psihologică care cuprinde tehnici și recomandări pentru optimizarea capacităţilor de conștientizare a propriei identități, creșterea robusteței, și ca urmare, formarea unei atitudini mai adecvate față de problema „banilor” și percepția veniturilor.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cadrul cercetării constă în stabilirea particularităților de manifestare și a relațiilor dintre robustețe și identitatea psihosocială a personalității la persoanele cu diferite tipuri de percepție a veniturilor în funcție de vârstă, gen și statut profesional, precum și crearea unui program consultativ pentru creșterea robusteței, consolidarea și reevaluarea identității.

Semnificația teoretică a cercetării. Rezultatele cercetării și concluziile teoretice completează viziunile teoretice cu privire la robustețe, identitatea psihosocială și tipurile de percepție a veniturilor. Au fost analizate teoriile psihologice asupra robusteței și identității în contextul percepției veniturilor. A fost identificată și interpretată relația dintre identitatea psihosocială, robustețe și tipurile de percepție a veniturilor. Au fost elaborate modelele teoretice ale percepției inegalității veniturilor, conceptul general al raportului robusteței, identității psihosociale, și tipurilor de percepție a veniturilor în „structura imaginii Eului”. Au fost evidențiate și descrise trei tipuri de percepție a veniturilor și a fost prezentat modelul teoretic al complexității acestora. A fost elaborat chestionarul și interviul de cercetare, au fost selectate metodele de analiză a predictorilor psihologici ai percepției veniturilor.

Valoarea aplicativă rezidă în elaborarea recomandărilor și utilizarea rezultatelor studiului de către psihologi în activitatea de consiliere individuală a clienților cu probleme ce reflectă robustețea și identitatea psihosocială. Materialul empiric obținut poate fi inclus în conținutul disciplinelor academice universitare și școlare în vederea formării identității psihosociale, a capacității de a face față situațiilor dificile de viață și a culturii economice a tinerilor contemporani.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obținute au fost discutate și aprobate în cadrul Departamentului Psihologie al Universității de Stat din Moldova, în cadrul conferinţelor științifice naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ И ВОСПРИЯТИЯ ДОХОДОВ
 • 1.1. Жизнестойкость личности
 • 1.2. Социально-психологическая идентичность личности
 • 1.3. Социальные, психологические и экономические особенности восприятия доходов
 • 1.4. Выводы по 1 главе

2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРИ РАЗНЫХ ТИПАХ ВОСПРИЯТИЯ ДОХОДОВ
 • 2.1. Методология и описание исследования
 • 2.2. Сравнительный анализ типов восприятия доходов
 • 2.3. Результаты исследования жизнестойкости при разных типах восприятия доходов
 • 2.4. Результаты исследования сформированности социально-психологической идентичности личности при разных типах восприятия доходов
 • 2.5. Исследование социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере при разных типах восприятия доходов
 • 2.6. Корреляционный анализ жизнестойкости и социально-психологических особенностей у субъектов с разным типом восприятия доходов
 • 2.7. Выводы по 2 главе

3. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ВОСПРИЯТИЯ ДОХОДОВ
 • 3.1. Методологическое обоснование программы психологического консультирования
 • 3.2. Особенности работы относительно жизнестойкости, сформированности социально-психологической идентичности личности и восприятия доходов на примере психологических консультаций
 • 3.3. Выводы по главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CURRICULUM VITAE