Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / mai /

Mecanisme politice şi juridice privind asigurarea dreptului la siguranţă a cetăţeanului


Autor: Solomon Ioan
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 mai 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Dretepturi şi libertăţi, siguranţa persoanei, „habeas–corpus‖, prezumţia nevinovăţiei , legalitatea pedepsei, neretroactivitatea legii, dreptului la apărare, percheziţia , reţinerea, arestul, abuzuri de putere, Hotărâri CEDO

Adnotare

Structura lucrării: introducere, analiza situației, 5 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 209 titluri. Numărul de publicaţii la tema tezei.: 7

Domeniul de studii: dreptul constituţional.

Scopul si obiectivele lucrării: Elucidarea complexă a problemelor legate de asigurarea dreptului la siguranţă a cetăţeanului în România şi Republica Moldova. Obiective: A studia evoluţia cadrului juridic al libertăţii şi siguranţei persoanei în diferite sisteme constituţinale; A analiza izvoarele, esenţa, importanţa şi evoluţia drepturilor ―habeas-corpus‖, precum şi aplicabilitatea lor în cadrul proceselor penale; A întreprinde o cercetare a reglementărilor juridice privind exercitarea efectivă a dreptului la libertate şi siguranţă în România şi Republica Moldova.

Metodologia cercetării ştiinţifice: Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării care se manifestă printr-un număr suficient de mare de metode, factori ce au ca obiect raporturile, legăturile, relaţiile ce se stabilesc între diferite metode în procesul cunoaşterii. Au fost utilizate analiza statistică, metoda logică; metoda comparativă; metoda istorică; metoda cantitativă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Cercetarea complexă a problemelor teoretice, metodologice şi aplicative legate de asigurarea dreptului la siguranţa a cetăţeanului, în baza căreia sunt precizate anumite legităţi analizate, opinii formulate concluzii, propuneri si recomandări atât de ordin teoretic, cât şi practic care în ansamblul lor constituie o viziune ştiinţifică a autorului destinată să amelioreze situaţia privind garantarea dreptului la siguranţă a cetăţeanului în România şi Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică: În plan doctrinar-teoretic - se cercetează natura juridică a Habeas Corpus în România şi Republica Moldova. În plan normativ-legislativ – se efectuează un studiu profund a legislaţiei naţionale şi internaţionale privind garantarea dreptului la asigurarea la siguranţă a cetăţeanului şi se presupune ca o concluzie finală la problema abordată, modificările corespunzătoare în legislaţiile naţionale.

Valoarea aplicativă a lucrării: Poate servi drept sursă de informare şi inspirare atât pentru actorii implicaţi în procesul de studiere şi dezvoltare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale a cetăţenilor, precum şi pentru cei implicaţi în procesul de elaborare, adoptare şi aplicare în practică a reglementărilor normative din domeniul dat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Implementarea recomandărilor privind garantarea şi dezvoltarea eficientă a dreptului la siguranţă a cetăţeanului în Republica Moldova si România va permite ameliorarea situaţiei la acest compartiment.