Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Admiterea la doctorat


 1. Planul de admitere la studii prin doctorat cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract se elaborează de C.S.Ş.D.T., în conformitate cu propunerile A.Ş.M. şi ministerelor în subordinea cărora sînt instituţii cu activitate de doctorat, şi se avizează de C.N.A.A.

 2. Planul de admitere la studii prin doctorat cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract se aprobă anual de Guvern, la propunerea C.S.Ş.D.T.

 3. La concursul de admitere la doctorat participă cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de masterat sau de licenţă, cu media generală nu mai mică de 8,0 şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9.

  La studii prin doctorat cu frecvenţă redusă pot candida numai persoanele care activează în instituţii de învăţămînt sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.

  Absolvenţii învăţămîntului superior, deţinători ai diplomelor eliberate pînă în anul 1995 inclusiv, au dreptul să participe la concursul de admitere în aceleaşi condiţii.

 4. La învăţămîntul de zi cu finanţare de la buget limita de vîrstă a candidaţilor este de 35 ani.

 5. La doctorat se admit şi cetăţeni străini şi apatrizi, cu studii postuniversitare specializate sau universitare, în baza acordurilor interstatale, precum şi în bază de contracte individuale.
 6. Admiterea la doctorat se face pe bază de concurs, în condiţii de transparenţă, în perioada lunilor septembrie – octombrie.

 7. Pentru înscriere la concurs, candidatul prezintă o cerere pe numele conducătorului instituţiei cu activitate de doctorat sau Centrului în cazul institutului academic, însoţită de următoarele acte:
  1. diploma de studii postuniversitare (masterat, rezidenţiat, secundariat clinic) sau de studii superioare cu suplimentul respectiv (originalul şi copia);
  2. copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie) sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
  3. extrasul din procesul-verbal al şedinţei senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei sau recomandări a doi specialişti cu titlu ştiinţific în domeniu;
  4. curriculum vitae;
  5. copia buletinului de identitate.

 8. Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia României) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acesteia de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului.

 9. La specialităţile din domeniul medicinii, farmaciei şi medicinii veterinare se admit la doctorat doar deţinătorii diplomelor de studii din domeniul respectiv.

  La specialităţile din domeniul pedagogiei aplicate şi metodicilor particulare se admit la doctorat doar candidaţii cu o vechime de muncă în domeniul respectiv de cel puţin 2 ani.

 10. Admiterea la doctorat se efectuează în baza a 2 examene: la specialitate şi la una dintre limbile străine (în cazul cetăţenilor străini, cu excepţia persoanelor a căror limbă de instruire a fost alta decît cea de stat sau rusă, se admite şi limba de stat, şi limba rusă), conform programelor pentru învăţămîntul superior.

  Probele la examenele de admitere se susţin în scris.

 11. Comisia de examinare la specialitate se formează în instituţie şi include 3 specialişti cu grad ştiinţific în domeniu. Comisia de examinare la limba străină include 3 specialişti, dintre care cel puţin unul cu titlu ştiinţific.

 12. Prima probă de admitere este specialitatea. Perioada dintre examenele de admitere este de 10 zile.

 13. Cunoştinţele la examenele de admitere se apreciază cu note de la 10 la 1.

 14. Candidaţii care au susţinut examene de doctorat pe parcursul ultimilor 5 ani pot participa la concurs în baza notelor obţinute la examenul respectiv, dacă acestea nu sînt mai mici de 8.

 15. Rezultatele concursului de admitere la doctorat sînt valabile doar pentru specialitatea şi instituţia respectivă, forma de doctorat în anul susţinerii examenului.

 16. Reexaminarea nu se admite. Contestările privind admiterea la doctorat se înaintează conducerii instituţiei în termen de 48 ore de la anunţarea rezultatelor examenului (concursului). Conducătorul instituţiei creează, prin ordin, comisia de contestare, care, în termen de 3 zile, adoptă decizia definitivă.

  Membrii comisiilor de examinare nu pot fi incluşi în componenţa comisiilor de contestare.

 17. Pentru susţinerea examenelor de admitere, candidatul beneficiază de un concediu suplimentar plătit – cîte 5 zile pentru fiecare examen, acordate de instituţia/organizaţia în care activează candidatul.