Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / mai /

Teoria şi practica de evaluare a unităţilor economice în baza cerinţelor actuale bancare


Autor: Natalia Băncilă
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2007
Consultant ştiinţific: Anatol Caraganciu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 mai 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.67 Mb / în română

Teza

CZU 336.71:334.7 ( 043.2)

Adobe PDF document 1.62 Mb / în română
302 pagini


Cuvinte Cheie

Valoare, evaluare, standarte, politica de creditare, metode de evaluare, mecanism de creditare capital acţionar, credit, evaluator, unitatea economica, piaţa imobiliară, piaţa serviciilor de evaluare, estimare, valoare reziduală, flux bănesc, risc creditar, portofoliu creditar, active bancii comerciale, management bancar, proces de evaluare, activitate de evaluare, capital investitional, activ net.

Adnotare

Scopul şi sarcinile tezei în cauză sunt determinate de necesitatea cercetării şi dezvoltării aspectelor teoretice, metodologice şi practice ale evaluării prin prisma activităţii bancare în vederea perfecţionării continue şi lărgirii ariei de aplicabilitate.

Din aceste considerente, prin elaborarea tezei a fost aprofundat şi dezvoltat conceptul evaluării, categorisite principiile şi bazele evaluării. A fost cercetat cadrul organizaţional al evaluării, experienţa naţională şi internaţională privind elaborarea şi utilizarea Standardelor de Evaluare şi posibilităţile adaptării acestora la condiţiile economice ale Republicii Moldova. Pe lângă cele menţionate, în teza dată a fost stabilit locul şi desemnat rolul procesului de evaluare a unităţilor economice în activitatea băncilor comerciale şi impactul politicii de creditare asupra acestuia fiind stabilită interconexiunea între procesul de creditare şi cel de evaluare.

Lucrarea a tratat problematica utilizării corecte a metodelor de evaluare în procesul de determinare a valorii garanţiilor constituite la credite pentru evitarea supra/subevaluării acestor garanţii. Au fost evidenţiate aşa probleme ca: evaluarea credibilităţii agenţilor economici pentru raportarea financiară; selectarea indicatorilor financiari pentru modelul funcţiei ,,Scor” de determinarea a riscului de faliment, riscului de creditare şi pentru elaborarea Sistemului-Expert de diagnostic a ,,sănătăţii financiare” a întreprinderii.

Teza în cauză a avut drept obiect de cercetare activitatea de evaluare şi de creditare a băncilor comerciale din Republica Moldova. Valoarea practică a tezei este determinată de concluzii, propuneri, recomandări privind organizarea activităţii de evaluare în Republica Moldova şi elaborarea Sistemului-Expert, care poate fi aplicat în sistemul bancar al Republicii Moldova, ţinând cont de sectoarele economiei naţionale.

Pe lângă acestea în teză se propun unele direcţii privind perfecţionarea politicii şi mecanismului de creditare, diminuarea riscului creditar, perfecţionarea managementului bancar în cadrul relaţiilor bancă-client.

Lucrarea poate servi ca suport metodologic pentru organizaţiile de evaluare, băncile comerciale, companiile de asigurare etc. şi în procesele didactice de instruire din instituţiile superioare de învăţământ de profil economic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretico-conceptuale privind evaluarea unităţilor economice
 • 1.1. Concepte de bază în evaluarea unităţilor economice
 • 1.2. Organizarea activităţii de evaluare pe plan internaţional şi naţional
 • 1.3. Dezvoltarea activităţii de evaluare în contextul aplicării Standardelor de Evaluare

CAPITOLUL II. DImensiuni ale evaluării unităţilor economice în sistemul bancar al Republicii Moldova
 • 2.1. Relevanţa evaluări şi a politicii de creditare în băncile comerciale
 • 2.2. Mecanismul de creditare a unităţilor economice în condiţiile actuale de dezvoltare a Republicii Moldova
 • 2.3. Riscul în activitatea de creditare şi garanţiile ca modalitate de asigurare a creditului

CAPITOLUL III. Particularităţile evaluării unităţilor economice în sistemul bancar
 • 3.1. Modalităţi de evaluare a unităţilor economice pentru raportarea financiară
 • 3.2. Metodologia evaluării unităţilor economice utilizată pe plan internaţional
 • 3.3. Metode de evaluare a unităţilor economice aplicate în băncile comerciale din Republica Moldova

CAPITOLUL IV. Opţiuni privind perfecţionarea evaluării unităţilor economice în Republica Moldova
 • 4.1. Propuneri privind perfecţionarea procesului de evaluare a unităţilor economice în Republica Moldova
 • 4.2. Metodologia ,,Sistemului – expert” de diagnostic a întreprinderii în scopul creditării (în baza informaţiei S.A. ,,Covoare-Ungheni”)
 • 4.3. Estimarea valorii întreprinderii prin metodele bazate pe venit şi metodele comparative (în baza informaţiei S.A. ,,Covoare-Ungheni”)