Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contractul normativ ca izvor de drept


Autor: Pantea Oleg
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Andrei Negru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-12.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 februarie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

contract normativ, izvor de drept, creaţie juridică, act juridic convenţional, normă juridică, relaţie socială, tratat internaţional, contract federativ, contract colectiv de muncă, convenţie colectivă.

Adnotare

Structura tezei este următoare: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografia din 261 de numiri, 3 anexe, 133 pagini text de bază.

Numărul de publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute sînt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei. Domeniul de studiu al tezei vizează izvoarele formale ale dreptului, în special contractul normativ, rolul lui în formarea dreptului, în procesul de creaţie a dreptului. Studiul dat abordează şi structura sistemului dreptului, sistematizarea normelor juridice. Teza are ca obiective: analiza diacronică a contractului normativ, identificarea conexiunii dintre contractul normativ şi alte izvoare de drept, stabilirea criteriilor de clasificare şi categoriilor de contracte normative, determinarea calităţii atribuite normelor juridice conţinute în contracte normative, abordarea caracterului special şi a particularităţilor de reglementare juridică a contractelor normative ca izvoare ale dreptului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Caracterul inovativ al investigaţiilor efectuate se datorează aspectelor care răspund cerinţelor noilor realităţi sociale ale Republicii Moldova, ce reflectă esenţa şi trăsăturile definitorii ale contractelor normative ca izvoare de drept. Cercetarea dată se bazează pe un grad înalt de selectivitate, delimitînd contractul normativ de acel civil şi de alte izvoare ale dreptului, pornind de la sintetizarea informaţiei teoretice semnate de autorii autohtoni şi străini consacraţi în teoria generală a dreptului. Teza dată defineşte într-o manieră constructivă valoarea contractelor normative în asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Euro- peană.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării derivă din sintezele şi analizele realizate pe parcursul investigaţiilor, din valoarea şi conţinutul contractului normativ. Este ilustrată utilitatea tezei ca suport teoretic, empiric la cursurile universitare de teoria dreptului, inclusiv în cercetările viitoare, pentru instruirea profesională a angajaţilor din organele de drept, precum şi factorilor decizionali în domeniul legislativ a Republicii Moldova. Privitor la valoarea aplicativă a lucrării, aceasta se manifestă prin: atragerea membrilor societăţii civile în procesul de creare a dreptului, stabilirea unui mecanism democratic la adoptarea normelor juridice.

Cuprins


1. SITUSUL AXIOLOGIC AL CONTRACTULUI NORMATIV ÎN IZVOARELE DE DREPT CONTEMPORAN.
 • 1.1. Clasificări paradigmatice ale izvoarelor dreptului
  • 1.1.1. Izvoarele materiale ale dreptului
  • 1.1.2. Izvoarele formale ale dreptului
 • 1.2. Evoluţia diacronică şi conceptuală a contractului normativ ca izvor formal al dreptului
 • 1.3. Interconexiuni sintetice ale contractului normativ-juridic cu alte izvoare ale dreptului
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CÎMPURI DE CATEGORIZARE A CONTRACTELOR NORMATIVE ÎN SFERA JURIDICĂ.
 • 2.1. Fundamente metodologice de clasificare a contractelor normative.
 • 2.2. Analiza praxiologică a contractului normativ ca izvor al dreptului contemporan.
 • 2.2.1. Contractul normativ în dreptul constituţional.
 • 2.2.2. Contractul normativ în dreptul muncii
 • 2.2.3. Contractul normativ în dreptul internaţional
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ORIZONTURI COMUNE ŞI DIFERENŢE SPECIFICE ALE CONTRACTULUI NORMATIV ÎN SISTEMUL JURIDIC AL REPUBLICII MOLDOVA ŞI ÎN SISTEMELE EUROPENE
 • 3.1. Valoarea contractului normativ în sistemele juridice ale statelor Comunităţii Europene şi a statelor din vecinătatea apropiată
  • 3.1.1. Reglementarea juridică a contractului normativ în sistemul izvoarelor de drept ale României
  • 3.1.2. Reglementarea juridică a contractului normativ în sistemul izvoarelor de drept ale Federaţiei Ruse
  • 3.1.3. Reglementarea juridică a contractului normativ în sistemul izvoarelor de drept ale Ucrainei
  • 3.1.4. Reglementarea juridică a contractului normativ în sistemul izvoarelor de drept ale Republicii Italiene
  • 3.1.5. Reglementarea juridică a contractului normativ în sistemul izvoarelor de drept ale Republicii Franceze
 • 3.2. Contractul normativ ca formă reglementatorie în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3