Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Probleme teoretice şi practice privind realizarea dreptului fundamental al omului la apărare şi asistenţă juridică


Autor: Mihoci Vasile
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Gheorghe Avornic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 342.7(043.2)

Adobe PDF document 0.91 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

dreptul la apărare şi asistenţă juridică, drept, drept fundamental, libertate, obligaţie, răspundere, societate civilă, educaţie juridică, cultură juridică, conştiinţă juridică, constituţie, regim politic, drepturile omului, drepturile cetăţeanului, principiile statului de drept, legislaţie, sistem juridic, sistem de drept, prezumţia de nevinovăţie, lacune în drept, practica judiciară, justiţie, fazele procesului, dreptul de recuzare a instanţei de judecată, legislaţia constituţională, proces penal, jurisprudenţă, subiect de drept, principiul stabilirii adevărului, principiul respectării demnităţii umane, a vieţii intime şi familiale, egalitatea persoanelor, a părţilor în procesul penal, garantarea libertăţii persoanei, statutul avocatului, apărător din oficiu, cadru juridic european, realizarea dreptului la apărare, conturarea vinovăţiei, condamnare, asistenţă juridică, jurisprudenţa Curţii Europene, lege ferendă, principiul obiectivităţii, principiul determinismului, principiul umanismului, principiul istoricismului, principiul libertăţii de conştiinţă şi al celei de exprimare

Adnotare

Această lucrare ştiinţifică elucidează unele dintre cele mai importante probleme teoretice şi practice de realizare a dreptului fundamental al omului la apărare şi asistenţă juridică, constituind un studiu complex al acestui drept, analizîndu-se atît legislaţia şi practica judiciară naţională, cât şi cea internaţională, precum şi cercetarea recomandărilor concrete privind perfecţionarea reglementării juridice şi a activităţii organelor de drept cu privire la realizarea dreptului la apărare şi asistenţă juridică. Actualitatea cercetării se clasează printre acele direcţii ştiinţifice a căror cercetare merită o atenţie primordială, necesitînd o investigaţie aprofundată.

Conţinînd o analiză complexă, sub diferite aspecte, dreptul la apărare şi asistenţă juridică nu este suficient să fie corect formulat, proclamat în Constituţie, în legi organice şi ordinare, ci este necesară şi o nouă educaţie juridică a demosului, însuşirea elementelor fundamentale ale culturii juridice, schimbarea mentalităţii de segment obedient, a unei părţi a populaţiei, respectiv a justiţiabililor, a celor care, vrînd-nevrînd, ajung în faţa instanţelor de judecată. Dar tranziţia este necesară şi pentru schimbarea mentalităţii şi atitudinii justiţiei faţă de dreptul la apărare, respectiv a magistraţilor judecători sau procurori şi, mai ales, a personalului auxiliar, grefieri, executori judecătoreşti. etc.

Investigaţia ştiinţifica în cauză şi-a propus efectuarea unui studiu comparat al dreptului la apărare şi asistenţă juridică din diferite ţări şi sisteme de drept şi în primul rînd din Republica Moldova şi România. Rezultatele investigaţiilor vor fi benefice dezvoltării în continuare a ştiinţei dreptului constituţional în mod deosebit, precum şi a dreptului procesual penal, deoarece este un studiu complex interdisciplinar, care, în special, va contribui la amplificarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind rolul şi locul dreptului la apărare şi asistenţă juridică în sistemul drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului. Mai mult decât atât, acest drept urmează a fi perfecţionat, deoarece este notoriu faptul că situaţia actuală de realizare a dreptului la apărare şi asistenţă juridică poate fi caracterizat prin necesitatea racordării unor prevederi ale cadrului legal la principiile internaţionale şi adoptării unui mecanism eficient de punere în aplicare. Cercetarea se finalizează cu un şir de concluzii importante, în opinia noastră, şi propuneri atât de ordin legislativ cât şi teoretico-practice, care vor continua investigaţiile în acest domeniu.

Cuprins


CAPITOLUL I. Locul şi rolul dreptului la apărare şi asistenţă juridică în sistemul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
 • § 1. Apariţia şi evoluţia dreptului la apărare şi asistenţă juridică
 • § 2. Noţiunea şi principalele trăsături ale dreptului la apărare şi asistenţă juridică
 • § 3. Dreptul la apărare şi asistenţă juridică în sistemul drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului

CAPITOLUL II. Asistenţa juridică – componentă şi garanţie a dreptului la apărare
 • § 1. Asistenţa juridica în procesul formării conştiinţei juridice
 • § 2. Asistenţa juridică în procesul asigurării drepturilor şi libertăţilor persoanei
 • § 3. Asistenţa juridică în procesul apărării drepturilor şi libertăţilor
 • subiective ale persoanei

CAPITOLUL III. Fundamentul constituţional al dreptului la apărare şi asistenţă juridică
 • § 1. Garantarea dreptului la apărare şi asistenţă juridică prin prisma art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
 • § 2. Principii constituţionale şi cadrul legal al dreptului la apărare şi asistenţă juridică.
 • § 3. Formele instituţionale ce asigură dreptul la apărare şi asistenţă juridică.
  • 3.1. Aspecte generale
  • 3.2. Avocatura ca forma instituţională fundamentală de acordare a asistenţei juridice
  • 3.3. Instanţele judecătoreşti
  • 3.4. Organele procuraturii şi garantarea dreptului fundamental la apărare şi asistenţă juridică.
  • 3.5. Instituţia Ombudsmanului…
  • 3.6. Clinica Juridică şi rolul acesteia în asigurarea dreptului la apărare şi asistenţă juridică.