Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

12.00.02 – Programa examenului de doctorat : Drept politienesc


Drept poliţienesc

Autonomia dreptului poliţienesc

Supremaţia principiului de ordine în stat. Noţiunea ordinii sociale sau ordinii de stat, ordinii publice, securităţii publice şi ordinii de drept.

Dreptul de poliţie al statului. Aspectul poliţienesc (drept de poliţie) al activităţii statale. Locul şi rolul dreptului de poliţie în cadrul altor funcţii fundamentale ale statului.

Originea şi sensurile noţiunii de poliţie. Originea etimologică al cuvântului „poliţie”. Unele viziuni privind definirea poliţiei.

Funcţiile sociale ale poliţiei. Menirea poliţiei în statul de drept. Esenţa funcţiilor sociale ale poliţiei. Acţiunea de informare (culegere de informaţii). Acţiunea de pază. Acţiunea de prevenire. Acţiunea de restabilire a situaţiei anterioare. Acţiunea represivă, de coerciţie, sancţionare. Acţiunea de orientare, îndrumare, direcţionare, inclusiv informarea opiniei publice şi a puterilor din stat.

Caracterele dreptului poliţienesc. Apartenenţa dreptului poliţienesc la dreptul public. Caracterul complex al dreptului poliţienesc. Caracterul dinamic al dreptului poliţienesc. Caracterul unitar al dreptului poliţienesc.

Obiectul şi sistemul dreptului poliţienesc

Definiţia dreptului poliţienesc şi obiectul dreptului poliţienesc. Definiţia dreptului poliţienesc. Elementele constitutive ale definiţiei de drept poliţienesc. Tipurile de raporturi sociale reglementate de normele dreptului poliţienesc.

Metoda dreptului poliţienesc. Semnificaţia metodei în dreptul poliţienesc. Rolul dominant al interdicţiilor în reglementarea juridică a raporturilor sociale poliţieneşti. Noţiunea şi categoriile interdicţiilor. Influenţa statutului juridic al subiectelor activităţii poliţieneşti asupra formării metodei de drept poliţienesc.

Sistemul dreptului poliţienesc. Definiţia sistemului dreptului poliţienesc. Elementele structurale ale sistemului dreptului poliţienesc. Criteriile de configurare ale sistemului dreptului poliţienesc. Grupurile principale a normelor de drept în sistemul dreptului poliţienesc.

Ştiinţa dreptului poliţienesc

Dreptul poliţienesc ca ştiinţă. Noţiunea de ştiinţă a dreptului poliţienesc. Părţile ştiinţei dreptului poliţienesc: Partea generală. Partea specială. Metodele de cercetare în ştiinţa dreptului poliţienesc: logică, istorică, statistică şi comparativă.

Legătura dreptului poliţienesc cu alte discipline de drept şi cu alte ştiinţe. Raporturile dreptului poliţienesc cu morala. Raporturile dreptului poliţienesc cu diverse ramuri ale dreptului public.

Normele juridice de drept poliţienesc

Noţiunea normelor juridice de drept poliţienesc. Noţiunea şi trăsăturile generale a normelor juridice de drept poliţienesc. Trăsăturile specifice normelor juridice de drept poliţienesc. Structura normelor juridice de drept poliţienesc. Codificarea normelor de drept poliţienesc.

Tipologia normelor juridice de drept poliţienesc. Categorii de norme juridice de drept poliţienesc. Criteriile de clasificare a normelor juridice de drept poliţienesc.

Izvoarele dreptului poliţienesc. Noţiunea izvorului de drept poliţienesc. Constituţia. Legea. Decretele Preşedintelui Republicii. Ordonanţele şi Hotărârile Guvernului. Actele normative departamentale. Acordurile administrative. Actele normative emise de organele administraţiei publice centrale şi locale. Actele normative internaţionale.

Raporturile juridice de drept poliţienesc

Noţiunea şi esenţa raporturilor juridice de drept poliţienesc. Noţiunea şi trăsăturile generale a raporturilor juridice de drept poliţienesc. Trăsăturile specifice raporturilor juridice de drept poliţienesc. Izvoarele raporturilor juridice de drept poliţienesc. Subiectul, obiectul şi conţinutul raporturilor juridice de drept poliţienesc.

Tipologia raporturilor juridice de drept poliţienesc. Categoriile de raporturi de drept poliţienesc: raporturi juridice interne şi externe, raporturi juridice reglementate şi protejate, raporturi juridice generale şi speciale (individuale), raporturi juridice de subordonare sau pe verticală, raporturi juridice de colaborare sau pe orizontală, raporturi juridice materiale şi procedurale.

Principiile dreptului poliţienesc

Noţiunea principiilor dreptului poliţienesc. Sensul etimologic al cuvântului „principiu”. Noţiunea principiilor dreptului poliţienesc. Importanţa cunoaşterii şi respectării principiilor dreptului poliţienesc. Tipologia principiilor dreptului poliţienesc.

Principiile juridico-politice. Principiul legalităţii. Principiul umanismului şi echităţii sociale. Principiul conlucrării şi participării active a cetăţenilor în activitatea poliţienească. Principiul realizării activităţii poliţieneşti din numele comunităţii.

Principiile juridico-organizaţionale. Realizarea menţinerii ordinii publice ca un organism sistemic. Promtitudinea, operativitatea şi mobilitatea forţelor şi mijloacelor. Combinarea trăsăturilor teritoriale cu cele funcţionale ale activităţii poliţieneşti. Combinarea eficientă a conducerii unice şi uniforme, conducerii colegiale şi responsabilităţii fiecăruia. Continuitatea şi orientarea profilactică a activităţii poliţieneşti. Planificarea. Îmbinarea cunoştinţelor teoretice şi practicii avansate. Păstrarea secretului profesional.

Sistemul organelor poliţieneşti

Noţiunea organelor poliţieneşti şi constituirea lor în sistem. Noţiunea organelor poliţieneşti. Sistemul organelor poliţieneşti: armata, organele de securitate, organele de ordine, alte organe preocupate de asigurarea ordinii publice şi securităţii de stat.

Diversitatea organelor poliţeneşti. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Departamentul Trupelor de Grăniceri.

Statutul juridic al funcţionarilor de poliţie

Consideraţii generale. Definirea noţiunii de de poliţist. Condiţiile principale: titularizarea într-un grad al ierarhiei militare, funcţia permanentă în executarea autorităţilor legale, instituţie poliţienească de stat.

Funcţia publică poliţienească. Definiţiile funcţiei publice adoptate de diferite sisteme de drept. Funcţia publică în sens organic, în sens formal şi în sens material. Definiţia funcţiei publice poliţieneşti.

Drepturile generale ale poliţistului. Drepturi conferite pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale prevăzute de Legea cu privire la poliţie, Codul penal, Codul de procedură penală, Codul cu privire la contravenţiile administrative şi de alte legi speciale care au ca obiect definirea şi coordonarea modalităţilor juridice pentru îndeplinirea actului de justiţie. Drepturi personale.

Obligaţiile generale ale poliţistului. Obligaţiile profesionale. Obligaţiile personale. Obligaţiile stipulate în Codul de conduită pentru poliţişti.

Naşterea, modificarea şi încetarea raportului de serviciu al poliţiştilor. Cerinţele privind angajarea la serviciu în poliţie. Ordinea de selectare a candidaţilor la serviciul în poliţie. Particularităţile satisfacerii serviciului.

Răspunderea juridică a funcţionarilor de poliţie

Răspunderea disciplinară a poliţistului. Obligaţiile poliţistului faţă de disciplina militară. Mijloacele de realizare a disciplinei militare. Principalele fapte ale poliţiştilor care constituie abateri şi se pedepsesc disciplinar. Sancţiunile disciplinare. Drepturile şi competenţa şefilor de a pedepsi. Procedura disciplinară: constatarea şi cercetarea abaterii disciplinare; aplicarea şi executarea pedepselor disciplinare. Consiliile de onoare.

Răspunderea penală a poliţiştilor. Infracţiunile de serviciu. Alte infracţiuni având ca subiect activ poliţistul.

Răspunderea materială. Noţiunea, natura juridică şi limitele răspunderii materiale. Cauzele care înlătură răspunderea materială a poliţiştilor. Stabilirea şi recuperarea pagubelor. Căile de atac.

Alte forme ale răspunderii juridice a poliţistului. Răspunderea civilă. Răspunderea contravenţională.

Procedura poliţienească în domeniul contravenţiilor

Noţiunea, trăsăturile esenţiale şi elementele constitutive ale contravenţiei. Caracteristica contravenţiei ca faptă antisocială. Trăsăturile esenţiale ale contravenţiei. Elementele constitutive ale contravenţiei.

Cauzele care exclud caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenţională a făptuitorului. Extrema necesitate. Legitima apărare. Iresponsabilitatea. Absolvirea de răspunderea contravenţională. Prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale. Prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale.

Sancţiunile contravenţionale şi regulile generale de aplicare a lor. Regulile generale de aplicare a sancţiunii. Circumstanţele, ce atenuează şi agravează răspunderea contravenţională.

Procedura constatării contravenţiilor. Întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţiile comise. Cauzele în care nu se întocmeşte proces-verbal. Alte probe care contribuie la constatarea contravenţiei.

Procedura examinării şi aplicării sancţiunilor contravenţionale. Locul, termenele şi modul de examinare a cazurilor contravenţionale. Circumstanţele, ce urmează a fi clarificate în timpul examinării. Procesul-verbal asupra examinării. Pronunţarea şi felurile deciziilor. Anunţarea deciziei şi înmânarea copiei deciziei. Informarea obştimii privind decizia pronunţată.

Căile de atac. Executarea sancţiunilor contravenţionale. Plângerea împotriva deciziei asupra cazului contravenţional, modul şi termenul de depunere. Protestul împotriva deciziei asupra cazului contravenţional. Termenul de examinare. Hotărârea instanţei cu privire examinarea plângerii şi protestului. Atacarea deciziei judecătoriei de sector. Procedura examinării plângerilor şi protestelor în recurs. Modul de executare a deciziilor cu privire la sancţiunile contravenţionale.

Cooperarea poliţienească internaţională

Conceptul cooperării poliţieneşti internaţionale. Însemnătatea cooperării poliţieneşti internaţionale. Definiţia cooperării poliţieneşti internaţionale. Obiectul cooperării internaţionale. Cadrul juridic al cooperării internaţionale.

Domeniile cooperării poliţieneşti internaţionale. Combaterea infracţiunilor internaţionale. Pericolul infracţiunilor internaţionale pentru pacea şi securitatea internaţională.

Formele cooperării. După numărul părţilor contractante: bilaterală; multilaterală. În funcţie de interesele regionale şi a poziţiei geografice a contractanţilor: regională; continentală; universală. După conţinutul actului încheiat: simplă – cu unu două obiective; multiplă (complexă) – cu mai multe obiective. Categoriile de cooperarea poliţienească macro, medie şi micro.

Cooperarea poliţienească în cadrul O.I.P.C. – Interpol. Naşterea şi dezvoltarea cooperării poliţieneşti internaţionale la scară universală. Misiunile generale ale O.I.P.C. – Interpol.

Deontologia poliţienească

Norme generale de comportare ale poliţiştilor. Etimologia eticii poliţieneşti. Domeniul de aplicare a codului deontologic. Calificările, angajarea şi devotamentul personalului poliţiei. Pregătirea personalului poliţiei.

Reguli specifice conduitei funcţionarilor care execută puteri poliţieneşti. Codul de conduită pentru poliţişti. Principii directorii privind acţiunea / intervenirea poliţiei. Situaţii specifice: anchetele poliţiei; Reţinerea şi arestarea. Respectarea vieţii private şi alte drepturi.

Metodele activităţii poliţieneşti

Supravegherea administrativă şi ajutorul poliţienesc. Noţiunea şi esenţa supravegherii administrative. Obiectivele supravegherii administrative. Trăsăturile esenţiale ale supravegherii administrative. Tipurile supravegherii administrative. Metodele supravegherii administrative. Direcţiile supravegherii administrative. Noţiunea ajutorului poliţienesc. Trăsăturile generale ale ajutorului poliţienesc.

Convingerea administrativă. Definirea convingerii administrative. Scopul convingerii. Formele convingerii administrative. Corelaţia convingerii cu constrângerea.

Constrângerea administrativă. Definirea constrângerii administrative. Scopul constrângerii. Trăsăturile esenţiale ale constrângerii. Criteriile de clasificare a măsurilor de constrângere administrativă. Formele constrângerii. Măsuri de preîntâmpinare sau preventive. Măsurile de reprimare sau represive.

Formele activităţii poliţieneşti

Noţiunea, trăsăturile esenţiale şi tipologia formelor activităţii poliţieneşti. Noţiunea şi esenţa formelor activităţii poliţieneşti. Trăsăturile esenţiale ale formelor activităţii poliţieneşti. Criteriile de clasificare ale formelor activităţii poliţieneşti. Tipurile formelor activităţii poliţieneşti: emiterea actelor juridice; încheierea acordurilor administrative; alte activităţi cu semnificaţii juridice; Actele pregătitoare; operaţiunile tehnico-materiale.

Formele activităţii poliţieneşti producătoare de efecte juridice. Consideraţii generale. Noţiunea formelor activităţii poliţieneşti producătoare de efecte juridice. Noţiunea actului poliţienesc. Trăsăturile actului poliţienesc. Corelaţia actului poliţienesc cu alte acte juridice. Categoriile de acte poliţieneşti. Actele normative. Actele individuale. Formele acordurilor. Acorduri administrative. Acorduri civile. Acorduri internaţionale. Depunerea jurământului. Organizarea şi desfăşurarea atestării poliţiştilor.

Formele activităţii poliţieneşti care nu produc efecte juridice. Noţiunea formelor activităţii poliţieneşti care nu produc efecte juridice. Caracterul intern şi extern al formelor activităţii poliţieneşti care nu produc efecte juridice. Categoriile şi trăsăturile esenţiale ale formelor activităţii poliţieneşti care nu produc efecte juridice. Caracteristica actelor pregătitoare sau organizaţionale, tipurile lor. Caracteristica operaţiunilor sau activităţilor tehnico – materiale, tipurile lor.

Natura juridică a puterilor poliţieneşti de asigurare a procedurii contravenţionale

Aducerea contravenientului. cadrul juridic; scopul aducerii; locul aducerii; motivele legale; competenţa; modalitatea aducerii; raportul funcţionarului cu privire la aducerea contravenientului.

Reţinerea administrativă. noţiunea; competenţa; cadrul juridic; scopul; motivele legale; procedura reţinerii; interdicţiile privind reţinerea anumitor categorii de persoane; termenele reţinerii; procesul-verbal cu privire la reţinerea administrativă.

Controlul corporal şi controlul obiectelor. cadrul juridic; scopul; motivele legale; procedura controlului; procesul-verbal cu privire la controlul corporal şi controlul lucrurilor.

Ridicarea mijloacelor de transport, a obiectelor şi documentelor. competenţa; cadrul juridic; scopul; motivele legale; procedura ridicării; procesul-verbal cu privire la ridicarea mijloacelor de transport, a obiectelor şi documentelor; locul păstrării.

Înlăturarea de la conducerea mijlocului de transport şi examinarea stării de ebrietate. competenţa; cadrul juridic; scopul; motivele legale; procedura înlăturării; procedura îndreptării la examinarea stării de ebrietate; îndreptarea; concluzia expertului.

Natura juridică a puterilor poliţieneşti represiv-speciale

Aplicarea forţei fizice şi mijloacelor speciale. Noţiunea. Categoriile şi caracteristica generală a puterilor poliţieneşti speciale. Cadrul juridic. Scopul. Condiţiile şi limitele aplicării forţei fizice şi a mijloacelor speciale. Temeiurile aplicării forţei fizice. Motivele aplicării mijloacelor speciale. Tipurile mijloacelor speciale. Particularităţile aplicării unor mijloace speciale. Procedura aplicării forţei fizice şi a mijloacelor speciale. Interdicţii privind aplicarea forţei fizice şi a mijloacelor speciale. Aspectele moral şi psihologic al aplicării forţei fizice şi a mijloacelor speciale.

Uzul de arme. Cadrul juridic. Scopul. Condiţiile şi limitele aplicării armei de foc. Temeiurile aplicării armei de foc. Noţiunea aplicării şi folosirii armei de foc. Interdicţii privind aplicarea şi folosirea armei de foc. Procedura aplicării puterilor poliţieneşti speciale. Aspectele moral şi psihologic al aplicării şi folosirii armei de foc. Reguli de securitate în mânuirea armelor de foc. Reguli şi principii generale privind tactica intervenţiei poliţieneşti cu aplicarea armei de foc.

Regimul legalităţii în activitatea poliţienească. Noţiunea şi esenţa legalităţii în activitatea poliţienească. Noţiunea legalităţii. Necesitatea asigurării legalităţii în activitatea poliţienească. Noţiunea controlului ca mijloc de asigurare a legalităţii. Obiectivele controlului.

Mijloacele de asigurare a legalităţii în activitatea poliţienească. Controlul parlamentar asupra activităţii organelor poliţieneşti. Direcţiile, formele şi metodele controlului parlamentar. Controlul administrativ asupra activităţii organelor poliţieneşti. Controlul administrativ intern. Controlul administrativ ierarhic. Controlul administrativ extern. Controlul din partea comunităţii.

Contenciosul administrativ. Controlul jurisdicţional asupra activităţii organelor poliţieneşti. Supravegherea procurorului.

Organizarea şi desfăşurarea controlului ierarhic. Formele de control: Inspectarea, verificarea de control, controlul frontal, ieşire cu destinaţie specială, control zonal, control orizontal sau de linie, revizia activităţii financiare şi gospodăreşti. Formele şi metodele de control.

Bibliografie selectivă:

  A. Izvoarele formale
 1. Declaraţia Universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948 ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1998, volumul 1, pag.11.
 2. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat la 16 decembrie 1966 la New-York.
 3. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale din 16 decembrie 1966, ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1998, volumul 1, pag.18.
 4. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 04.11.1950, ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1998, volumul 1, pag.341.
 5. Convenţie împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1998, volumul 1, pag.129.
 6. Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante din 26 noiembrie 1987, ediţia oficială "Tratate internaţionale", 1998, volumul 1, pag.331.
 7. Codul de conduită pentru poliţişti adoptat prin Rezoluţia Adunării Generale nr.14169 din 17.12.1979.
 8. Declaraţia cu privire la poliţie elaborată în 1979 de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
 9. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994.
 10. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003, publicat în Monitorul Oficial nr.104-110 (1197-1203) din 7 iunie 2003.
 11. Codul cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova, adoptat prin legea RSSM la 29 martie 1985 cu modificările până la 1 mai 2003.
 12. Legea Republicii Moldova nr.338-XIII din 15.12.1994 „Privind drepturile omului”, publicată în M.O. nr. 13/127 din 02.03.1995.
 13. Legea Republicii Moldova nr.416-XII din 18.12.90 „Cu privire la poliţie”, republicată în Monitorul Oficial nr.17-19 din 31.01.2002.
 14. Legea Republicii Moldova nr.118-XV din 14.03.2003 „Cu privire la procuratură”, publicată în Monitorul Oficial nr.73-75/328 din 18.04.2003.
 15. Legea Republicii Moldova nr.1101-XIII din 06.02.97 „Cu privire la gărzile populare”, publicată în Monitorul Oficial nr.22-23 din 10.04.1997.
 16. Legea Republicii Moldova nr.110-XIII din 18.05.94 „Cu privire la arme”, publicată în Monitorul Oficial nr.4/43 din 08.09.1994.
 17. Legea Republicii Moldova nr. 1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, publicată în Monitorul Oficial nr. 137-138/1054 din 10.10.2002.
 18. Legea Republicii Moldova nr. 1104-XV din 06.06.2002 „Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei”, publicată în Monitorul Oficial nr.91-94/668 din 27.06.2002.
 19. Legea Republicii Moldova nr.753-XIV din 23.12.1999 „Cu privire la Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova”, publicată în Monitorul Oficial nr.156/764 din 31.12.1999.
 20. Legea Republicii Moldova nr1457-XIII din 28.01.98 „Cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat”, publicată în Monitorul Oficial 12-12/54 din 19.02.1998.
 21. Legea Republicii Moldova nr.1226-XIII din 27.06.97 „Cu privire la arestarea preventivă”, publicată în Monitorul Oficial nr.69-70/579 din 23.10.1997.
 22. Legea Republicii Moldova nr.45-XIII din 12.04.94 „Privind activitatea operativă de investigaţii”, republicată în Monitorul Oficial nr.11-13 din 31.01.2003.
 23. Legea Republicii Moldova nr.283-XV din 04.07.2003 „Privind activitatea particulară de detectiv şi pază”, publicată în Monitorul Oficial nr.200-203/769 din 19.09.2003.
 24. Legea Republicii Moldova nr.806 din 12.12.1991 „Cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne”.
 25. Legea Republicii Moldova nr.619-XIII din 31.10.1995 „Privind organele securităţii statului”.
 26. Legea Republicii Moldova nr.190-XIII din 19.07.94 „Cu privire la petiţionare”, republicată în Monitorul Oficial nr. 6-8 din 24.01.2003.
 27. Legea Republicii Moldova nr.793-XIV din 10.02.2000 „Legea contenciosului administrativ”, publicată în Monitorul Oficial nr.57-58/375 din 18.05.2000.
 28. Legea Republicii Moldova nr.1349-XIII din 17.10.97 „Cu privire la avocaţii parlamentari”, publicată în Monitorul Oficial nr.82-83/671 din 11.12.1997.
 29. Legea Republicii Moldova nr.118-XV din 14.03.2003 „Cu privire la procuratură”, publicată în Monitorul Oficial nr. 73-75/328 din 18.04.2003.
 30. Legea Republicii Moldova nr.780-XV din 18.07.2003 „Privind actele legislative”, publicată în Mo0nitorul Oficial nr. 36-38/210 din 14.03.2002.
 31. Legea Republicii Moldova nr.317-XV 18.07.2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”, publicată în Monitorul Oficial nr. 208-210/783 din 03.10.2003.
 32. Legea României nr.325 din 19 aprilie 2002 „Privind organizarea şi funcţionarea Poliţie Române”, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr.303/09.05.2002.
 33. Legea României nr.360 din 6 iunie 2002 „Privind statutul poliţistului”, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I nr.440 din 24 iunie 2002.
 34. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. «О милиции» (с изменениями на 20 декабря 2003 г.) // Верховного Совета РСФС 1991 №16.
 35. Закон Белоруской ССР от 26 февраля 1991 г. «О милиции» // На страже октября 12 марта 1991 г.
 36. Закон Украинской ССР от 10 декабря 1990 г. «О милиции» // Ведомости Верховного Совета Украинской ССР. 1991 №4.
 37. Закон Литовкой Республики от 11 декабря 1990 г. «О полиции» // Ведомости Верховного Совета «Правительства Литовкой Республики» 1991, №2.
  B. Izvoarele doctrinale
 38. Abraham P.; Comunitatea, poliţia si tranziţia; Ed. NAŢIONAL; Bucuresti 1996.
 39. Alexandru I., Cărăuşan M., Popescu I., Dincă D.; Drept administrativ. Curs universitar; Ed. ECONOMIC; Bucureşti 2002.
 40. Avornic Gh; Teoria generala a dreptului; Ed. Cartier juridic; Chişinău 2004.
 41. Baltag D., Teoria generală a dreptului şi statului, Cimişlia, 1996.
 42. Barbu V., Introducere în dreptul poliţienesc român unificat, Oradea, 1927.
 43. Bellemare P., Antoine J., Dosarele Interpolului, Editura Z, Bucureşti, 1997.
 44. Crauciuc O., Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale şi cooperarea internaţională în problemele de profil, Bucureşti, 1974.
 45. Drăghici C., Procedura poliţienească în domeniul contravenţiilor / note de curs, Bucureşti, 1995.
 46. Ghidul poliţistului, culegere selectivă de acte normative vizând activitatea poliţienească. Vol.I., Chişinău, 2004.
 47. Ghidul poliţistului, culegere selectivă de acte normative vizând activitatea poliţienească. Vol.II., Chişinău, 2004.
 48. Gîrlea R., Dogotari I., Clefos A., Interpol – Istorie şi actualitate, Chişinău, 2003.
 49. Grati V., Principii şi reguli generale privind tactica intervenţiei poliţieneşti cu aplicarea şi folosirea armei de foc, monografie, Chişinău 2004.
 50. Guceac I. Statul şi poliţia, Cartier, Chişinău, 1997.
 51. Guţuleac V., Bazele teoriei dirijării de stat, Chişinău, 2000.
 52. Ihering R. V., Lupta pentru drept; Ed. All Beck; Bucureşti 2002.
 53. Nistoreanu Gh. Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă, Bucureşti, 1991.
 54. Pascu Iu., Drept poliţienesc român, vol. I, Bucureşti, 1929.
 55. Pele G., Hurdubaie I., INTERPOL şi criminalitatea internaţională, Ed. SECMI, Bucureşti, 1983.
 56. Poliţia şi societatea civila; Ed. Colograf-Com; Chişinău 2001.
 57. Popescu I., Ene T., Stanciu I., Tactica intervenţiei poliţieneşti, editura Ministerului de interne, Bucureşti, 1998.
 58. Stamatin Şt., Grati V., Activitatea administrativă a organelor afacerilor interne (partea generală), Chişinău, 2003.
 59. Stamatin Şt., Grati V., Dogotari I., Teoria şi practica aplicării şi folosirii armei de foc în contextual drepturilor omului, Ed. Elena-V.I. SRL, Chişinău, 2004.
 60. Stelean I., Tudor I., Drept poliţienesc, Bucureşti, 1993.
 61. Suceava I., Bogotea Gh., Drepturile omului şi poliţia, Bucureşti, 1992.
 62. Suceava I., Florian Coman, Criminalitatea şi organizaţiile internaţionale, Editura “ROMCARTEXIM”, Bucureşti, 1997.
 63. Аврутин У. E.; Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: Teoрия, история, перспективы; Изд. Юридический Центр Пресс; Санкт-Петербург 2003.
 64. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая. Учебник. Издание третье – М.: Московская академия МВД России, Изд-во «Щит-М.», 2001.
 65. Административное право и административная деятельность органов внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1990.
 66. Бельский К. С. Полицейское права: Лекционный курс / Под ред. канд. юрид. наук А.В. Куракина.- М.: Изд-во «Дело и сервис», 2004.- 816. c.
 67. Губанов А.В., Полиция зарубежных государств. М., 2001.
 68. Комментарий к закону Российской Федерации «О милиции». М.: «Проспект», 2000.
 69. Соловей Ю.П., Черников В.В., Комментарий к закону Российской Федерации «О милиции». М.: «Проспект», 2000.
 70. Шумилов A.У.; Кастное детективное и охранное право; Изд. Норма-Инфра M; Moсква 1999.