Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Problemele teoretico-practice ale realizării dreptului într-un stat de drept


Autor: Cuzneţov Alexandru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Gheorghe Avornic
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

realizarea dreptului, stat de drept, formele realizării dreptului, conduita legală, comportament, acţiune, fapt, mecanismul realizării dreptului, activitate, aplicarea dreptului, executarea normelor de drept, exercitarea dreptului, respectarea normelor de drept, atitudinea omului faţă de normele juridice, fapt juridic, norme sociale, norma juridică, legalitate, lege, supremaţia legii, unicitatea legii, oportunitatea legii, interpretarea dreptului, actele de aplicare, lacunele în drept, realizarea legalităţii, societate, ordine socială, ordinea juridică, conştiinţa juridică, principii de drept, accesul liber la justiţie, Constituţia Republicii Moldova, conduita subiecţilor la înfăptuirea justiţiei, conduita instanţelor judecătoreşti, mecanisme de asigurare a legalităţii şi ordinii legale, răspunderea juridică.

Adnotare

Scopul de bază al investigaţiei cuprinse în cadrul acestei lucrări îl formează cercetarea fenomenului juridic de edificare a statului de drept, din perspectiva realizării dreptului. În Republica Moldova lipsesc cercetări fundamentale care tratează realizarea dreptului în procesul edificării statului de drept. Prezenta lucrare este prima investigaţie ştiinţifică de tip monografic, realizată în ţara noastră, consacrată elucidării anume acestor probleme şi găsirii modalităţilor optime şi efective de soluţionare a lor. Obiectivul principal al unei atare cercetări este edificarea unui stat democratic şi de drept.

Finalitatea propusă în demersurile teoretice pe care le-a întreprins autorul a vizat formarea unei concepţii unitare asupra realizării dreptului, în postură de concept fundamental al dreptului, din perimetrul reflecţiei despre locul şi rolul realizării dreptului în mecanismul edificării statului de drept.

Tratarea acestui subiect de un înalt grad de complexitate l-a determinat pe autor să ia în calcul cîteva aspecte care la o primă privire par a fi arhicunoscute, dar care în realitate au un caracter profund prin aspectele sale de natură în cele dintîi juridică şi apoi filosofică, psihologică, socială etc.

Drept consecinţă a cercetării problemelor menţionate, lucrarea propune un nou model de tratare a fenomenului juridic, care cuprinde axele fundamentale ale statului de drept, ale realizării dreptului. Într-o arie a realităţii, fiecare investigaţie este făcută printr-un anumit mod de abordare. În acest fel, datorită folosirii unui set de metode – unele generale, altele individuale, a fost modelat programul de cercetare şi rezultatele investigaţiei. Baza metodologică şi teoretico-ştiinţifică a cercetării efectuate o formează lucrările doctrinarilor teoreticieni din domeniul dreptului, dar şi din alte domenii cu care dreptul interacţionează, atît ale savanţilor autohtoni, cît şi ale celor din alte ţări.

În cercetarea problemei autorul s-a condus de ideea că realizarea dreptului reprezintă un fenomen complex, care, pentru a fi explicat cît mai exhaustiv, trebuie abordat din perspectiva convergentă şi nu divergentă. Ţinînd cont de principiul convergenţei şi cel al analizei sistemice, prezenta lucrare cuprinde în conţinutul său o cercetare ştiinţifică multilaterală, interdisciplinată atît din punct de vedere teoretic, cît şi practic.

Cuprins


I. Retrospective ale realizării dreptului într-un stat de drept
 • 1.1 Conceptualizarea categoriei juridice „realizarea dreptului”: evoluţia şi esenţa
 • 1.1.1 Principalele etape în evoluţia conceptului „realizarea dreptului”
 • 1.1.2 Esenţa juridică a noţiunii „realizarea dreptului”
 • 1.1.3 Mecanismul realizării dreptului
 • 1.1.4 Importanţa realizării dreptului prin prisma modelării lui
 • 1.1.5 Scopurile şi elementele realizării dreptului
 • 1.2 Procesul realizării dreptului
 • 1.2.1 Procesele realizării dreptului în sistemul relaţiilor sociale
 • 1.2.2 Caracteristica generală a componenţei conţinutului proceselor de realizare a dreptului
 • 1.2.3 Garantarea procesului de realizare a dreptului

II. Formele realizării dreptului
 • 2.1 Concepţii privind formele realizării dreptului prin prisma aspectelor critice
 • 2.2 Metodele şi etapele realizării dreptului
 • 2.3 Formele realizării hotărîrilor judecătoreşti – ca o modalitate de realizare a dreptului
 • 2.3.1 Conceptul realizării hotărîrilor judecătoreşti
 • 2.3.2 Forma procesuală a realizării hotărîrilor
 • 2.3.3 Forma juridico-civilă a realizării hotărîrilor
 • 2.3.4 Forma juridico-administrativă a realizării hotărîrilor

III. Aplicarea dreptului – formă specifică de realizare a dreptului
 • 3.1 Aplicarea normelor juridice ca o formă a realizării dreptului
 • 3.1.1 Esenţa activităţii de aplicare a dreptului şi subiecţii săi
 • 3.1.2 Etapele aplicării dreptului (fazele procesului de aplicare)
 • 3.1.3 Actele aplicării dreptului
 • 3.2 Interpretarea normelor juridice în procesul de aplicare a dreptului
 • 3.2.1 Conceptul „interpretarea normelor juridice”
 • 3.2.2 Admisibilitatea interpretărilor extensive şi restrictive în procesul aplicării dreptului
 • 3.2.3 Importanţa interpretării oficiale, neoficiale şi cazuale în procesul aplicării normelor juridice
 • 3.3 Procedura de aplicare a dreptului în cazul lacunelor în drept
 • 3.3.1 Delimitarea lacunelor în drept de alte fenomene şi situaţii
 • 3.3.2 Stabilirea lacunelor în procesul activităţii de aplicare a dreptului
 • 3.3.3 Depăşirea lacunelor în procesul aplicării dreptului

IV. Modalităţile realizării dreptului
 • 4.1 Răspunderea juridică – modalitate social-juridică al realizării dreptului
 • 4.2 Actul juridic de aplicare ca mijloc procesual-juridic în realizarea dreptului
 • 4.3 Mijloacele juridico-civile în realizarea dreptului