Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.02 – Programa examenului de doctorat : Drept ecologic


Drept ecologic

Caracteristica generală a interacţiunii dintre societate şi natură. Noţiuni şi termeni ecologo-juridici.

Formele de interacţiune dintre societate şi natură, dezvoltarea lor la etapa actuală.

Ecologie. Ecologia socială şi juridică. Mediul înconjurător. Obiectele naturale. Resursele naturale.Fondual ariilor naturale protejate de stat.

Criza ecologică. Problemele menţinerii echilibrului ecologic.

Poluarea şi degradarea mediului natural. Epuizarea resurselor naturale şi consecinţele acesteia.

Problemele ecologice principale de nivel internaţional, regional (transfrontier) şi naţional şi căile de depăşire a acestora.

Drepturile şi obligaţiunile ecologice ale cetăţenilor şi ONG-lor

Noţiunea şi categoriile de drepturi ecologice ale cetăţenilor şi ONG-lor reglementare de legislaţia Republicii Moldova.

Drepturile ecologice reglementate de legislaţia internaţională de mediu. Metodele de apărare a drepturilor ecologice ale cetăţenilor şi ONG-lor. Obligaţiunile ecologice ale cetăţenilor.

Noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului ecologic

Apariţia şi dezvoltarea dreptului ecologic la etapa actuală.

Funcţiile ecologice a statului şi dreptului. Politica ecologică a statului.

Raporturile juridice ecologice. Normele juridice ecologice.

Noţiunea dreptului ecologic ca ramură de drept. Corelaţia dintre dreptul ecologic şi alte ramuri de drept.

Principiile dreptului ecologic.

Metodele de reglementare a raporturilor juridice ecologice. Sistemul dreptului ecologic.

Izvoarele dreptului ecologic

Apariţia şi dezvoltarea legislaţiei ecologice. Noţiunea şi particularităţile şi clasificarea izvoarelor dreptului ecologic.

Bazele constituţionale ale legislaţiei ecologice. Legile Republicii Moldova - izvoare ale dreptului ecologic. Acte subordonate legilor - izvoare ale dreptului ecologic. Normele ecologizate ale altor ramuri de drept.

Importanţa practicii judiciare la reglementarea raporturilor ecologice.

Dreptul de proprietate asupra obiectelor naturii şi resurselor naturale

Noţiunea şi particularităţile dreptului de proprietate asupra obiectelor naturii şi resurselor naturale.

Fondurile resurselor naturale – obiecte ale dreptului de proprietate.

Subiectele dreptului de proprietate asupra obiectelor naturii şi resurselor naturale.

Conţinutul dreptului de proprietate asupra obiectelor naturii şi resurselor naturale.

Formele şi metodele de apărare a dreptului de proprietate asupra obiectelor naturii şi resurselor naturale.

Dreptul de beneficiere obiectelor asupra naturii şi resurselor naturale

Noţiunea, particularităţile şi tipurile dreptului de beneficiere asupra obiectelor naturii şi resurselor naturale. Particularităţile gestionării resurselor naturale.

Principiile dreptului de beneficiere asupra obiectelor naturii şi resurselor naturale.

Obiectele dreptului de beneficiere.

Subiectele dreptului de beneficiere.

Conţinutul dreptului de beneficiere.

Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Temeiurile de apariţie, modificare şi stingere a dreptului de beneficiere.

Administrarea de stat în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale

Noţiunea, funcţiile şi metodele de administrare în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale.

Sistemul organelor administrării de stat în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale.

Cadastrele resurselor naturale, noţiunea, tipurile, conţinutul, importanţa juridică.

Particularităţile mecanismului economic de gestionare a resurselor naturale.

Normarea şi standardizarea calităţii mediului.

Competenţa Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

Reglementarea juridică a expertizei ecologice şi evaluării impactului asupra mediului înconjurător. Controlul ecologic.

Expertiza ecologică: noţiune, principii, categorii, mod de efectuare.

Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.

Controlul ecologic: noţiune, scopuri, forme şi mod de efectuare.

Atribuţiile inspectorului de stat pentru ecologie.

Reglementarea juridică a auditului ecologic.

Reglementarea juridică a monitoringului ecologic.

Răspunderea ecologico – juridică

Noţiunea şi particularităţile răspunderii ecologico – juridice.

Noţiunea, componenţa şi tipurile contravenţiilor ecologice. Prejudiciul cauzat mediului – element important a contravenţiilor ecologice.

Formele răspunderii ecologico – juridice: penală contravenţională, civilă, materială (de taxă) specială.

Formele juridice de recuperare a prejudiciului economic şi ecologic cauzat mediului înconjurător.

Locul şi rolul organelor de ocrotire a normelor de drept în combaterea contravenţiilor ecologice.

Regimul juridic de utilizare şi protecţie a terenurilor

Pămîntul – element al mediului, obiect de folosire şi protecţie. Fondul funciar.

Scopurile şi sarcinile de protecţie a terenurilor.

Măsurile juridice de protecţie calitativă şi cantitativă a terenurilor.

Stimularea economică a folosirii raţionale şi protecţiei terenurilor.

Regimul special de protecţie a terenurilor de calitate superioară şi celor irigate.

Răspunderea juridică pentru nerespectarea legislaţiei funciare.

Regimul juridic de utilizare şi protecţie a subsolului

Subsolul ca obiect de protecţie şi utilizare.

Noţiunea şi componenţa fondului de stat al subsolului.

Codul subsolului al Republici Moldova.

Administrarea fondului subsolului. Clasificarea zăcămintelor minerale utile şi importanţa ei juridică.

Cadastrul de stat al manifestărilor de zăcăminte minerale utile şi al obiectivelor din subteran.

Dreptul de beneficiere asupra subsolului. (Noţiunea, tipurile, obiecte, subiecte, temeiurile de apariţie şi stingere).

Autorizarea prin licenţă a folosirii subsolului. Regimul juridic al terenurilor fondului subsolului.

Protecţia juridică a subsolului.

Controlul şi supravegherea protecţiei şi utilizării subsolului.

Răspunderea juridică pentru nereaspectarea legislaţiei subsolului.

Regimul juridic de protecţie şi utilizare a apelor

Apele ca obiect de protecţie şi utilizare.

Noţiunea şi componenţa fondului de stat al apelor.

Normele juridice şi raporturile juridice acvatice. Codul apelor al Republicii Moldova.

Administrarea Fondului apelor.

Cadastrul de stat al apelor. Schemele de utilizare şi protecţie a apelor.

Dreptul de beneficiere a apelor: noţiunea, tipuri, subiecte, obiecte. Ordinea de atribuire în folosinţă a apelor. Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor acvatici.

Regimul juridic al zonelor şi fîşiilor de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă.

Protecţia juridică a apelor, contra poluării, epuizării şi degradării. Răspunderea juridică pentru nerespectarea legislaţiei apelor.

Regimul juridic de protecţie şi utilizare a fondului forestier

Pădurile – obiect de protecţie şi utilizare.

Fondul forestier şi componenţa lui.

Normele juridice şi raporturile juridice silvice. Codul silvic al Republicii Moldova.

Evidenţa de stat a pădurilor. Cadastrul silvic de stat.

Clasificare pădurilor în grupe şi categorii funcţionale.

Administrarea fondului forestier. Amenajările silvice.

Dreptul de beneficiere a fondului forestier: noţiunea, subiectele, obiectele, temeiurile de apariţie şi stingere.

Protecţia juridică a fondului forestier.

Răspunderea juridică pentru nerespectarea legislaţiei silvice.

Regimul juridic de utilizare şi protecţie a regnului animal

Regnul animal ca obiect de utilizare şi protecţie.

Fondul de stat al regnului animal.

Legislaţia privind protecţia regnului animal.

Administrarea activităţilor ce ţin de protecţia şi utilizarea regnului animal.

Cadastrul regnului animal.

Dreptul de beneficiere a regnului animal: noţiunea, subiectele, obiectele, temeiurile de apariţie şi stingere.

Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Reglementarea juridică a vînatului şi piscuitului: noţiunea, tipurile. Recuperarea prejudiciului cauzat regnului animal prin vînat şi pescuit în mod ilegal.

Măsurile juridice de protecţie a regnului animal. Răspunderea juridică pentru nerespectarea legislaţiei regnului animal.

Protecţia juridică a aerului atmosferic.

Aerul atmosferic ca obiect de protecţie.

Legislaţia privind aerul atmosferic.

Măsurile juridice de protecţie a aerului atmosferic. Evidenţa de stat a influenţei negative asupra aerului atmosferic.

Normarea calităţii aerului atmosferic: limitele admisibile de evacuare în atmosferă a substanţelor nocive. Concentraţia maximă admisibilă a poluanţilor din atmosferă. Limitele admisibile de influenţă asupra aerului atmosferic.

Controlul stării aerului atmosferic.

Răspunderea pentru nerespectarea legislaţiei privind protecţia aerului atmosferic.

Regimul juridic al Fondului ariilor naturale protejate de stat

Noţiunea, clasificarea şi funcţiile ariilor naturale protejate de stat.

Regimul juridic al rezervaţiilor ştiinţifice.

Regimul juridic al monumentelor naturii.

Regimul juridic al ariilor naturale care sunt în proces de organizare.

Regimul juridic al celorlalte arii naturale incluse în clasificare Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii.

Arii naturale neincluse în clasificare UICN.

Protecţia internaţională a mediului înconjurător

Noţiunea şi obiectele protecţiei internaţionale a mediului înconjurător.

Izvoarele protecţiei internaţionale a mediului.

Harta internaţională a naturii.

Organizaţiile internaţionale ale protecţiei mediului înconjurător.

Conferinţele internaţionale în domeniul protecţiei mediului înconjurător.

Normele juridice internaţionale de protecţie a spaţiului cosmic, aerian, a oceanului mondial, a vegetaţiei şi regnului animal.

Bibliografie selectivă:

 1. Башмаков Г.К., Правовое регулирование разведки и разработки общераспространенных полезных ископаемых, Москва 1978.
 2. Петров В.В., Правовая охрана природы, Москва 1984.
 3. Шестерюк А.С., Вопросы кодификации законодательство об охране окружающей среды, Ленинград 1984.
 4. Полянская Г.М., Актуальные вопросы лесного законодательства, Москва 1985.
 5. Петров В.В., Советское природно-ресурсное право и правовая охрана окружающей среды, Москва 1987.
 6. Петров В.В., Экологическое право России, Москва 1996.
 7. Бринчук М.М., Экологическое право, Москва 1998
 8. Бринчук М.М., Экологическое право, Москва.,2002
 9. Ермаков Б.В., Сухарев А., Экологическое право России, Москва 1997
 10. Веденин Н.Н.,Экологическое право, Москва 2000
 11. Веденин Н.Н., Экологическое право (вопросы и ответы) Москва 1999
 12. Замфир П.А, Замфир Н.А., Экологическое право (учебное пособие в схемах).,Кишинев 2002.
 13. Ерофеев Б.В., Экологическое право , Москва.,2002
 14. Ерофеев Б.В., Экологическое право России, Москва 2002
 15. Lupan E., Dreptul mediului, Cluj 1995.
 16. Marinescu D., Dreptul mediului înconjurător, Bucureşti 1996, ediţia a 3
 17. Lupan E., Dreptul mediului, Bucureşti 1996, partea generală.
 18. Lupan E., Dreptul mediului, Bucureşti 1997, partea specială.
 19. Duţu M., Dreptul mediului, tratat, Bucureşti 1998.
 20. Lupan E. Dicţionar de protecţia mediului, Bucureşti 1997.
 21. Zamfir P., Trofimov I., Dreptul mediului, partea generală, Chişinău 1998.
 22. Zamfir P., Dreptul mediului, partea specială, Chişinău 1998.
 23. Trofimov I., Dreptul mediului, partea specială, Chişinău 2000.
 24. Arcadie Capcelea, Dreptul Ecologic,Chisinau 2000.
 25. Arcadie Capcelea .The Republic of Moldova towards to the sustainable development.Chisinau,1996.
 26. BALL & BELL ON “ Environmental law”, fifth edition,.Blackstone Press., British Library 2000.