Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reglementarea juridică a relaţiilor privind operele de artă plastică


Autor: Chiroşca Igor
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Victor (decedat) Volcinschi
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-12.00.03-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 februarie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

operă de artă plastică, bun, bun cultural, patrimoniu naţional cultural, suport material al operei, legătură indisolubilă, autor, proprietar al suportului material al operei, drept subiectiv, conflict de drept

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii, bibliografia din 163 numiri, 21 anexe, 203 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al prezentei lucrări constă în analiza în esenţă a reglementărilor relaţiilor sociale privind operele de artă plastică. Principalele obiective prestabilite întru realizarea acestui deziderat au fost analiza apariţiei şi evoluţiei acestor relaţii şi ale reglementărilor lor, definirea conceptului de operă de artă plastică şi identificarea locului acesteia în sistemul obiectelor de protecţie juridică, demonstrarea faptului că opera de artă plastică este un fenomen polivalent, etc..

Atît noutatea cît şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în formularea anumitor concluzii de ordin teoretic şi practic şi înaintarea propunerilor de lege ferenda care ar rezulta logic din investigaţiile efectuate în lucrare, contribuind la îmbogăţirea doctrinei în problemele vizate, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare, făcînd-o mai compatibilă şi logic închegată cu reglementările naţionale şi internaţionale deja existente. Metodologia cercetării tezei constă în folosirea metodei analizei istorice, logice, comparative, sistemice, dinamice, de sinteză etc.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezidă în faptul că în prezenta lucrare se încearcă o tratare multi-aspectuală a reglementărilor juridice ce ţin de relaţiile sociale privind operele de artă plastică. În acest context, în lucrare este efectuată o analiză ştiinţifică complexă a fenomenului operei de artă plastică atât din punctul de vedere teoretic, cât şi practic; se utilizează cunoştinţe din domeniul teoriei artelor şi ştiinţei dreptului, a legislaţiei în vigoare precum şi practica judiciară din domeniu. Acest material poate fi folosit la modificarea legislaţiei privind dreptul de autor, legislaţiei muzeale, monumentale, cu privire la cultură, a legislaţiei civile etc.. Teza poate servi drept suport didactic pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de drept, pentru specialiştii din domeniu şi titularii drepturilor subiective asupra acestor opere. De asemenea, lucrarea se adresează persoanelor din învăţămîntul juridic şi cercetătorilor ştiinţifici.

Rezultatele tezei au fost implementate cu succes în Curriculum–urile universitare şi a altor instituţii de profil. De asemenea rezultatele sunt utilizate în procesul elaborării proiectului noii legi a dreptului de autor.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR PRIVIND OPERELE DE ARTĂ PLASTICĂ

2. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND GENEZA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE ARTĂ PLASTICĂ ŞI A REGLEMENTĂRILOR JURIDICE ALE RELAŢIILOR CE ŢIN DE OPERELE DE ARTĂ PLASTICĂ

 • 2.1. Consideraţii generale privind geneza şi evoluţia relaţiilor privind operele de artă plastică
 • 2.2. Evoluţia reglementărilor juridice a relaţiilor ce ţin de operele de artă plastică
  • 2.2.1. Perioada inexistenţei reglementărilor juridice a relaţiilor legate de operele de artă plastică
  • 2.2.2. Perioada de tranziţie către apariţia reglementărilor juridice a relaţiilor legate de operele de artă plastică
  • 2.2.3. Perioada apariţiei şi dezvoltării reglementărilor juridice a relaţiilor legate de operele de artă plastică
 • 2.3. Definirea conceptului operei de artă plastică şi identificarea locului acesteia în sistemul obiectelor de protecţie juridică
  • 2.3.1. Opera de artă plastică – un obiect de protecţie al Dreptului Civil, Dreptului de Proprietate Intelectuală şi al Dreptului de Autor
  • 2.3.2. Definiţia operei de artă plastică
  • 2.3.2.1. Identificarea sensului conceptului de operă
  • 2.3.2.2. Identificarea sensului conceptului de artă
  • 2.3.2.3. Identificarea sensului conceptului de operă de artă
  • 2.3.2.4. Identificarea sensului conceptului de operă de artă plastică
 • 2.4. Concluzii

3. OPERA DE ARTĂ PLASTICĂ – UN FENOMEN POLIVALENT
 • 3.1. Opera de artă plastică – un bun ordinar, în sensul clasic al cuvîntului
 • 3.2. Opera de artă plastică – un bun specific
  • 3.2.1. Opera de artă plastică – un bun mobil sau imobil
  • 3.2.2. Opera de artă plastică – un bun privat sau public
  • 3.2.3. Opera de artă plastică – o categorie intermediară între bunurile publice şi bunurile private
  • 3.2.4. Calificarea operei de artă plastică conform altor criterii de clasificare a bunurilor
 • 3.3. Concluzii

4. OPERA DE ARTĂ PLASTICĂ – LA HOTARUL DINTRE ÎMPUTERNICIRILE SUBIECTIVE ACORDATE DE DREPTUL DE PROPRIETATE ŞI DREPTUL DE AUTOR
 • 4.1. Evoluţia corelaţiei dintre dreptul subiectiv de autor şi dreptul subiectiv de proprietate asupra operelor de artă plastică
 • 4.2. Asemănările şi deosebirile dintre împuternicirile titularului dreptului subiectiv de autor şi împuternicirile titularului dreptului subiectiv de proprietate asupra operei de artă plastică
 • 4.3. Dreptul subiectiv de proprietate asupra operei de artă plastică şi dreptul subiectiv de autor: conflict sau armonie?
  • 4.3.1. Conflicte în care sunt implicate drepturile subiective morale de autor
   • 4.3.1.1. Dreptul la integritatea operei şi stima reputaţiei
   • 4.3.1.2. Dreptul la publicarea operei
  • 4.3.2. Conflicte în care sunt implicate drepturile subiective patrimoniale de autor
   • 4.3.2.1. Dreptul de acces
   • 4.3.2.2. Dreptul la reproducerea operei
   • 4.3.2.3. Dreptul la demonstrare publică a operei
  • 4.3.3. Conflicte în care sunt implicate terţe persoane – dreptul la imagine