Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Dezvoltarea competenţelor de comunicare în procesul analizei textului literar


Autor: Frunze Lilia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Alexandru Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Consultant ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 37.016:811.135.1 (043.3)

Adobe PDF document 0.88 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

Comunicare, situaţie de comunicare, competenţă de comunicare, competenţă literară, text literar românesc, receptare, interpretare, analiză literară, explicare de text, text epic, text liric, lectură, reproducere de text, personaje literare, etape de lucru cu textul literar

Adnotare

Investigaţia răspunde unor necesităţi pedagogice moderne din domeniul dezvoltării competenţelor de comunicare/competenţelor de comunicare literară a elevilor alofoni în limba română din perspectiva receptării, comentării, analizei textului literar românesc.

În cercetare sunt incluse premisele epistemologice ale dezvoltării competenţelor de comunicare literară, este stabilit cadrul de referinţă şi de motivare a studierii limbii române de către elevii alofoni din clasele gimnaziale.

Este prezentat şi argumentat un algoritm de lucru cu textul literar şi metoda de lucru cu lexicul Harta cognitivă, care conduc spre dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor alofoni la lecţiile de limba şi literatura română.

Experimentul a demonstrat şi a confirmat creşterea vizibilă a nivelului de dezvoltare a competenţelor de comunicare literară a elevilor alofoni.

S-a demonstrat că algoritmul de lucru cu textul literar românesc şi metoda de lucru cu lexicul Harta cognitivă au favorizat dezvoltarea competenţelor de comunicare/competenţelor de comunicare literară de care au nevoie elevii alofoni pentru a se integra în societate şi în mediul cultural al ţării.

Demersul teoretic şi cel practic este abordat din mai multe unghiuri şi se bazează pe pincipiile comunicative promovate de Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi, de conceptul modern de educaţie lingvistică şi de teoria educ aţiei literar-artistice.

Cercetarea nu epuizează problema dezvoltării competenţelor de comunicare/competenţelor de comunicare literară prin prisma textului literar, ea sugerând noi probleme de cercetare şi perspective de abordare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale dezvoltării competenţelor de comunicare ale elevilor alofoni în procesul analizei textului literar
  • 1.1. Reperelele psihopedagogice ale dezvoltării competenţelor de comunicare ale elevilor alofoni
  • 1.2. Textul ca factor-reper în dezvoltarea competenţei comunicative a elevilor alofoni
  • 1.3. Textul literar ca model de dezvoltare la elevi a deprinderilor integratoare

CAPITOLUL II. Receptarea şi interpretarea textului literar de către elevii alofoni
  • 2.1. Principiile de studiere a textului literar românesc de către elevii alofoni ca factori definitorii de formare a competenţelor de comunicare
  • 2.2. Explicarea şi interpretarea textului epic
  • 2.3 Receptarea operelor lirice de către elevii alofoni

CAPITOLUL III. Dezvoltarea competenţelor de comunicare literară a elevilor de alte etnii prin aplicarea strategiilor interactive de analiză/comentare/interpetare a textelor literare româneşti
  • 3.1 Niveluri de formare a competenţelor de comunicare ale elevilor alofoni la etapa preexperimentală
  • 3.2 Modelizarea tehnologică a procesului de dezvoltare la elevi a competenţelor de comunicare literară în limba română prin aplicarea metodelor Harta cognitivă şi algoritmul de lucru cu textul
  • 3.3. Valori ale competenţei de comunicare literară a elevilor alofoni, formate/dezvoltate prin aplicarea în analiza-comentarea-interpretarea textelor literare româneşti a strategiei interactive Harta cognitivă şi algoritmul de lucru cu textul