Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.02 – Programa examenului de doctorat : Dreptul administrativ


Dreptul administrativ

Noţiunea administraţiei publice

Conducerea socială. Noţiuni generale. Trăsăturile caracteristice şi elementele. Conducerea statală ca parte componentă a conducerii sociale. Concept şi principii. Elementele conducerii statale.

Administraţia publică. Concept şi trăsăturile caracteristice. Corelaţia „administraţiei publice” cu „administraţia de stat”, „puterea executivă”, „activitatea cu caracter executiv” ca categorii.

Principiile administraţiei publice şi ale dreptului administrativ. Noţiune şi categorii. Principii constituţionale (fundamentale) ale administraţiei publice. Unele principii de organizare şi funcţionare a administraţiei publice. Principiile dreptului administrativ recomandate de Consiliul Europei.

Dreptul administrativ ca ramură de drept

Dreptul administrativ ca ramură a dreptului. Evoluţia. Noţiunea şi obiectul de reglementare. Metoda de reglementare a dreptului administrativ. Trăsăturile şi locul dreptului administrativ în sistemul de drept.

Corelaţia dreptului administrativ cu alte ramuri de drept. Corelaţia dreptului administrativ cu dreptul constituţional. Corelaţia dreptului administrativ cu dreptul financiar. Corelaţia dreptului administrativ cu dreptul penal. Corelaţia dreptului administrativ cu dreptul procesual penal şi cu dreptul procesual civil. Corelaţia dreptului administrativ cu dreptul internaţional public. Corelaţia dreptului administrativ cu dreptul civil, dreptul familiei, dreptul muncii şi cu alte ramuri ale dreptului privat.

Normele de drept administrativ. Noţiunea şi caracteristica. Structura normelor de drept administrativ. Clasificarea normelor de drept administrativ. Corelaţia normelor de drept administrativ cu alt norme de drept.

Raportul juridic administrativ. Noţiunea şi trăsăturile caracteristice. Conţinutul (elementele) raportului juridic administrativ şi condiţiile de apariţie, modificare sau încetare. Clasificarea raporturilor juridice administrative.

Subiectele dreptului administrativ. Noţiune. Capacitatea juridică administrativă (capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu). Subiectele individuale ale dreptului administrativ. Subiectele colective ale dreptului administrativ.

Izvoarele dreptului administrativ. Concept. Izvoarele materiale ale dreptului administrativ. Izvoarele formale ale dreptului administrativ. Locul şi rolul tratatelor internaţionale. Importanţa hotărîrilor definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. Rolul practicii Curţii Constituţionale, practicii judecătoreşti şi a doctrinei juridice. Sistemul dreptului administrativ. Concepţii. Elementele constitutive.

Dreptul administrativ ca ştiinţă juridică

Dreptul administrativ ca ştiinţă. Noţiune şi obiectul de cercetare. Izvoare.

Corelaţia ştiinţei dreptului administrativ cu alte ştiinţe sociale. Corelaţia dintre ştiinţa dreptului administrativ şi disciplina de studiu „drept administrativ”. Rolul şi sarcinile ştiinţei dreptului administrativ la etapa actuală.

Conceptul autorităţii administraţiei publice

Autoritatea (organul) administraţiei publice. Concept şi trăsături. Corelaţia cu alte autorităţi publice.

Clasificarea autorităţilor administraţiei publice. Clasificare după criteriile ordinii şi modului de constituire, modalităţii de luare a deciziei, competenţei teritoriale şi materiale, alte criterii.

Locul Preşedintelui Republicii Moldova în sistemul autorităţilor publice. Concept. Modul de constituire şi activitate. Atribuţii şi acte. Încetarea mandatului şi responsabilităţi. Raporturile Preşedintelui Republicii Moldova cu alte autorităţi publice în general şi cu autorităţile administraţiei publice în special.

Sistemul autorităţilor administraţiei publice. Noţiune şi elemente constitutive. Raporturile între diferite categorii de autorităţi ale administraţiei publice.

Guvernul Republicii Moldova

Consideraţii generale privind Guvernul. Modul de constituire a Guvernului. Componenţa Guvernului şi statutul juridic al membrului Guvernului. Structurile de pe lîngă Guvern.

Funcţionarea Guvernului. Convocarea şi periodicitatea şedinţelor. Modul de adoptare a deciziilor.

Atribuţiile Guvernului şi clasificarea acestora.

Actele Guvernului. Categorii de acte şi distincţia dintre ele. Modul de semnare, contrasemnare şi intrarea în vigoare.

Încetarea mandatului Guvernului. Durata limită a mandatului Guvernului. Încetarea înainte de termen a mandatului Guvernului.

Responsabilitatea Guvernului. Responsabilitatea politică. Responsabilitatea juridică a membrilor Guvernului.

Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice

Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice. Categorii şi trăsături. Modul de organizare şi funcţionare.

Atribuţiile organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice. Atribuţii comune şi atribuţii specifice.

Actele organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice. Categorii şi distincţia dintre ele. Modalităţi de punere în aplicare (intrare în vigoare).

Autorităţile administraţiei publice locale

Noţiuni generale privind administraţia publică locală. Consideraţii generale privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Principiile de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale. Sistemul autorităţilor administraţiei publice locale.

Consiliile locale şi raionale ca autorităţi deliberative şi reprezentative. Aspecte generale privind modul de constituire. Modul de activitate şi atribuţiile. Actele. Încetarea mandatului.

Primarul şi preşedintele raionului ca autorităţi executive. Modul de constituire. Atribuţii şi acte. Încetarea mandatului.

Primăria, aparatul preşedintelui raionului şi alte servicii publice locale (teritoriale). Modul de constituire şi activitate.

Controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale. Noţiunea, principiile şi scopul controlului administrativ. Subiectele şi obiectele controlului. Felurile controlului administrativ.

Serviciul public

Serviciul public. Concept, principii de bază şi categorii. Funcţionarul public şi funcţia publică. Noţiune şi trăsături. Clasificare. Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public. Instituirea funcţiei publice. Condiţiile de ocupare a funcţiei publice. Modurile de ocupare a funcţiei publice. Temeiurile de apariţie a raporturilor de serviciu. Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici. Incompatibilităţile (restricţiile) faţă de funcţionarii publici. Avansarea în serviciu a funcţionarilor publici. Încetarea raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici.

Stimularea funcţionarilor publici. Importanţă şi categorii.

Răspunderea juridică a funcţionarilor publici. Noţiune şi categorii (feluri).

Formaţiunile obşteşti, întreprinderile, instituţiile şi cetăţenii ca subiecte ale dreptului administrativ

Statutul administrativ-juridic al formaţiunilor obşteşti. Drepturi, obligaţiuni, responsabilităţi în domeniul administraţiei publice.

Statutul administrativ-juridic al întreprinderilor şi instituţiilor. Drepturi, obligaţiuni, responsabilităţi în domeniul administraţiei publice.

Statutul administrativ-juridic al cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor. Drepturi, obligaţiuni, responsabilităţi în domeniul administraţiei publice ale cetăţenilor Republicii Moldova, ale cetăţenilor străini şi ale apatrizilor. Distincţia dintre ele. Rolul cetăţenilor în procesul democratizării administraţiei publice.

Actele administrative

Formele de realizare a administraţiei publice. Noţiune şi categorii. Forme juridice. Contractul administrativ. Forme nejuridice.

Actele administrative ca principala formă de realizare a administraţiei publice. Noţiune şi trăsături. Distincţia actelor administrative de alte acte juridice.

Clasificarea actelor administrative. Clasificare după criteriile conţinutul juridic, natura juridică, caracterul efectelor juridice, modul de aprobare, formă, acţiunea în timp, acţiunea în spaţiu şi asupra cercurilor de persoane, alte criterii.

Cerinţele faţă de actele administrative. Cerinţe faţă de modul de întocmire a proiectului actului administrativ. Cerinţe faţă de modul de aprobare şi punere în aplicare a actului administrativ. Cerinţe faţă de conţinutul actului administrativ.

Nevalabilitatea actelor administrative. Concepţii privind actele administrative nevalabile. Consecinţele nevalabilităţii: anularea, revocarea, suspendarea actului. Abrogarea, rectificarea şi reconstituirea actelor administrative.

Metodele administraţiei publice

Metodele administraţiei publice. Noţiune şi categorii. Corelaţia dintre convingere şi constrîngere în domeniul administraţiei publice. Constrîngerea administrativă. Noţiune, trăsături şi categorii. Măsurile administrative de prevenire. Măsurile administrative de stopare (curmare). Masurile de răspundere administrativă.

Răspunderea disciplinară şi materială (patrimonială)

Răspunderea disciplinară. Noţiune şi temeiurile aplicării. Subiectele abaterii disciplinare.

Sancţiunile disciplinare. Categorii şi ordinea de aplicare.

Răspunderea materială (patrimonială). Noţiune şi temeiuri. Subiectele delictului material (patrimonial). Delimitarea răspunderii materiale de răspundere patrimonială.

Sancţiunile materiale (patrimoniale). Categorii şi ordinea de aplicare a lor.

Răspunderea administrativă (contravenţională) Caracteristică generală. Principii.

Contravenţia administrativă. Noţiune. Semnele contravenţiei administrative. Componenţa juridică a contravenţiei administrative.

Sancţiunile administrative. Noţiune şi ţeluri. Felurile sancţiunilor administrative. Ordinea şi termenele de aplicare a sancţiunilor administrative.

Temeiurile care exclud sau influenţează la aplicarea răspunderii administrative (contravenţionale). Temeiurile care absolvă de răspundere administrativă (contravenţională). Temeiurile care exclud ilegalitatea faptei. Temeiurile care limitează sau exclud aplicarea unor sancţiuni administrative sau a răspunderii administrative (contravenţionale) în general. Temeiurile care influenţează la aplicarea răspunderii administrative (contravenţionale): circumstanţele atenuante şi agravante.

Procedura în cazurile cu privire la contravenţiile administrative (procedura contravenţională)

Procedura în cazurile cu privire la contravenţiile administrative (procedura contravenţională). Conceptul de procedură (proces) administrativ şi locul procedurii în cazurile cu privire la contravenţiile administrative. Caracteristica generală şi aspecte de reglementare a procedurii în cazurile cu privire la contravenţiile administrative.

Principiile şi sarcinile procedurii în cazurile cu privire la contravenţiile administrative. Organele împuternicite să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative. Conceptul de justiţie administrativă. Categoriile organelor împuternicite să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative. Tendinţe.

Etapele (stadiile) procedurii în cazurile cu privire la contravenţiile administrative. Caracteristică generală. Intentarea cazului cu privire la contravenţia administrativă. Examinarea cazului. Pronunţarea deciziei asupra cazului. Atacarea deciziei. Demersul în interesul legii. Executarea deciziei asupra cazului cu privire la aplicarea sancţiunii administrative.

Legalitatea şi disciplina în domeniul administraţiei publice

Legalitatea şi disciplina în domeniul administraţiei publice. Noţiune şi însemnătate. Coraportul dintre legalitate şi disciplină. Coraportul dintre legalitate şi oportunitate.

Sistemul mijloacelor şi formelor de asigurare a legalităţii şi disciplinei în procesul administraţiei publice. Noţiune. Categorii de mijloace de asigurare a legalităţii şi disciplinei în procesul administraţiei publice. Caracteristica generală a formelor de asigurare a legalităţii şi disciplinei în procesul administraţiei publice. Căile de întărire a legalităţii şi disciplinei în domeniul administraţiei publice.

Forme de asigurare a legalităţii şi disciplinei în domeniul administraţiei publice

Principiile controlului (supravegherii) în domeniul administraţiei publice. Controlul formaţiunilor nestatale în domeniul administraţiei publice. Caracteristică generală. Forme de control.

Petiţiile cetăţenilor ca formă de asigurare a legalităţii şi disciplinei în domeniul administraţiei publice. Rolul şi importanţa lor.

Controlul exercitat de Parlament în domeniul administraţiei publice. Modalităţi şi categorii.

Controlul exercitat de Preşedintele Republicii Moldova în domeniul administraţiei publice. Modalităţi şi criterii de realizare.

Controlul exercitat de Curtea Constituţională în domeniul administraţiei publice. Obiectul controlului şi efectele.

Controlul exercitat de Curtea de Conturi în domeniul administraţiei publice. Subiectele şi obiectele controlului. Rolul controlului.

Controlul exercitat de avocaţii parlamentari în domeniul administraţiei publice. Obiectul controlului. Importanţa controlului.

Controlul (supravegherea) administrativ(ă). Controlul administrativ general. Controlul administrativ de specialitate. Supravegherea administrativă.

Controlul judecătoresc în domeniul administraţiei publice. Controlul exercitat în procesul examinării cazurilor penale, civile, administrative şi de contencios administrativ.

Contenciosul administrativ

Contenciosul administrativ. Evoluţie, noţiune şi categorii.

Părţile în litigiile de contencios administrativ. Statul juridic şi categoriile de subiecte.

Obiectul acţiunii în contencios administrativ. Concept şi categorii. Actele exceptate de la contenciosul administrativ.

Competenţa jurisdicţională în contenciosul administrativ. Competenţa materială şi categoriile de instanţe.

Procedura contenciosului administrativ. Sesizarea instanţei de contencios administrativ. Procedura de judecată şi hotărîrea. Căile de atac. Executarea hotărîrii irevocabile.

Administraţia în domeniul economiei naţionale

Administrarea cu economia naţională. Caracteristică generală. Principii şi metode.

Sistemul autorităţilor administraţiei publice ce exercită funcţii executive în domeniul social-economic. Autorităţi publice centrale. Autorităţi ale administraţiei publice locale.

Administraţia în domeniul social-cultural

Administraţia în domeniul social - cultural. Principii şi conţinut.

Sistemul autorităţilor administraţiei publice ce exercită funcţii executive în domeniul social-cultural. Autorităţi publice centrale. Autorităţi ale administraţiei publice locale.

Administraţia în domeniul administrativ-politic şi politicii externe

Administraţia în domeniul administrativ-politic. Principii şi conţinut.

Sistemul autorităţilor administraţiei publice ce exercită funcţii executive în domeniul administrativ-politic. Autorităţi publice centrale. Autorităţi ale administraţiei publice locale.

Administraţia în domeniul politicii externe. Principiile fundamentale. Conţinut. Sistemul autorităţilor publice.

Bibliografie selectivă:

  A. Izvoarele formale
 1. Constituţia Republicii Moldova , (adoptată la 29 iulie 1994 şi în vigoare de la 27 august 1994).
 2. Codul cu privire la contravenţiile administrative (adoptat la 29 martie 1985).
 3. Lege nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldova, 1990, nr. 8, art.191; republicată în Mon. Of. al RM din 26 septembrie 2002, nr. 131-133, art. 1018).
 4. Lege nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova (in continuare Mon .Of. al RM) din 29 ianuarie 2002, nr. 16, art. 53).
 5. Codul electoral adoptat prin Legea nr.1381 - XIII din 21 noiembrie 1997 (Mon. Of. al RM din 8 decembrie 1997, nr. 81, art. 667).
 6. Lege nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală (Mon. Of. al RM din 19 martie 2003, nr. 49, art.211).
 7. Lege nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) (Mon. Of. al RM din 14 ianuarie 1995, nr. 3-4, art. 51).
 8. Lege nr.431-XIII din 19 aprilie 1995 privind statutul municipiului Chişinău (Mon. Of. al RM din 9 iunie 1995, nr. 31-32, art. 340).
 9. Lege nr.457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale (Mon. Of. al RM din 19 decembrie 2003, nr. 248-253, art.998).
 10. Lege nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Mon. Of. al RM din 24 martie 2000, nr. 34, art.231).
 11. Lege nr.436-XV din 6 noiembrie 2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) (Mon. Of. al RM din 12 decembrie 2003, nr. 244-247, art. 972).
 12. Lege nr.741-XIII din 20 februarie 1996 despre Regulamentul cu privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova (Mon. Of. al RM din 4 aprilie 1996, nr. 20-21, art. 216).
 13. Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995 (Mon. Of. al RM din 2 noiembrie 1995, nr. 61, art. 681).
 14. Lege nr.900-XIII din 27 iunie 1996 privind combaterea corupţiei şi protecţionismului (Mon. Of. al RM din 22 august 1996, nr. 56, art. 542).
 15. Lege nr.1263-XIII din 17 iulie 1997 despre Regulamentul de conferire a gradelor de calificare funcţionarilor publici (Mon. Of. al RM din 25 septembrie 1997, nr. 63, art. 528).
 16. Lege nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere (Mon. Of. al RM din 5 septembrie 2002, nr. 124-125, art. 991).
 17. Lege nr.718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele şi alte organizaţii social - politice (Monitorul Oficial, 1991, nr. 11-12, art. 106; republicată în Mon. Of. al RM din 4 mai 2000, nr. 53, art. 340).
 18. Lege nr.979-XII din 24 martie 1992 despre culte (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 3, art. 70).
 19. Lege nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (Mon. Of. al RM din 23 ianuarie 1997, nr. 6, art. 54).
 20. Lege nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii (Mon. Of. al RM din 28 octombrie 1999, nr. 118-119, art. 556).
 21. Lege nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare (Mon. Of. al RM din 31 decembrie 2002, nr. 185-189, art. 1394).
 22. Legea patronatelor nr.976-XIV din 11 mai 2000 (Mon. Of. al RM din 9 noiembrie 2000, nr. 141-143, art. 1013).
 23. Legea sindicatelor nr.1129-XIV din 7 iulie 2000 (Mon. Of. al RM din 19 octombrie 2000, nr. 130-132, art. 919).
 24. Lege nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art. 33) în coraport cu Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Mon. Of. al RM din 22 iunie 2002, nr. 82-86, art. 661).
 25. Lege nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Mon. Of. al RM din 22 martie 2001, nr. 31-34, art. 109).
 26. Lege nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Mon. Of. al RM din 25 august 1994, nr. 2, art. 9).
 27. Lege nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ - teritoriale (Mon. Of. al RM din 11 noiembrie 1999, nr. 124-125, art. 611).
 28. Lege nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Mon. Of. al RM din 6 septembrie 2001, nr. 108-109, art. 836).
 29. Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Mon. Of. al RM din 9 noiembrie 1995, nr. 62-63, art. 692).
 30. Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (Mon. Of. al RM din 10 august 2000, nr. 98-101, art. 709).
 31. Lege nr.275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova (Mon. Of. al RM din 29 decembrie 1994, nr. 20, art. 234).
 32. Lege nr.1286-XV din 25 iulie 2002 cu privire la statutul refugiaţilor (Mon. Of. al RM din 12 septembrie 2002, nr. 126-127, art. 1003).
 33. Lege nr.1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţiune (Mon. Of. al RM din 15 ianuarie 2003, nr. 1-2, art. 2).
 34. Lege nr. 560-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor (Mon. Of. al RM din 2 noiembrie 1995, nr. 61, art. 683).
 35. Lege nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Mon. Of. al RM din 3 octombrie 2003, nr. 208-210, art. 783).
 36. Lege nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (“Moldova Suverană” nr. 22-23 din 30 ianuarie 1991; Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldova, 1990, nr. 12; republicată în Mon. Of. al RM din 31 ianuarie 2002, nr. 17-19, art. 56).
 37. Lege nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (Mon Of. al RM din 8 septembrie 1994, nr. 4, art. 47; republicată în Mon. Of. al RM din 24 ianuarie 2003, nr. 6-8, art. 23).
 38. Lege nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (Mon. Of. al RM din 2 februarie 1995, nr. 7, art. 77; republicată în Mon. Of. al RM din 21 februarie 2003, nr. 25-26, art. 87).
 39. Lege nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari (Mon. Of. al RM din 11 decembrie 1997, nr. 82-83, art. 671).
 40. Lege nr.118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (Mon. Of. al RM din 18 aprilie 2003, nr. 73-75, art. 328).
 41. Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Mon Of. al RM din 18 mai 2000, nr. 57-58, art. 375).
 42. Concepţia cu privire la politica de personal în serviciul public, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1227-XV din 18 iulie 2002 (Mon. Of. al RM din 29 august 2002, nr. 122-123, art. 985).
 43. Concepţia controlului de stat în Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.189-XIII din 19 iulie 1994 (Mon. Of. al RM din 22 septembrie 1994, nr. 6, art. 57).
 44. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 735 din 16 iunie 2003 “Cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale” (Mon. Of. al RM din 20 iunie 2003, nr. 123-125, art. 770).
 45. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 992 din 12 august 2003 “Cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat” (Mon. Of. al RM din 19 august 2003, nr. 182-185, art. 1036).
 46. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 151 din 23 februarie 2001 “Despre aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice” (Mon. Of. al RM din 1 martie 2001, nr. 25-26, art. 186).
 47. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 192 din 1 martie 2004 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante” (Mon. Of. al RM din 12 martie 2004, nr. 42-44, art. 326).
 48. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1104 din 28 noiembrie 1997 “Cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale” (Mon. Of. al RM din 29 ianuarie 1998, nr. 6-7, art. 10).
 49. Programul (măsurile) de activitate al Guvernului Republicii Moldova.
 50. Regulamentele ministerelor, departamentelor şi altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice.

  B. Izvoarele doctrinale

 51. Ioan Alexandru, Structuri, mecanisme şi instituţii administrative, (şcoala naţională de studii politice şi administrative), Bucureşti, 1992; V. I şi V. II (note de curs), editura “Sylvi”, 1996.
 52. Administraţia publică: teorii, realităţi, perspective, Bucureşti: editura “LUMINA LEX”, 1999.
 53. А. П. Алёхин, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов, Административное право Российской Федерации, Москва, 1998 г; 2000, 2001 г etc. – ediţii revăzute.
 54. Emil Bălan, Drept administrativ şi procedură administrativă, Bucureşti: editura “UNIVERSITARĂ”, 2002.
 55. Д. Н. Бахрах, Административное право, общая и особенная часть, Москва, 1997; 2000 г. etc. – ediţii revăzute.
 56. Ion Creangă, Curs de drept administrativ, Vol. I, Chişinău: Editura EPIGRAF. 2003
 57. Antonie Iorgovan, Drept administrativ, partea I şi a II, Bucureşti, 1994.
 58. Административное право, под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова, Москва, 1999 г.
 59. Corneliu Manda, Drept administrativ, Bucureşti, 2000.
 60. Alexandru Negoiţă, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Bucureşti, 1993.
 61. Maria GH. Orlov, Drept administrativ (note de curs), partea I, Chişinău, 1999; partea II; Chişinău, 2000; 2001 – ediţie revăzută.
 62. Mircea Preda, Curs de drept administrativ, partea generală şi specială, Bucureşti, 1995.
 63. Tratat elementar de drept administrativ român, editura “LUMINA LEX”, 1996.
 64. Drept administrativ – partea generală, Bucureşti: editura “LUMINA LEX”, 2000.
 65. Valentin I. Prisăcaru, Tratat de drept administrativ român, partea generală, Bucureşti, 1993; ediţia II-a revăzută -1996, editura “ALL”.
 66. Anton Trăilescu, Drept administrativ. Tratat elementar, Bucureşti: editura “ALL BECK”, 2002.
 67. Pierre – Laurent Frier, Precis de droit administratif, Paris: Editions Montchrestien, 2001.
 68. Peter Leyland and Terry Woods, Textbook on Administrative Law, Fourth Edition, Oxford University Press. 2002.
 69. Административное право зарубежных стран, под ред. док. юр-их наук профессора Козырина А. Н., Москва, 1996 г.
 70. Ioan Alexandru, Drept administrativ comparat, editura “LUMINA LEX”, 2000.