Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.02 – Programa examenului de doctorat : Drept financiar


Drept financiar

Finanţele publice

Noţiune de finanţe publice. Istoricul apariţiei noţiunii de finanţe publice. Deosebirea dintre noţiunea de finanţe publice şi finanţe private.

Concepte privind finanţele publice. Finanţe publice clasice. Finanţe publice moderne. Finanţele publice postmoderne. Structura şi trăsăturile caracteristice ale finanţelor publice. Funcţiile finanţelor publice. Funcţia de repartiţie şi funcţia de control a finanţelor publice. Corelaţia lor. Activitatea financiară a statului. Elementele activităţii financiare ale statului la etapa actuală. Organele de activitate financiară a statului.

Drept financiar – noţiuni generale

Noţiune dreptului financiar. Obiectul şi metoda de reglementare a dreptului financiar. Izvoarele dreptului financiar. Conceptul. Izvoare materiale şi formale. Izvoare comune cu alte ramuri de drept şi izvoare specifice ale dreptului financiar. Norma de drept financiar. Noţiunea. Clasificarea. Structura ei.

Raportul juridic financiar. Elementele specifice ale raportului juridic de drept financiar.

Subiectele dreptului financiar. Statutul persoanei fizice şi juridice. Rezidenţii şi nerezidenţii.

Locul dreptului financiar în sistemul ramurilor de drept. Drept constituţional; Drept administrativ; Dreptul muncii; Drept penal; Drept internaţional public; Drept civil; Drept procesual civil.

Bazele juridice şi principiile activităţii financiare a statului

Principiile generale ale activităţii financiare ale statului. Prevederile constituţionale.

Organele activităţii financiare ale statului. Statutul juridic şi funcţiile lor. Clasificarea lor.

Formele activităţii financiare ale statului. Forma juridică. Forma nejuridică. Corelaţia lor.

Sistemul financiar al Republicii Moldova. Noţiunea. Elementele sistemului financiar la etapa actuală.

Bazele juridice a circulaţiei monetare

Noţiunea şi funcţiile monedei. Istoricul apariţiei noţiunii de monedă. Suma de bani necesară circulaţiei de monetare. Viteza de circulaţie a banilor. Factorii care influenţează suma şi viteza de circulaţie a banilor.

Emisiunea monetară. Competenţa B.N.M. în acest sens. Reglementarea juridică a plăţilor în numerar. Plăţile în numerar efectuate de persoane juridice. Reglementarea juridică a plăţilor fără numerar. Avantajele lor.

Creditul

Creditul. Conceptul şi istoricul apariţiei noţiunii de credit. Clasificarea creditului.

Funcţiile şi rolul creditului în activitatea financiară a statului. Creditul public. Noţiunea. Instrumente generatoare de împrumut intern. Aspectul legal al datoriei publice interne.

Creditul extern. Conceptul. Avantajele şi dezavantajele creditelor externe. Căile de depăşire a situaţiei R. Moldova în domeniul dat.

Dreptul bugetar şi bugetul public naţional

Apariţia, dezvoltarea şi natura juridică a bugetului public naţional. Drept bugetar. Concept. Raportul juridic bugetar. Conceptul. Elementele specifice ale raportului juridic bugetar. Particularităţile raporturilor juridice bugetare.

Conţinutul bugetului. Veniturile bugetare. Cheltuielile bugetare. Cuprinsul B.P.N. de stat. Bugetul de stat. Bugetul asigurărilor sociale de stat. Bugetele locale.

Principiile şi ordinea repartizării veniturilor şi cheltuielilor sistemului bugetar. Reglementarea centralizată, principiul teritorialităţii rtrecerii în fond a veniturilor, principiul autonomiei locale.

Procedura bugetară

Noţiunea şi principiile procedurii bugetare. Elaborarea proiectului bugetului de stat. Metodele utilizate. Organele competente.

Examinarea şi adoptare bugetului de stat. Competenţa parlamentului. Deficitul şi excedentul bugetar. Căile de depăşire a situaţiei date.

Executarea bugetului. Repartizarea lunară a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat. Executarea părţii de venituri. Executarea de casă a bugetului. Executarea părţilor de cheltuieli. Controlul executării bugetare şi darea de seamă cu privire la executarea bugetară. Organele competente.

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Conţinutul economic al bugetului asigurării sociale de stat. Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurării sociale de stat.

Examinarea şi adoptarea bugetului asigurării sociale de stat. Particularităţile adoptării bugetului asigurărilor sociale de stat.

Executarea bugetului asigurării sociale de stat. Particularităţile executării acestui buget. Rolul CNAS în procesul elaborării, adoptării şi executării BASS.

Controlul executării şi darea de seamă cu privire la executarea bugetului asigurării sociale de stat.

Bugetul local

Autonomia finanţelor publice locale. Prevederile internaţionale şi naţionale.

Locul bugetelor locale în cadrul bugetului public naţional.

Procesul bugetar la nivelul colectivităţilor locale.

Elaborarea, adoptarea şi executarea bugetelor autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi doi.

Sistemul veniturilor publice

Elementele definiţiei ale veniturilor bugetare.
Impozitele. Noţiunea clasificarea şi funcţiile lor. Traseele. Noţiunea, funcţiile şi particularităţile lor.

Teoriile privind dreptul statului de a reglementa sistemul de impunere. Teoria sociologică, organică, contractului social, echivalenţei şi solidarităţii.

Obligaţia bugetară. Apariţia şi stingerea ei. Particularităţile obligaţiilor bugetare.

Alte venituri ale statului. Prevederile bugetare referitor la acest capitol.

Sistemul cheltuielilor publice

Noţiunea şi clasificarea cheltuielilor publice. Clasificarea economică, organizaţională şi funcţională.

Noţiunea şi principiile finanţării (principiul legalităţii, repartizării proporţionale).

Structura cheltuielilor publice conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova.

Controlul financiar

Noţiunea, rolul şi funcţiile controlului financiar.
Formele controlului financiar. Controlul financiar preventiv, de gestiune şi posterior.

Metodele tehnice de cadrul financiar. Aspectul doctrinal şi al legislaţiei R.M. referitor la acest capitol.

Procedura executării controlului financiar. Controlul financiar cameral şi la faţa locului .

Actul de control financiar structura şi importanţa lui. Drepturile şi obligaţiile organelor care întocmesc actul de control şi al contribuabililor.

Răspunderea juridică în procesul de executare bugetară

Noţiunea şi rolul răspunderii juridice în procesul de executarea bugetară. Răspunderea administrativă, răspunderea patrimonială şi răspunderea penală.

Formele răspunderii juridice în procesul de executare bugetară.
Răspunderea administrativă, răspunderea patrimonială şi răspunderea penală.

Noţiunea şi felurile sancţiunilor financiare. Prevederile Codului fiscal cu privire la sancţiunile financiare

Bibliografie selectivă:

  A. Izvoarele formale
 1. Constituţia Republicii Moldova( M.O, august 1994 nr.1)
 2. Codul Fiscal al Republicii Moldova
 3. Codul Penal al Republicii Moldova
 4. Codul cu privire la contravenţiile administrative
 5. Legea Republicii Moldova nr.1232 din 15.12.1992 ” cu privire la bani”. ( M.O, din 1993 nr.3)
 6. Legea Republicii Moldova nr. 548 din 12 iulie 1995 „ cu privire la Banca Naţională a Moldovei” ( M.O 12 .10.1995 nr. 56-57)
 7. Legea Republicii Moldova nr. 550 din 21 iulie 1995 ” Instituţiilor financiare” ( M.O 01.01.1996 nr.1)
 8. Legea Republicii Moldova nr. 943-XIII din 18.07.1996 „ Cu privire la datoria de stat şi garanţiile de stat” ( M.O 21 noiembrie 1996, nr. 75-76)
 9. Legea Republicii Moldova nr. 847 din 24 mai 1996 „ privind sistenul bugetar şi procesul bugetar” ( M.O 27 martie 1997, nr.19-20)
 10. Legea Republicii Moldova nr.312 din 08 decembrie 1994 „ privind Curtea de Conturi” ( M.O 02 februarie 1995 nr.7)
 11. Legea „ Contabilităţii” nr.426 din 04 aprilie 1995 ( M.O 25 mai 1995, nr.28)
 12. Legea Republicii Moldova nr. 729 din 15 februarie 1996 „ Cu privire la activitatea de audit” ( M.O 04.04. 1996, nr. 20-21)
 13. Legea Republicii Moldova nr. 489-XIV „ privind sistemul public de asigurari sociale” ( M.O nr.1-4 din 06.01.2000)
 14. Legea Republicii Moldova „privind finanţele publice locale” ( M.O., 19 decembrie 2003)
 15. Legea Republicii Moldova nr.1104-XV din 06.06.2002 „ cu privire la Centrul pentru Combatrea Crimelor Economice şi Corupţiei ”
 16. Hotarîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 969 din 24 iulie 1996 „privind clasificaţia bugetară” ( M.O 07.11.1996 nr.72-73)
 17. Hotarîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.189 din 19 iulie 1994 „concepţia controlului de stat in Republica Moldova” ( M.O 22.09.1994)
 18. Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.764 din 25 .12.1992 „ privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă in economia naţională a Republicii Moldova” ( M.O 11/ 351 din 30.11.1992)
 19. Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 645 di 10 iulie 1997 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul datorie de Stat şi Regulamentul cu privire la registrul garanţilor de stat pentru împrumuturi” ( M.O, 21 august 1997, nr.54-55)
 20. Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998 „ Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontarilor in numerar”( M.O 09 iulie 1998 nr. 62-63)
 21. Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr.418 din 06.06.2001 „ Regulamentul Departamentului Vamal al Republicii Moldova” ( M.O 22.06.2001 nr.64-66)
 22. Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 778 din 08 iulie 2004 „ cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii aparatului central şi a efectivului Ministerului Finanţelor” ( M.O 16 iulie 2004 nr.112-118)
 23. B.N.M. Hotarîre nr.24/11-02 din 12.07.1996 „ Regulamentul privind modul de eliberare a mijloacelor pentru necesităţile de neamînat” ( M.O nr.64/78 din 07.10 1996)
 24. B.N.M. Hotarîre nr.150 din 2003 „ cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plaţilor fară numerar pe teritoriul Republicii Moldova” M.O 141-145/196 din 11.07.2003
  B. Izvoarele doctrinale
 25. I. Gliga „ Drept Financiar Public” , Bucureşti 1994
 26. Mircea-Ştefan Minea „ Dreptul Finanţelor Publice”, Cluj-Napoca 1995
 27. C. Albuţ „ Drept Finaciar” Iaşi 1995
 28. I. Condor „ Drept Fiscal şi Finaciar” Bucureşti 1996
 29. I. Gliga „ Drept Financiar” Cluj- Napoca 1996
 30. I. Gliga „ Drept Financiar” Bucereşti 1998
 31. Gh. Bistriceanu „ Finanţe” Bucureşti 1998
 32. Radu Stancu „ Dreptul Financiar Public” Bucureşti 1998
 33. E. Bălan „ Drept Financiar” Bucureşti 1999
 34. E. Bălan „ Administrarea finanţelor publice locale” Bucureşti 1999
 35. P. Lăzăroiu „ Drept Finaciar-Fiscal” Bucureşti 1999
 36. D.D. Şaguna „ Drept Financiar şi Fiscal” Bucureşti 2000
 37. Tatiana Manole „ Finanţe Publice Locale” Chişinau 2000
 38. Const. N. Ciotei „Finanţe” Bucureşti 2000
 39. T. Moşteanu „ Finanţe publice”, Bucureşti 2001
 40. I. Văcărel „ Finanţe publice”, Bucureşti 2001
 41. I. Condor , R. Stancu „ Drept Financiar şi Fiscal Român” Bucureşti 2002
 42. T. Manole „ Finanţe Publice Locale” Chişinau 2003
 43. Emil Bălan „ Drept Financiar” Bucureşti 2003
 44. Angela Secrieru „ Finanţele Publice” Chişinau 2004
 45. Л.М. Крамаровский « Ревизия и контроль» Москва 1996
 46. Н.В. Гуреев « Налоговое право» Москва 1995
 47. В.В. Коровкин « Подкотовка к налоговой проверке» Москва1996
 48. С. Ч. Пепеляев « Осноы налогового право» Москва1996
 49. М. В. Мандрица, Д.Н. Дружинин « Финансовое право» Ростов-на-Дону 1999
 50. Е. Ю. Трачева « Финансовое право» Москва 1999
 51. Н.И. Химичева « Финансовое право» Москва 2000
 52. О.Н. Горбунова « Финансовое право» Москва 2000