Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Pregătirea individuală şi atestarea doctoranzilor. Examenele de doctorat


 1. Anul de studii la doctorat începe la 1 noiembrie.

 2. Programul de pregătire a doctoranzilor cuprinde:
  1. pregătirea generală;
  2. însuşirea metodologiei cercetării ştiinţifice;
  3. elaborarea a trei referate anuale la tema tezei de doctorat (axate pe reviul literaturii la tema tezei, materialele şi metodele de cercetare, rezultatele investigaţiilor proprii);
  4. publicarea a cel puţin trei lucrări ştiinţifice;
  5. elaborarea tezei de doctorat;
  6. susţinerea în termen a examenelor de doctorat şi a referatelor ştiinţifice.

 3. Pentru doctoranzii care îşi fac studiile la învăţămînt cu frecvenţă redusă orele de curs constituie 40% din numărul total de ore prevăzute de program.

 4. Numărul minim de doctoranzi pentru o grupă la cursurile de zi este de 8 persoane, cu frecvenţă redusă – 6 persoane.

 5. Pregătirea generală a doctoranzilor din instituţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei se efectuează în cadrul Centrului, iar cea specială în instituţiile academice cu activitate de doctorat. Examenele de doctorat la specialitate şi cele suplimentare se susţin în instituţiile respective.

 6. Atestarea activităţii doctorandului se efectuează de consiliul ştiinţific al facultăţii/instituţiei, în urma prezentării raportului privind realizarea programului individual de activitate la finele fiecărui an de studii.

 7. Doctorandul care nu-şi realizează programul individual de activitate este exmatriculat de la doctorat.

 8. În perioada studiilor, doctorandul susţine:
  1. 4 examene de doctorat: la una din limbile străine (în cazul cetăţenilor străini, se admite şi limba de stat sau rusă), la informatică, la istoria şi metodologia domeniului de cercetare şi la specialitate;
  2. 3 referate ştiinţifice în problematica tezei de doctorat, începînd cu primul an de studii.

 9. Doctorandul care s-a înscris la doctorat la o altă specialitate decît cea a masteratului (rezidenţiatului, secundariatului clinic) sau a licenţei susţine suplimentar 2 examene, stabilite de instituţia cu activitate de doctorat, la disciplina de bază a specialităţii pe care o urmează la doctorat.

 10. Doctoranzii care îşi fac studiile la zi susţin:
  1. a) examenele de doctorat la limba străină, informatică şi examenele suplimentare – în primul an de studii;
  2. b) examenul la istoria şi metodologia domeniului de cercetare – în anul doi de studii;
  3. c) examenul de doctorat la specialitate se divizează în două etape: o testare la anul doi de studii şi examenul final, la evaluarea căruia se iau în considerare şi notele de la testare – în anul trei de studii.

  Doctoranzii la învăţămînt cu frecvenţă redusă susţin:

  1. examenul de doctorat la limba străină şi examenele suplimentare – în primul an de studii;
  2. examenul de doctorat la informatică şi istoria şi metodologia domeniului de cercetare – în anul doi de studii;
  3. examenul de doctorat la specialitate se divizează în două etape: o testare la anul trei de studii şi examenul final, la evaluarea căruia se iau în considerare şi notele de la testare – în anul patru de studii.

  Doctoranzilor care au studii superioare în domeniul limbilor străine sau informaticii li se permite susţinerea examenelor de doctorat la disciplinele respective fără frecventarea orelor de curs.

 11. Admiterea la examenul de doctorat la specialitate se acceptă doar după susţinerea de către doctorand a examenelor de doctorat la disciplinele din programul de pregătire generală.

 12. Programa examenului de doctorat la specialitate este elaborată de instituţia cu activitate de doctorat şi conţine un compartiment general la specialitate, aprobat de C.N.A.A., şi unul ce ţine de specificul temei de doctorat.

 13. Programele pentru examenele de doctorat la limba străină, informatică, istoria şi metodologia domeniului de cercetare se elaborează de către instituţia în care se susţin examenele respective, cu aprobarea ulterioară la consiliul ştiinţific al facultăţii / instituţiei de profil din cadrul A.Ş.M. Tema referatelor ştiinţifice anuale, structura şi volumul acestora se stabilesc de către conducătorul (consultantul) de doctorat.

 14. Examenele de doctorat la specialitate se susţin în instituţia în care doctorandul îşi face studiile sau în instituţia în care va susţine teza de doctorat.

 15. La examenul de doctorat se admit persoanele care au realizat integral programa de studii la disciplina respectivă.

 16. Pentru susţinerea examenelor de doctorat şi a celor suplimentare, conducerea instituţiei creează, prin ordin, pentru fiecare examen aparte, comisii de examinare din 3-5 membri.

  În comisia de examinare sînt incluse cadre ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, cu grade ştiinţifice, dintre care cel puţin unul are gradul de doctor habilitat în specialitatea respectivă.

  În comisie pot fi incluşi şi specialişti din alte ţări, dacă aceştia întrunesc condiţiile stipulate în prezentul Regulament, obligativitatea remunerării lor revenindu-i instituţiei cu activitate de doctorat, conform legislaţiei în vigoare.

 17. În componenţa comisiei pentru examenul de doctorat la limba străină se includ cadre ştiinţifico-didactice cu grad ştiinţific în domeniul respectiv, precum şi un specialist cu grad ştiinţific în domeniul în care se specializează doctorandul, cunoscător al limbii respective.

 18. Susţinerea referatelor ştiinţifice este publică, în colectivul de specialitate al instituţiei cu activitate de doctorat. Rezultatul susţinerii referatului se apreciază cu calificativul: „admis”, „respins”, care se înscrie în programul individual de activitate al doctorandului.

  În cazul obţinerii calificativului „respins”, se va proceda la susţinerea repetată a referatului.

 19. Decizia comisiei de examinare poate fi contestată de doctorand la comisia de contestare, instituită prin ordinul conducătorului instituţiei, în termen de 3 zile din data anunţării notei. Nu se admite includerea membrilor comisiei de examinare în componenţa comisiei de contestare.

 20. Examenele de doctorat se susţin în perioada sesiunii (luna mai).

 21. Pentru fiecare doctorand se întocmeşte un proces-verbal al comisiei de examinare, semnat de toţi membrii comisiei.

 22. În timpul aceleiaşi sesiuni nu se permite reexaminarea.

 23. Examenele de doctorat sînt valabile pe parcursul a 7 ani.

 24. Examenele de doctorat susţinute în alte ţări sînt recunoscute şi echivalate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 25. Doctorandul care nu obţine la examenul de specialitate cel puţin nota 8 şi la celelalte examene – cel puţin nota 7 sau căruia i s-a respins referatul poate să se prezinte repetat la examen, la altă sesiune. Dacă nici a doua oară examenul sau referatul nu este promovat, doctorandul pierde dreptul de a continua studiile şi este exmatriculat.

  Ordinul de exmatriculare este emis de conducătorul instituţiei.

  Persoana exmatriculată din doctorat are dreptul să se prezinte la un nou concurs de admitere la doctorat numai pe bază de contract.

 26. După finalizarea studiilor de doctorat instituţia eliberează doctorandului un certificat conform modelului stabilit de C.S.Ş.D.T.