Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / mai /

Aspectele teoretico-practice privind procedura recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine în dreptul internaţional privat


Autor: Violeta Cojocaru
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2007
Consultant ştiinţific: Laborde Jean-Pierre
doctor în drept, prof. univ, Universitatea Montesquieux Bordeaux IV, Franţa
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 341.98 : 341.981

Adobe PDF document 1.42 Mb / în română
259 pagini


Cuvinte Cheie

drept internaţional privat; proces civil internaţional; conflict de legi; conflict de jurisdicţii; hotărâre străină; originea hotărârii străine, obiectul şi natura hotărârii străine; măsurile provizorii şi conservatoare în dreptul internaţional privat; recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine; eficacitatea substanţială; executarea silită a hotărârii judecătoreşti străine; efectele şi atributele hotărârii judecătoreşti străine; efectul de fapt; puterea probantă intrinsecă şi extrinsecă; autoritatea de lucru judecat; forţa executorie; prescripţia extinctivă ca problemă de fond şi procedură; legea aplicabilă prescripţiei extinctive; condiţiile regularităţii internaţionale; criteriile de control; competenţa jurisdicţională; competenţa exclusivă; prorogarea convenţională de competenţă; caracterul irevocabil şi executoriu al hotărârii judecătoreşti străine; ordine publică de fond şi procedurală; condiţia reciprocităţii; frauda de lege; litispendenţă; conexitate; recunoaştere voluntară; recunoaştere extrajudiciară; recunoaştere judiciară; acţiune în exequatur; condiţiile şi procedura obţinerii exequatur-ului; temeiurile de refuz în vederea recunoaşterii şi executării hotărârii judecătoreşti străine

Adnotare

Transformările calitative din dreptul internaţional privat, în ultimele decenii, strâns legate de dezvoltarea relaţiilor economice internaţionale, ale tuturor raporturilor cu un element străin, au impus reorientări în doctrină şi practică. Noile schimbări de concepţii, reflectate în practica judiciară şi în perfecţionarea continuă a cadrului legislativ, au determinat firesc, preocupări şi în cercetarea procedurii recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine de către legislatorul din Republica Moldova. Prezenta cercetare este o încercare de a face o analiză ştiinţifică complexă a fenomenului atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic.

Având în vedere actualitatea temei, complexitatea şi caracterul multilateral al investigaţiei în cauză, drept scop s-a propus cercetarea complexă şi de constatare a legislaţiei statelor în domeniul recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine, a procedeelor de implementare a convenţiilor internaţionale, a mecanismelor şi instrumentelor juridice naţionale, care urmează a fi aplicate pentru a proteja drepturile şi obligaţiile participanţilor la circuitul internaţional.

În funcţie de finalitatea urmărită, situaţiile în care pot fi valorificate hotărârile străine sunt multiple. Pentru executare, apreciată ca fiind efectul cel mai important şi mai complex, în legislaţia noastră a fost instituită o procedură specială, cunoscută sub numele de exequatur. Dar când se invocă într-o ţară o hotărâre străină urmărindu-se valorificarea unei situaţii juridice sau a unui drept dobândit prin respectiva hotărâre, nu întotdeauna se pune problema executării. Uneori hotărârile străine sunt nesusceptibile de executare, de exemplu hotărârile judecătoreşti nepatrimoniale, iar numărul acestora a crescut considerabil, mai ales în domeniul relaţiilor de familie. Indiferent de natura şi obiectul hotărârii, pentru a produce efecte pe teritoriul altui stat, este nevoie de recunoaştere.

Interesul pentru delimitarea chestiunii de recunoaştere de executare a crescut cu rapiditate în ultimele decenii şi aceasta se reflectă în legile de drept internaţional privat, în codurile de procedură civilă mai noi, în convenţiile internaţionale, în practica judiciară şi în doctrină. Deşi nu este o inovaţie pe plan internaţional, reglementarea instituţiei recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine în legislaţia Republicii Moldova prezintă elemente de noutate. Prezenta lucrare vine să completeze, în parte, acest gol, aportul nostru în acest sens rezultând în caracterul novator prin delimitarea şi clasificarea clară şi răspicată a termenilor şi noţiunilor utilizate în text. Astfel, deja din structura lucrării şi denumirea capitolelor sunt evidente aspectele ce se propun spre examinare. Aceasta ne ajută să evităm amalgamarea perceptelor şi manifestărilor cu care operează unii cercetători în descrierea instituţiei recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine. În cadrul fiecărui capitol, care are ca obiect de cercetare o problemă strict definită, urmând aceeaşi metodă, am purces la o ordonată descriere a tuturor aspectelor juridice relevante pentru tema supusă investigaţiei.

În contextul analizei succinte a bazei metodologice şi teoretico-ştiinţifice, menţionăm că toate aceste metode au fost utilizate ca un aparat metodologic complex, cuprinzând cele mai noi procedee şi tehnici de cercetare.

Argumentele invocate şi concluziile la care am ajuns efectuând această analiză complexă se bazează, în primul rând, pe reglementările juridice naţionale şi internaţionale, precum şi tezele savanţilor jurişti. Urmând principiul general potrivit căruia practica este unicul criteriu de verificare a oricărei ipoteze şi teorii, concluziile teoretico-ştiinţifice formulate în baza rezultatelor investigaţiei au drept suport şi experienţa oferită de practica naţională şi internaţională, căpătând astfel dimensiuni noi care, sperăm, vor fi utile în procesul de studiere a instituţiei recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine.

Cuprins


CAPITOLUL I Instituţia hotărârii judecătoreşti şi valorificarea acesteia în dreptul internaţional privat
 • § 1. Hotărârile străine susceptibile de recunoaştere şi de executare
 • 1. Precizări referitoare la originea hotărârilor străine.
 • 2. Individualizarea obiectului şi naturii hotărârilor străine
 • 3. Măsurile provizorii şi conservatoare în dreptul internaţional privat
 • § 2. Noţiunea de recunoaştere şi de executare silită a hotărârilor judecătoreşti străine
 • 1. Accepţiunile doctrinare atribuite termenului „recunoaştere”
 • 2. Distincţia dintre eficacitate substanţială şi executare silită
 • 3. Legea aplicabilă în cazul recunoaşterii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti străine. Aportul reglementărilor cuprinse în convenţiile internaţionale

CAPITOLUL II Efectele şi atributele hotărârilor judecătoreşti străine
 • § 1. Efectul de fapt şi puterea probantă a hotărârii judecătoreşti străine
 • 1. Efectul de fapt
 • 2. Puterea probantă ca act instrumentar
 • § 2. Atributele hotărârii judecătoreşti străine
 • 1. Autoritatea de lucru judecat în calitate de atribut al hotărârii judecătoreşti străine
 • 2. Forţa executorie
 • 3. Prescripţia extinctivă ca problemă de fond şi procedură, şi legea aplicabilă prescripţiei extinctive

CAPITOLUL III Respectarea condiţiilor regularităţii internaţionale ca premisă a recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine
 • § 1. Normele care determină competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova privind raporturile de drept internaţional privat
 • 1. Criteriile ordinare de control ale competenţei jurisdicţionale
 • 2. Valoarea şi limitele competenţei exclusive
 • 3. Prorogarea convenţională de competenţă
 • § 2. Conformitatea hotărârii judecătoreşti străine cu sistemul de norme conflictuale al Republicii Moldova
 • 1. Aprecieri privind condiţia reciprocităţii
 • 2. Caracterul irevocabil şi executoriu al hotărârii judecătoreşti străine
 • 3. Compatibilitatea hotărârii judecătoreşti străine cu ordinea publică de drept internaţional privat
 • 3.1. Ordinea publică de fond - invocarea ordinii publice în legătură cu legea materială aplicabilă
 • 3.2. Ordinea publică procedurală
 • 4. Lipsa fraudei la lege
 • 5. Absenţa unei hotărâri pronunţate în aceeaşi cauză sau a unui proces în curs de judecare

CAPITOLUL IV Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine în Republica Moldova
 • § 1. Hotărârile judecătoreşti străine recunoscute fără o procedură ulterioară
 • 1. Recunoaşterea voluntară
 • 2. Recunoaşterea extrajudiciară
 • § 2. Aspecte de procedură în cazul recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine
 • 1. Recunoaşterea judiciară
 • 2. Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti susceptibile de executare şi a hotărârilor judecătoreşti nesusceptibile de executare silită

CAPITOLUL V Executarea hotărârilor judecătoreşti străine în faţa instanţei de judecată din Republica Moldova
 • § 1. Acţiunea în exequatur proprie hotărârilor judecătoreşti străine
 • 1. Accepţiunea şi obiectul exequatur-ului
 • 2. Condiţiile şi procedura obţinerii exequatur-ului
 • 3. Temeiurile de refuz prevăzute de normele procedurale ale Republicii Moldova
 • § 2. Convenţiile şi tratatele internaţionale aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova în domeniul recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine
 • 1. Cadrul normativ - Comunitatea Statelor Independente
 • 2. Convenţiile de la Haga privind dreptul internaţional privat practicate în Republica Moldova