Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul cursurilor opţionale în eficientizarea procesului de predare – învăţare a fizicii în învăţământul preuniversitar


Autor: Pufu Elena
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Viorel Bocancea
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Consultant ştiinţific: Eugen Gheorghiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol
CSS: D 36-13.00.02-27.03.08
Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 aprilie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Cuvinte Cheie

reforma curriculară în învăţământul preuniversitar, cursuri opţionale / Curiculum la decizia şcolii (C.D.Ş)., eficientizarea procesului de predare – învăţare, model pedagogic, educaţie permanentă, progres şcolar

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 131 surse, 4 anexe, 125 de pagini text de bază, 14 tabele, 15 figuri. Rezultatele obţinute au fost publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu se referă la Teoria şi metodologia instruirii (fizica) şi urmăreşte scopul de fundamentare pe baze teoretice şi metodologice a unui model de eficientizare a predării – învăţării fizicii prin intermediul cursurilor opţionale destinate învăţământului preuniversitar.

Noutatea ştiinţifică a cercetării rezidă în abordarea didactică a disciplinelor opţionale în învăţământul preuniversitar, care fiind implementate în procesul educa¬ţional, devin o modalitate eficientă de individualizare a formării/dezvoltării personalităţii elevului în cadrul disciplinei Fizica.

Originalitatea cercetării constă în elaborarea unui Model pedagogic de eficien¬ti¬zare a predării – învăţării fizicii prin intermediul cursurilor opţionale destinate învăţământului preuniversitar; Model conceput din perspectiva epistemologiei cunoaşterii în ştiinţele educaţiei.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în sintetizarea reperelor teoretice şi episte¬mo¬logice pentru conceperea şi aplicarea cursurilor opţionale de fizică în învăţământul preuniversitar, preponderent sub formă modulară, astfel ca acestea să fie relevante şi să promoveze ceea ce este util, oportun, operativ, benefic şi fezabil, şi concep¬tualizarea procesului educaţional în cadrul acestor cursuri din perspectiva eficientizării procesului de predare – învăţare - evaluare a fizicii care s-a materializat într-un Model pedagogic, care poate fi aplicat şi la elaborarea cursurilor opţionale la alte discipline.

Valoare aplicativă a tezei se constituie în proiectarea reperelor metodologice ale predării – învăţării fizicii în cadrul cursurilor opţionale care eficientizează aplicarea modelului pedagogic elaborat în practica învăţământului preuniversitar, precum şi de proiectarea a două cursuri opţionale de fizică „ Laserii” şi „Tipuri de probleme teoretice şi practice în fizică”, care oferă posibilităţi largi de eficientizare a studiului fizicii de către elevi.

Cuprins


1.ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE PROBLEMEI EFICIENTIZĂRII PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE PRIN INTERMEDIUL CURSURILOR OPŢIONALE
 • 1.1.Conceptul „eficientizarea procesului de predare – învăţare” în didactica contemporană .
 • 1.2.Rolul cursurilor opţionale în individualizarea învăţământului preuniversitar
 • 1.3.Starea actuală a problemei elaborării, proiectării şi implementării cursurilor opţionale ca supliment la cursul preuniversitar de fizică
 • 1.4.Abordarea interdisciplinară a cursurilor opţionale
 • 1.5.Concluzii la capitolul 1

2. ELABORAREA CURSURILOR OPŢIONALE ŞI A MODELULUI DE EFICIENTIZARE A PREDĂRII – ÎNVĂŢĂRII FIZICII ÎN CADRUL ACESTORA
 • 2.1. Elaborarea componentei teleologice a cursurilor opţionale
 • 2.2. Elaborarea componentei „ Conţinuturi ” a cursurilor opţionale
 • 2.3. Elaborarea componentei metodologice a cursurilor opţionale
  • 2.3.1. Stradegi didactice utilizate în predarea cursurilor opţionale
  • 2.3.2.Metode didactice moderne utilizate în predarea cursurilor opţionale
 • 2.4.Evaluarea rezultatelor şcolare în cadrul cursurilor opţionale
 • 2.5.Cursuri opţionale de fizică propuse şi metodologia implementării acestora
 • 2.6.Rolul activităţilor extraşcolare /extracurriculare în realizarea obiectivelor cursurilor opţionale de fizică
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3.ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI CURSURILOR OPŢIONALE ELABORATE ŞI A METODOLOGIEI IMPLEMENTĂRII LOR
 • 3.1.Descrierea experimentului pedagogic
 • 3.2.Analiza statistico – matematică a rezultatelor obţinute
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3
 • CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI