Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Raporturile juridice de muncă ale personalului ambarcat


Autor: Bogdan Mitric Marian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Nicolae Romandaş
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 30-12.00.03-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 februarie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

personal ambarcat, navă comercială, contract de ambarcare, dreptul la muncă, libertatea muncii, contractul individual de muncă, timpul de muncă şi timpul de odihnă, repatriere, garantare drepturi salariale, indemnizaţie de ambarcare, sancţiuni disciplinare specifice, accident de muncă, comandant.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografia din 304 numiri, 9 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 lucrări ştiinţifico-practice. Cuvinte - cheie:. personal ambarcat, navă comercială, contract de ambarcare, dreptul la muncă, libertatea muncii, contractul individual de muncă, timpul de muncă şi timpul de odihnă, repatriere, garantare drepturi salariale, indemnizaţie de ambarcare, sancţiuni disciplinare specifice, accident de muncă, comandant. Domeniul de studiu al prezentei lucrări constă în analiza în esenţă a reglementărilor relaţiilor sociale privind raporturile juridice de muncă ale personalului ambarcat. Principalele obiective stabilite întru realizarea acestui deziderat au fost: analiza apariţiei şi evoluţiei acestor relaţii şi a reglementărilor lor, definirea conceptului de personal ambarcat şi identificarea locului acesteia în cadrul ramurii de drept etc. Atât noutatea cât şi originalitatea ştiinţifică a tezei constau în formularea anumitor concluzii de ordin teoretic şi practic şi înaintarea propunerilor de lege ferenda care ar rezulta logic din investigaţiile efectuate în lucrare, contribuind la îmbogăţirea doctrinei în problemele vizate, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare, făcînd-o mai compatibilă şi logic închegată cu reglementările naţionale şi internaţionale deja existente. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezidă în faptul că în prezenta lucrare se încearcă o tratare multilatertală a reglementărilor juridice ce ţin de raporturile juridice privind personalul ambarcat. În acest sens, în lucrare este efectuată o analiză ştiinţifică complexă a acestor raporturi atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic; se utilizează cunoştinţe din domeniul teoriei dreptului muncii naţional şi internaţional, precum şi din practica judiciară din acest domeniu. Acest material poate fi de un real folos la adoptarea, completarea şi modificarea legislaţiei în domeniul dat. Teza poate servi drept suport didactic pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de drept, pentru specialiştii din domeniu. De asemenea, lucrarea se adresează persoanelor din învăţămîntul juridic şi cercetătorilor ştiinţifici.