Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Asigurarea drepturilor persoanei în probatoriul penal


Autor: Dolea Igor
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2009
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

drepturile omului, persoană, proporţionalitate, societate civilă, precedent judiciar, probatoriu, aprecierea probelor, prezumţie, acuzat, acuzare penală, egalitatea armelor, , investigaţia avocatului, dreptul la tăcere, victima infracţiunii, disponibilitate, oficialitate, acuzare privată, acuzare subsidiară, plîngere prealabilă, justiţie restaurativă, martor anonim, avocatul martorului, imunităţi şi privelegii, protecţia martorului

Adnotare

Lucrarea este dedicată conceptului reformei probatoriului penal din perspectiva promovării elementelor private, problemă actuală pentru Republica Moldova în contextul aspiraţiilor acesteia către Uniunea Europeană. În doctrina juridică naţională, dar şi de peste hotare problema respectării drepturilor persoanei în cadrul probatoriului a fost examinată insuficient. Baza metodologică a lucrării constituie realizările fundamentale ale filosofiei şi dreptului în materie de respectare a drepturilor persoanei în procesul penal. Baza empirică a lucrării constituie cercetările sociologice efectuate de autor în rîndurile subiecţilor procesuali (judecători, procurori, avocaţi, persoane acuzate). Un accent separat a fost pus pe analiza jurisprudenţei naţionale şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului.

În lucrare se încearcă a argumenta că la elaborarea normelor juridice care reglementează probatoriul este necesar de pus accentul pe normele de morală, demnitatea umană fiind punctul de reper în această activitate.

Pornind de la faptul că persoana actualmente capătă statut de subiect al dreptului internaţional, justiţia penală naţională are ca sarcină preluarea principiilor şi mecanismelor eficiente de asigurare a drepturilor omului. Se argumentează necesitatea recunoaşterii principiului proporţionalităţii în activitatea procesuală, utilizării precedentului judiciar, dezvoltării rolului elementului neprofesionist şi a societăţii civile în justiţia penală.

În lucrare se examinează probleme ce ţin de intima convingere, instituţia „fructului pomului otrăvit”, a prezumţiilor procesuale, indeosebi a principiului ne bis in idem.

Promovarea drepturilor acuzatului în cadrul probatoriului este direct proporţională cu dezvoltarea activismului părţilor în probatoriu şi în primul rînd a instituţiei investigaţiei avocatului în raport cu dreptul la tăcere a persoanei acuzate.

Un domeniu separat al lucrării constituie abordarea aspectelor conceptuale de asigurare în cadrul probatoriului a drepturilor victimei infracţiunii. Se argumentează faptul că victima este un subiect cu drepturi depline, fiind independent de poziţia altor subiecţi ai probatoriului. În acelaşi moment pentru asigurarea drepturilor victimei sunt necesare noi instituţii procesuale care trebuie să se înscrie în contextul celor prezente. În acest aspect se examinează perspectiva recunoaşterii principiului disponibilităţii alături de cel al oficialităţii cît şi implimentarea acuzării private şi subsidiare pe anumite categorii de infracţiuni. Un accent separat se pune pe instituţia împăcării şi a justiţiei restaurative şi impactul acestora asupra probatoriului penal.

În lucrare sunt analizate aspecte procesuale de asigurare a drepturilor martorului în probatoriul penal. Pornind de la necesitatea asigurării proporţionalităţii între drepturile persoanei acuzate de a audia martorii pe de o parte şi drepturile martorului, în lucrare sunt supuse analizei instituţiile avocatului martorului, privelegiilor şi imunităţilor martorului ca şi protecţia acestuia.

În lucrare sunt înaintate propuneri de lege-ferende care pot contribui la democratizarea justiţiei penale în general şi asigurarea drepturilor persoanei implicate în probatoriul penal în particular.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Concepte generale de protecţie a drepturilor în justiţia penală
 • 1.1. Morala, dreptul, drepturile
 • 1.2. Mecanisme de protecţie a drepturilor
 • 1.3. Esenţa probatoriului în contextul unui proces echitabil
 • 1.4. Prezumţiile ca un instrument de protecţie a drepturilor persoanei în probatoriul penal

CAPITOLUL 2. Mecanisme de asigurare a drepturilor persoanei acuzate
 • 2.1. Conţinutul drepturilor acuzatului în cadrul probatoriului penal
 • 2.2. Elemente ale principiului egalităţii armelor în perspectiva consolidării drepturilor acuzatului
 • 2.3. Dreptul la tăcere sub aspect procesual penal

CAPITOLUL 3. Asigurarea drepturilor persoanei prejudiciate în cadrul probatoriului
 • 3.1. Considerente generale privind victima în aspect procesual
 • 3.2. Dimensiunea: oficialitate şi disponibilitate în asigurarea drepturilor persoanei prejudiciate
 • 3.3. Conceptul justiţiei restaurative în perspectiva protecţiei drepturilor persoanei prejudiciate

CAPITOLUL 4. Mijloace procesuale de asigurare a drepturilor martorului în cadrul probatoriului penal
 • 4.1. Precizări terminologice
 • 4.2. Asistenţa juridică a martorului în cadrul probatoriului
 • 4.3. Imunităţile şi privilegiile martorului
 • 4.4. Protecţia ca element de asigurare a drepturilor martorului
 • Sinteza rezultatelor obţinute
 • Concluzii şi recomandări