Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Locul răspunderii subsidiare în sistemul răspunderii juridice civile


Autor: Brumă Sorin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Gheorghe Chibac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-12.00.03-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 februarie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

răspundere subsidiară, răspundere juridică civilă, răspundere solidară, legislaţie, natură juridică, răspundere civilă delictuală, insolvabilitate, obligaţii contractuale, prejudicii, creditor, persoană juridică, culpă

Adnotare

Din punct de vedere structural, teza este formată din introducere, patru capitole, concluzii şi bibliografia din 188 de denumiri. Rezultatele obţinute au fost publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al prezentei lucrări este analiza în esenţă a reglementărilor relaţiilor privind răspunderea subsidiară.

Scopul şi obiectivele lucrării sîntt reprezentate de analiza complexă a temeiurilor şi condiţiilor angajării răspunderii subsidiare, definirea naturii juridice a acesteia, pentru a fi posibilă aplicarea ei în cazurile cînd creditorul urmează a fi satisfăcut atît din partea debitorului ce se află pe cealaltă extremă a obligaţiei civile, cît şi de acele persoane, care au contribuit direct sau indirect la formarea voinţei vicioase a debitorului sau n-au manifestat grija şi diligenţa necesară cerută de lege, analiza relaţiilor juridice civile, în temeiul cărora se angajează şi se aplică răspunderea subsidiară, precum şi construcţiile juridice similare, care exclud răspunderea sibsidiară sub aspect comparat cu legislaţia, practica şi doctrina naţională şi a altor state.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constau în formularea anumitor concluzii de ordin teoretic şi practic şi înaintarea propunerilor de lege ferenda, care rezultă logic din investigaţiile realizate, contribuind la completarea doctrinei în problemele vizate, la perfecţionarea legislaţiei în vigoare, făcînd-o mai compatibilă şi logic închegată cu reglementările naţionale şi internaţionale deja existente.

Semnificaţia teoretică. În teză sânt formulate noţiuni, teze, sînt sugerate recomandări de actualitate în lumina unor realităţi economice sociale şi juridice actuale şi de perspectivă: automonia de voinţă, răspundere subsidiară, organ al persoanei juridice, executarea creanţei etc.

Teza poate servi drept suport didactic pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţilor de drept, precum şi pentru specialiştii din domeniu. De asemenea, lucrarea se adresează persoanelor din învăţămîntul juridic şi cercetătorilor ştiinţifici.

Cuprins


1. VALORIFICAREA RĂSPUNDERII SUBSIDIARE ÎN SISTEMUL RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE
 • 1.1. Răspunderea subsidiară în contextul cercetărilor actuale
 • 1.2. Cadrul normativ al răspunderii subsidiare
 • 1.3. Concluzii la capitolul

2. RĂSPUNDEREA SUBSIDIARĂ – FORMĂ A RĂSPUNDERII CIVILE
 • 2.1. Caracteristica generală a temeiurilor răspunderii juridice civile
 • 2.2. Evoluţia răspunderii subsidiare în legislaţia europiană
 • 2.3. Abordarea reglementării juridico-civile a răspunderii subsidiare în sistemul de drept naţional
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. FUNDAMENTUL TEORETIC AL RĂSPUNDERII SUBSIDIARE
 • 3.1. Noţiunea răspunderii subsidiare în abordare conceptuală
 • 3.2. Natura juridică a răspunderii subsidiare
 • 3.3. Analiza comparativă a răspunderii subsidiare şi a altor categorii conexe
 • 3.4. Concluzii la capitolul

4. PARTICULARITĂŢILE ANGAJĂRII RĂSPUNDERII SUBSIDIARE
 • 4.1. Aspecte teoretico-practice ale oportunităţilor răspunderii subsidiare
 • 4.2. Particularităţile prescripţiei acţiunii în cadrul angajării răspunderii subsidiare
 • 4.3 Concluzii la capitolul 4