Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Neutralitatea – parte componentă a sistemului de securitate colectivă


Autor: Olga Dorul
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Alexandru Burian
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 341.214 (043.3)

Adobe PDF document 0.99 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

Neutralitate, neutralitate ocazională, neutralitate permanentă, neutralitate recunoscută, neutralitate garantată, neutralitate unilaterală, neutralitate convenţională, securitate internaţională, securitate colectivă, stat neutru, statut de neutralitate, sistem universal de securitate colectivă, sistem regional de securitate colectivă, operaţiuni de menţinere a păcii, alianţe defensive, alianţe ofensive, concepţie de neutralitate, legitimă apărare, sancţiuni internaţionale

Adnotare

Teza urmăreşte drept obiectiv de bază concilierea a două concepte opuse după conţinut în plan teoretic: neutralitate permanentă şi securitate colectivă. Aceasta se datorează parţial faptului că în literatura de specialitate acestui raport i-a fost acordată puţină atenţie, iar în practică, subiectul cercetat a fost interpretat diferit, în dependenţă de anumit context politic. Ipoteza precum că neutralitatea este nereconciliabilă cu operaţiunile de sancţionare n-a fost subiectul suficientelor testări empirice. Această necesitate pentru analize viitoare a problemei în cauză indică potenţiala utilitate al acestui studiu care operează cu argumente pur juridice şi conceptuale, şi analizează neutralitatea în cadrul operaţiunilor actuale de sancţionare în vederea determinării compatibilităţii lor.

Actualitatea studiului realizat rezultă în mare parte din considerentele că în ultimul timp suntem martorii unor evoluţii şi schimbări dramatice care într-o oarecare măsură periclitează securitatea internaţională şi anume multiplicarea conflictelor armate, atingerile aduse mediului înconjurător, terorismul etc. Răspunsul la aceste ameninţări este posibil doar prin cooperarea internaţională. Iar statutul de neutralitate permanentă ne oferă acel mijloc specific de menţinere a securităţii internaţionale.

Pentru Republica Moldova tematica abordată este deosebit de actuală fiind deseori întîlnite atît în presă precum şi în unele lucrări ştiinţifice teze despre la caracterul declarativ, formal al statutului de neutralitate permanentă, proclamat în anul 1994. În acest sens, în ultimul capitol al prezentului studiu, ne propunem să cercetăm detaliat conţinutul statutului de neutralitate permanentă prin prisma evoluţiei istorice a acestuia, precum şi ţinînd cont de experienţa altor state în materie.

Subiectul propus pentru cercetare se prezintă ca fiind deosebit de actual la moment, prezentînd un interes major teoretico-practic. Explicaţia o găsim în afirmaţia că în prezent nu există subiect atît de controversat, obiect al tratamentelor şi interpretărilor atît de contradictorii cum este statutul de neutralitate.

Cuprins


CAPITOLUL 1: Aspecte introductive privind conţinutul şi evoluţia instituţiei neutralităţii în dreptul internaţional public
 • 1. Evoluţia istorică şi unele tentative de codificare a instituţiei neutralităţii
 • 2. Definirea conceptului de neutralitate în dreptul internaţional public contemporan
 • 3. Fundamentul juridic şi conţinutul statutului de neutralitate a statelor neutre

CAPITOLUL 2: Neutralitatea în contextul sistemului de securitate colectivă a statelor
 • 1. Impactul statutului de neutralitate asupra suveranităţii statului.
 • 2. Problema neutralităţii în cadrul sistemelor internaţionale de securitate colectivă
  • 2.1 Neutralitatea diferenţiată şi activă drept condiţie de încadrare a statelor neutre în sistemul securităţii colective
  • 2.2. Neutralitatea în sistemele universale de securitate colectivă
  • 2.3. Neutralitatea în cadrul sistemelor regionale europene de securitate colectivă

CAPITOLUL 3: Statutul de neutralitate al Republicii Moldova
 • 1. Adoptarea statutului de neutralitate de către Republica Moldova: cadrul istoric, politic şi juridic.
 • 2. Conţinutul statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.
 • 3. Compatibilitatea neutralităţii Republicii Moldova cu sistemele de securitate colectivă.